Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 10-09-2018


Vụ Mùa 2018: Diện tích gieo trồng vụ Mùa tính đến kỳ báo cáo ngày 10/09/2018 là: 31.608,14 ha, đạt 98,89% kế hoạch, bằng 98,38% so với cùng kỳ.Trong đó:

* Cây lúa: Diện tích lúa đã cấy, gieo thẳng là: 25.788,94 ha, đạt 95,51% kế hoạch, bằng 98,30% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 1171,99 ha; Phúc Yên: 2.086,30 ha; Lập Thạch: 2.834,91ha; Sông Lô: 2.296,6 ha; Tam Dương: 3.228,50 ha (Trại giống Mai Nham - Trung tâm Giống cây trồng 18,5 ha); Tam Đảo: 2.577,7 ha; Bình Xuyên: 2.900,0 ha; Yên Lạc: 4.098,0 ha; Vĩnh Tường: 4.594,84 ha (Trại Vũ Di - Trung tâm Giống cây trồng 17,9 ha)).

- Diện tích lúa trỗ là: 25.788,94 ha, bằng 102,09% so với cùng kỳ.

- Diện tích lúa đã thu hoạch là: 242,7 ha, bằng 86,46% so với cùng kỳ.

* Cây ngô: Diện tích gieo trồng 1.784,23 ha, đạt 94,15% kế hoạch, bằng 94,24% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 2,48 ha; Phúc Yên: 32,5 ha; Lập Thạch: 188,84 ha; Sông Lô: 372,7 ha; Tam Dương: 48,8 ha; Tam Đảo: 28,0 ha; Bình Xuyên: 100,0 ha; Yên Lạc: 337,5 ha; Vĩnh Tường: 673,41 ha).

* Cây khoai lang: Diện tích gieo trồng 190,2 ha, bằng 92,48% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 4,28 ha; Phúc Yên: 19,3 ha; Lập Thạch: 47,67 ha; Sông Lô: 31,5 ha; Tam Dương: 49,23 ha; Tam Đảo: 35,5 ha; Yên Lạc: 2,1ha; Vĩnh Tường: 0,62 ha).

* Cây rau, đậu các loại: Diện tích gieo trồng 1.884,53 ha, bằng 101,71% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Cây rau các loại: Diện tích gieo trồng 1.829,43 ha, bằng 102,0% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 76,91 ha; Phúc Yên: 154,10 ha; Lập Thạch: 201,06 ha; Sông Lô: 164,70ha; Tam Dương: 257,95 ha; Tam Đảo: 83,40 ha; Bình Xuyên: 111,9 ha; Yên Lạc: 235,80 ha; Vĩnh Tường: 543,61 ha).

- Cây đậu các loại: Diện tích gieo trồng 55,1 ha, bằng 92,75% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 0,30 ha; Phúc Yên: 18,0 ha; Sông Lô: 5,4 ha; Tam Dương: 4,0 ha; Tam Đảo: 19,6 ha; Yên Lạc: 4,3 ha; Vĩnh Tường: 3,5 ha).

* Cây có hạt chứa dầu: Diện tích gieo trồng 635,01 ha, đạt 137,75% kế hoạch, bằng 111,22% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Cây lạc: Diện tích gieo trồng 443,54 ha, đạt 126,69% kế hoạch, bằng 109,33% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 1,1 ha; Phúc Yên: 9,0 ha; Lập Thạch: 156,29 ha; Sông Lô: 126,30 ha; Tam Dương: 47,2 ha; Tam Đảo: 15,0 ha; Bình Xuyên: 15,0ha; Yên Lạc: 43,10ha; Vĩnh Tường: 30,55).

- Cây đậu tương: Diện tích gieo trồng 162,07 ha, đạt 136,19% kế hoạch, bằng 98,08% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 0,87 ha; Phúc Yên: 8,0 ha; Lập Thạch: 18,8 ha; Sông Lô: 29,80 ha; Tam Dương: 6,6 ha; Tam Đảo: 13,0 ha; Bình Xuyên: 12,0ha; Yên Lạc: 64,6 ha; Vĩnh Tường: 8,4).

* Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng 1.302,19 ha, bằng 101,89% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 52,3 ha; Lập Thạch: 407,29 ha; Sông Lô: 147,07 ha; Tam Đảo: 82,40 ha; Bình Xuyên: 40,2 ha; Yên Lạc: 119,10 ha; Vĩnh Tường: 453,83).

* Tình hình dịch hại 7 ngày qua (TB của Chi cục BVTV từ ngày 29/08- 04/09/2018):

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): sâu đục thân hai chấm 0,6 con (giảm so kỳ trước), nơi cao 3 con (Vĩnh Tường, Lập Thạch); sâu đục thân cú mèo 0,3 con (bằng kỳ trước), nơi cao 2 con (Lập Thạch, Phúc Yên, Vĩnh Tường); sâu cuốn lá nhỏ 0,7 con (giảm so với kỳ trước), cao 5 con (Vĩnh Tường); rầy nâu 1,3 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 25 con (Lập Thạch); bọ xít dài 0,3 con (giảm so với kỳ trước), cao 5 con (Lập Thạch).

- Trên lúa Mùa sớm:

+ Trưởng thành, trứng sâu đục thân hai chấm cuối lứa 4, đầu lứa 5 tiếp tục ra rải rác. Mật độ ổ trứng phổ biến 0,01- 0,02 ổ/m2. Sâu non (chủ yếu tuổi 2, 3, 4, 5) tiếp tục hại rải rác; tỷ lệ bông bạc phổ biến 0,5 - 0,8%, cao 1 - 2%, cục bộ 3 - 5,7% (các xã Thượng Trưng, Tứ Trưng, Phú Đa - huyện Vĩnh Tường; xã Đồng Thịnh, Tứ Yên - huyện Sông Lô; xã Cao Minh - thành phố Phúc Yên; xã Trung Nguyên, Yên Phương - huyện Yên Lạc).

+ Sâu đục thân cú mèo (chủ yếu tuổi 3, 4, 5, nhộng) gây hại rải rác, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,3 - 0,5%, cao 1 - 2%, cục bộ 3% (các xã Hồ Sơn, Đạo Trù, Minh Quang - huyện Tam Đảo).

+ Sâu cuốn lá nhỏ (tuổi 2, 3, 4, 5, nhộng) gây hại cục bộ một số diện tích cấy muộn, mật độ phổ biến 1 - 2 con/m2, cao 3 - 4 con/m2, cục bộ 10 con/m2 (các xã Đạo Trù, Bồ Lý - huyện Tam Đảo).

+ Bệnh đốm sọc vi khuẩn hại cục bộ; tỷ lệ lá hại phổ biến 0,5 - 1%, cao 10-20%, cục bộ trên 40% (các xã Trung Nguyên, Đồng Cương, Văn Tiến - huyện Yên Lạc; xã Đạo Trù, Minh Quang - huyện Tam Đảo; xã Tân Lập, Lãng Công - huyện Sông Lô).

+ Bệnh bạc lá tiếp tục gây hại trên giống nhiễm, diện tích lúa trỗ muộn, tỷ lệ lá hại phổ biến 0,5 - 1,5%, cao 10 - 20%, cục bộ trên 40% (xã Cao Minh, phường Đồng Xuân - thành phố Phúc Yên; xã Văn Tiến - huyện Yên Lạc; xã Hợp Châu - huyện Tam Đảo; xã Văn Quán, Bàn Giản, Tử Du - huyện Lập Thạch; xã Tân Lập, Đức Bác, Phương Khoan - huyện Sông Lô).

+ Bệnh khô vằn gây hại trên diện rộng, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 4 - 8%, cao 20 - 30%, cục bộ trên 40% (hại cục bộ những diện tích lúa cấy dày, bón thừa đạm tại hầu hết các vùng trồng lúa của tỉnh).

+ Rầy nâu, rầy lưng trắng (tuổi cám, 4, 5, trưởng thành) tiếp tục nở tại các ổ, tích lũy mật độ, gia tăng gây hại, mật độ phổ biến 200 - 400 con/m2, cao 2.000 - 3.000 con/m2, cục bộ 4.000 - 5.000 con/m2 (các xã Đạo Trù, Hồ Sơn, Minh Quang - huyện Tam Đảo; xã Bá Hiến, Sơn Lôi, TT. Thanh Lãng - huyện Bình Xuyên; phường Đồng Xuân, xã Cao Minh, Ngọc Thanh - thành phố Phúc Yên), cá biệt trên 1 vạn con/m2 (các xã Bá Hiến, Sơn Lôi, TT. Thanh Lãng - huyện Bình Xuyên).

+ Chuột tiếp tục hại cục bộ một số diện tích lúa cấy muộn gần đường đi, ven làng, đồi, gò... tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,5 - 0,8%, cao 1,5 - 3%, cục bộ trên 10% (các xã Minh Quang, Đạo Trù, Bồ Lý - Tam Đảo).

+ Ngoài ra bọ xít dài, châu chấu gây hại rải rác.

- Trên cây rau, màu:

+ Trên cây rau họ thập tự: Bọ nhảy, sâu tơ, bệnh thối nhũn hại rải rác, mật độ sâu, tỷ lệ cây bị bệnh thấp.

+ Trên rau ăn lá: Sâu khoang gây hại nhẹ - trung bình, mật độ phổ biến 1 - 1,5 con/m2, cao 8 - 10 con/m2; bệnh đốm lá, thối nhũn gây hại rải rác, tỷ lệ cây bị bệnh thấp.

+ Trên cây ngô: Bệnh khô vằn gia tăng gây hại, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,5 - 1%, cao 10% (xã Liên Châu - huyện Yên Lạc), bệnh gỉ sắt hại nhẹ cục bộ, tỷ lệ lá hại phổ biến 3 - 5%, cao 15% (các xã Hồng Châu, Liên Châu - huyện Yên Lạc). Ngoài ra sâu đục thân, bệnh đốm lá hại rải rác.

* Dự báo tình hình dịch hại từ ngày 05/09- 11/09/2018:

- Trên lúa Mùa sớm:

+ Sâu đục thân 2 chấm: Sâu non lứa 5 nở và gây dảnh héo, bông bạc trên lúa muộn nếu không phòng chống kịp thời. Chú ý theo dõi phòng chống diện tích lúa trỗ trong tháng 9.

+ Sâu non sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 tiếp tục gây hại một số diện tích lúa cấy muộn đang giai đoạn làm đòng, ruộng lúa xanh tốt, thừa đạm cần chú ý phòng trừ nơi có mật độ sâu cao trên 10 con/m2.

+ Rầy nâu, rầy lưng trắng tiếp tục tích lũy gia tăng mật độ, mật độ phổ biến 300 - 400 con/m2, cao 3.000 - 4.000 con/m2, cục bộ trên 1 vạn con sẽ gây cháy chòm nếu không được phòng chống kịp thời. Các huyện Tam Đảo, Tam Dương, Bình Xuyên và thành phố Phúc Yên cần theo dõi phát hiện sớm và phòng chống kịp thời những nơi có mật độ cao trên 1.000 con/m2.

+ Bệnh bạc lá tiếp tục gây hại trên diện tích lúa trỗ muộn đã nhiễm.

+ Bệnh khô vằn tiếp tục gây hại lúa chín sữa - chắc xanh, chú ý phòng trừ bằng thuốc đặc hiệu cho những diện tích lúa nhiễm bệnh trên 10% dảnh hại.

- Cây rau, màu:

+ Trên rau họ thập tự: Sâu khoang, sâu xanh, bọ nhảy tiếp tục gia tăng gây hại ở mức nhẹ - trung bình.

+ Trên rau ăn lá: Sâu khoang, bệnh đốm tiếp tục hại rải rác.

+ Trên cây ngô: Bệnh khô vằn, bệnh gỉ sắt, sâu đục thân, chuột tiếp tục gây hại.

* Đề nghị và biện pháp phòng trừ:

Trạm Trồng trọt và BVTV các huyện, thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ với Phòng Nông nghiệp & PTNT (Phòng Kinh tế), Trạm Khuyến nông trên địa bàn đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn, HTX dịch vụ nông nghiệp chỉ đạo, hướng dẫn nông dân:

- Tiếp tục theo dõi sâu bệnh hại cuối vụ. Chú ý phòng trừ những diện tích lúa trỗ muộn có mật độ sâu, tỷ lệ bệnh cao vượt ngưỡng phòng trừ. Nhất là rầy các loại và sâu đục thân. Khi phun thuốc tránh giai đoạn lúa trỗ, phơi màu.

 - Khẩn trương thu hoạch những diện tích lúa đã chín với phương châm xanh nhà hơn già đồng”. Chuẩn bị các điều kiện để gieo trồng cây vụ đông  đúng theo khung lịch thời vụ của tỉnh.

- Đối với cây rau, màu khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, thảo mộc để phun khi đến ngưỡng, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, động vật và môi trường. Chú ý đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch của từng loại thuốc.

- Quản lý chặt chẽ việc buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn, kiểm dịch thực vật nội địa trên các giống cây trồng trong vụ Mùa. Không để tình trạng  buôn bán thuốc BVTV giả, kém chất lượng, ngoài danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam bán trên địa bàn.

- Đôn đốc các xã, phường, thị trấn hướng dẫn nông dân tổ chức phòng trừ sâu bệnh trong cao điểm theo Thông báo số 20/TB-CCTT&BVTV ngày 23/7/2018 của Chi cục Trồng trọt & BVTV và của Trạm Trồng trọt & BVTV các huyện, thành phố./.

Ngày đăng: 10/09/2018 Tác giả: Phòng Thống kê - Số lần được xem: 596

Dịch bệnh, BVTV

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website