Danh mục thuốc trừ cỏ hại lúa


TT

TÊN HOẠT CHẤT – NGUYÊN LIỆU (COMMON NAME)

TÊN THƯƠNG PHẨM(TRADE NAME)

ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ (CROP/PEST)

TỔ CHỨC XIN ĐĂNG KÝ  (APPLICANT)

1

Acetochlor 12 % + Bensulfuron Methyl 2%

Beto 14 WP

cỏ hại lúa

Công ty TNHH 1 TV BVTV Sài Gòn

2

Acetochlor 14.0 % + Bensulfuron Methyl 0.8% + Metsulfuron Methyl 0.2 %

Natos 15 WP

cỏ hại lúa cấy

Công ty CP Nicotex

3

Acetochlor145g/kg + Bensulfuron Methyl    25g/kg

Afadax 170 WP

cỏ hại lúa gieo thẳng, lúa cấy

Công ty CP Hoá chất NN Hoà Bình

4

Acetochlor 14.6 % + Bensulfuron Methyl  2.4 %

Acenidax 17 WP

cỏ hại lúa cấy

Công ty CP Nicotex

 

 

Arorax 17WP

cỏ hại lúa cấy

Công ty TNHH Việt Thắng

5

Acetochlor 16 % + Bensulfuron Methyl 1.6% + Metsulfuron Methyl 0.4 %

Gamet 18 WP

cỏ hại lúa cấy

Công ty TNHH Bạch Long

 

Sun – like 18WP

cỏ hại lúa gieo thẳng

Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hoá Nông

6

Acetochlor 21% + 4% Bensulfuron Methyl

Aloha  25 WP

cỏ hại lúa cấy, lúa gieo thẳng

Công ty TNHH Nông dược Điện Bàn

7

Anilofos (min 93 %)

Ricozin 30 EC

cỏ hại lúa

Bayer Vietnam Ltd (BVL)

8

Anilofos  22.89% + Ethoxysulfuron  0.87%

Riceguard 22 SC

cỏ hại lúa

Bayer Vietnam Ltd (BVL)

9

Bensulfuron Methyl (min 96 %)

Beron 10 WP

cỏ hại lúa gieo thẳng

Công ty TNHH 1 TV BVTV Sài Gòn

 

Furore 10WP, 10WG

cỏ hại lúa gieo thẳng

Công ty TNHH - TM Nông Phát

 

 

Loadstar 10WP

cỏ hại lúa gieo thẳng

Công ty TNHH Nông dược Điện Bàn

 

 

Londax 10 WP

cỏ hại lúa, lúa cấy

DuPont Vietnam Ltd

 

 

Rorax  10 WP

cỏ hại lúa gieo thẳng

Công ty TNHH Việt Thắng

 

 

Sharon 100 WP

cỏ hại lúa gieo thẳng

Công ty CP Hoá chất NN Hoà Bình

 

 

Sulzai 10WP

cỏ hại lúa cấy

Công ty TNHH Vật tư BVTV Phương Mai

10

Bensulfuron  Methyl 8.25% + Metsulfuron Methyl 1.75 %

Sindax 10 WP

cỏ hại lúa

DuPont Vietnam Ltd

11

Bensulfuron methyl  95g/kg + Quinclorac 5g/kg

Rocet 100 WP

cỏ hại lúa cấy

Công ty CP Vật tư BVTV Hà Nội

12

Bensulfuron Methyl  7g/kg + Quinclorac243g/kg

Rocet  250SC

cỏ hại lúa gieo thẳng

Công ty CP Vật tư BVTV Hà Nội

13

Bispyribac - Sodium (min 93 %)

Danphos 10 SC

cỏ hại lúa gieo thẳng

Công ty TNHH Nông dược Điện Bàn

 

Domi 10 SC

cỏ hại lúa gieo thẳng

Công ty CP Đồng Xanh

 

 

Domino  20 WP

cỏ hại lúa gieo thẳng

Công ty TNHH 1 TV BVTV Sài Gòn

 

 

Faxai 10 SC

cỏ hại lúa gieo thẳng

Công ty TNHH Bạch Long

 

 

Maxima 10 SC

cỏ hại lúa gieo thẳng

Công ty  TNHH - TM ACP

 

 

Newmilce 100 SC

cỏ hại lúa gieo thẳng

Công ty TNHH An Nông

 

 

Nofami 10SC

cỏ hại lúa gieo thẳng

Công ty TNHH - TM Nông Phát

 

 

Nomeler 100 SC

cỏ hại lúa gieo thẳng

Công ty CP Vật tư BVTV Hà Nội

 

 

Nominee  10 SC

cỏ hại lúa cấy, lúa gieo thẳng

Kumiai Chem. Ind. Co., Ltd

 

 

Nomisuper  100 SC

cỏ hại lúa gieo thẳng

Cali - Parimex Inc

 

 

Nonider 10  SC

cỏ hại lúa gieo thẳng

Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

 

 

One - nee 100 SC

cỏ hại lúa gieo thẳng

Công ty CP Hoá Nông Lúa Vàng

 

 

Sipyri 10 SC

cỏ hại lúa gieo thẳng

Công ty TNHH BVTV  An Hưng Phát

 

 

Superminee  10 SC

cỏ hại lúa gieo thẳng

Công ty TNHH TM Tân Thành

14

Butachlor  (min 93 %)

B.L.Tachlor 27 WP, 60 EC

60EC: cỏ hại lúa cấy, lúa gieo thẳng

Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

 

Butan  60 EC

cỏ hại lúa cấy, lúa gieo thẳng

Công ty CP BVTV An Giang

 

 

Butanix  60 EC

cỏ hại lúa cấy, lúa gieo thẳng

Công ty CP Nicotex

 

 

Butavi  60 EC

cỏ hại  lúa gieo thẳng, lúa cấy, mạ

Công ty DV NN & PTNT Vĩnh Phúc

 

 

Butoxim  5 G; 60 EC

cỏ hại lúa, cỏ hại lúa gieo thẳng

Công ty TNHH 1 TV BVTV Sài Gòn

 

 

Cantachlor  5 G; 60EC

cỏ hại lúa

Công ty CP TST Cần Thơ

 

 

Dibuta 60 EC

cỏ hại lúa

Công ty TNHH Nông dược Điện Bàn

 

 

Echo 60 EC

cỏ hại lúa

Monsanto Thailand Ltd

 

 

Forwabuta 5G;  32EC;  60 EC

cỏ hại lúa

Forward International Ltd

 

 

Heco 600 EC

cỏ hại lúa

Công ty CP BVTV I TW

 

 

Kocin 60 EC

cỏ hại lúa gieo thẳng, lạc

Bailing International Co., Ltd

 

 

Lambast 5 G; 60EC

cỏ hại lúa

Monsanto Thailand Ltd

 

 

Machete 5 G; 60 EC

cỏ hại lúa

Monsanto Thailand Ltd

 

 

Meco 60 EC

cỏ hại lúa gieo thẳng, lúa cấy

Công ty CP BVTV An Giang

 

 

Michelle 5 G, 32ND, 62 ND

cỏ hại lúa

Sinon Corporation, Taiwan

 

 

Niran - X  60 EW

cỏ hại lúa gieo thẳng, lúa cấy

Monsanto Thailand Ltd

 

 

Saco  600 EC

cỏ hại lúa gieo thẳng

Công ty CP Hoá chất NN Hoà Bình

 

 

Super – Bu 5 H

cỏ hại lúa cấy

Công ty TNHH TM - DV hanh Sơn Hoá Nông

 

 

Taco 600 EC

cỏ hại lúa

Công ty TNHH Việt Thắng

 

 

Tico 60 EC

cỏ hại lúa

Công ty CP Vật tư NN Tiền Giang

 

 

Vibuta 5 H, 32 ND, 62 ND

cỏ hại lúa cấy, lúa gieo thẳng

Công ty Thuốc sát trùng Việt Nam

15

Butachlor  27.5 %+ Propanil  27.5 %

Butanil  55 EC

cỏ hại lúa

Monsanto Thailand Ltd

 

Cantanil 550 EC

cỏ hại lúa

Công ty CP TST Cần Thơ

 

 

Pataxim  55 EC

cỏ hại lúa cấy, lúa gieo thẳng

Công ty TNHH 1 TV BVTV Sài Gòn

 

 

Platin 55 EC

 

 

 
 

Ngày đăng: 23/02/2011 Tác giả: ST - Số lần được xem: 1684

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ