Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 30-09-2018


Vụ Mùa 2018: -  Diện tích gieo trồng vụ Mùa tính đến kỳ báo cáo ngày 30/09/2018 là: 31.530,07 ha, đạt 98,13% kế hoạch, bằng 94,87% so với cùng kỳ.Trong đó:

* Cây lúa: Diện tích lúa đã thu hoạch là: 24.184,45 ha, bằng 100,18% so với cùng kỳ(Vĩnh Yên: 1.081,01ha; Phúc Yên: 2.045,30 ha; Lập Thạch: 2.661,90 ha; Sông Lô: 1.600 ha; Tam Dương: 3228,60 ha; Tam Đảo: 2.565,0 ha; Bình Xuyên: 2.785,0 ha; Yên Lạc: 3622,80 ha; Vĩnh Tường: 4.594,84 ha).

* Cây ngô: Diện tích thu hoạch là: 1.762,89 ha, băng 87,83%  so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 3,58 ha; Phúc Yên: 32,5 ha; Lập Thạch: 238,4 ha; Sông Lô: 372,7 ha; Tam Dương: 48,8 ha; Tam Đảo: 28,0 ha; Bình Xuyên: 50,0 ha; Yên Lạc: 315,5 ha; Vĩnh Tường: 673,41 ha).

* Cây khoai lang: Diện tích thu hoạch là: 209,17 ha, bằng 103,77% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 0,72 ha; Phúc Yên: 19,3 ha; Lập Thạch: 76,2 ha; Sông Lô: 25,5 ha; Tam Dương: 49,23 ha; Tam Đảo: 35,5 ha; Yên Lạc: 2,1ha; Vĩnh Tường: 0,62 ha).

* Cây rau, đậu các loại: Diện tích gieo trồng 1.970,07 ha, bằng 98,83% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Cây rau các loại: Diện tích gieo trồng 1.903,87 ha, bằng 98,56% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 76,91 ha; Phúc Yên: 154,10 ha; Lập Thạch: 240,1 ha; Sông Lô: 164,70 ha; Tam Dương: 257,95 ha; Tam Đảo: 112,20 ha; Bình Xuyên: 118,5 ha; Yên Lạc: 235,80 ha; Vĩnh Tường: 543,61 ha).

- Cây đậu các loại: Diện tích gieo trồng 66,2 ha, bằng 107,0% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 0,30 ha; Phúc Yên: 18,0 ha; Lập Thạch: 10,5 ha; Sông Lô: 5,4 ha; Tam Dương: 4,0 ha; Tam Đảo: 20,2 ha; Yên Lạc: 4,3 ha; Vĩnh Tường: 3,5 ha).

* Cây lạc: Diện tích thu hoạch là: 424,95 ha, bằng 109,58% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 1,1 ha; Phúc Yên: 9,0 ha; Lập Thạch: 162,7 ha; Sông Lô: 106,30 ha; Tam Dương: 47,2 ha; Tam Đảo: 15,0 ha; Bình Xuyên: 10,0ha; Yên Lạc: 43,10ha; Vĩnh Tường: 30,55).

* Cây đậu tương: Diện tích thu hoạch là: 153,47 ha, bằng 88,90% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 0,87 ha; Phúc Yên: 8,0 ha; Lập Thạch: 16,2 ha; Sông Lô: 26,80 ha; Tam Dương: 6,6 ha; Tam Đảo: 13,0 ha; Bình Xuyên: 9,0ha; Yên Lạc: 64,6 ha; Vĩnh Tường: 8,4).

* Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng 1.224,03 ha, bằng 75,98% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 52,3 ha; Lập Thạch: 392,3 ha; Sông Lô: 80,6 ha; Tam Đảo: 85,40 ha; Bình Xuyên: 40,5 ha; Yên Lạc: 119,10 ha; Vĩnh Tường: 453,83).

Vụ Đông 2018: - Diện tích gieo trồng vụ Đông tính đến kỳ báo cáo ngày 30/09/2018 là: 6.376,72 ha, đạt 33,56% kế hoạch, bằng 69,15% so với cùng kỳ.Trong đó:

* Cây ngô: Diện tích gieo trồng 4.478,72 ha, đạt 43,91% kế hoạch, bằng 65,42% so với cùng kỳ(Phúc Yên: 35,0 ha; Lập Thạch: 655,72 ha; Sông Lô: 600,0 ha; Tam Dương: 905,0 ha; Tam Đảo: 456,0 ha; Bình Xuyên: 20,0 ha; Yên Lạc: 1.037,0 ha; Vĩnh Tường: 770,0 ha).

* Cây khoai lang: Diện tích gieo trồng 279,80 ha đạt 15,72% kế hoạch, bằng 54,86% so với cùng kỳ(Phúc Yên: 2,0 ha; Lập Thạch: 12,8 ha; Tam Dương: 94,0 ha; Tam Đảo: 55,0 ha; Vĩnh Tường: 116,0 ha).

* Cây rau các loại: Diện tích gieo trồng 1.294,60 ha đạt 25,89% kế hoạch, bằng 83,41% so với cùng kỳ(Phúc Yên: 44,0 ha; Lập Thạch: 55,50 ha; Tam Dương: 275,0 ha; Tam Đảo: 75,1 ha; Bình Xuyên: 50,0 ha; Yên Lạc: 180,0 ha; Vĩnh Tường: 615,0 ha).

* Cây có hạt chứa dầu: Diện tích gieo trồng 313,30 ha đạt 22,60% kế hoạch, bằng 111,69% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Cây lạc: Diện tích gieo trồng 45,0 ha đạt 18,0% kế hoạch, bằng 48,08% so với cùng kỳ(Lập Thạch: 8,5 ha; Tam Dương: 19,0 ha; Tam Đảo: 7,0 ha; Yên Lạc: 6,5 ha; Vĩnh Tường: 4,0 ha).

- Cây đậu tương: Diện tích gieo trồng 268,3 ha đạt 23,62% kế hoạch, bằng 143,55% so với cùng kỳ(Lập Thạch: 5,0 ha; Tam Dương: 13,5 ha; Tam Đảo: 8,0 ha; Yên Lạc: 225,8 ha; Vĩnh Tường: 16,0 ha).

* Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng 10,30 ha, đạt 1,62% kế hoạch, bằng 30,93% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 3,0 ha;Tam Đảo: 7,30 ha).

* Tình hình dịch hại 7 ngày qua (TB của Chi cục BVTV từ ngày 19/09- 25/09/2018):

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): sâu đục thân hai chấm 0,2 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 2 con (Phúc Yên); sâu đục thân cú mèo 0,4 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 4 con (Bình Xuyên); sâu cuốn lá nhỏ 0,2 con (giảm so với kỳ trước), cao 1 con (Vĩnh Tường, Phúc Yên, Lập Thạch); rầy nâu 10,6 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 80 con (Phúc Yên).

- Trên cây màu:

+ Trên cây ngô hè thu trồng muộn: Bệnh gỉ sắt hại rải rác, tỷ lệ lá hại phổ biến 5 - 7%, cao 15%. Bệnh khô vằn hại nhẹ - cục bộ, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,5 - 1%, cao 10% (Yên Lạc).

+ Trên cây ngô đông: Sâu ăn lá, châu chấu gây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,1- 0,4 con/m2, cao 2-3 con/m2.

- Trên cây rau:

+ Trên cây dưa chuột: Bệnh giả sương mai, bệnh héo xanh, xoăn lá vi rút, bọ phấn, bọ trĩ gây hại rải rác, mật độ sâu, tỷ lệ cây hại thấp.

+ Trên cây rau thập tự: Sâu khoang, sâu tơ, bọ nhảy gây hại rải rác, mật độ phổ biến 1-2 con/m2, cao 3-7 con/m2.

* Dự báo tình hình dịch hại từ ngày 26/09- 02/10/2018:

- Trên cây màu:

+ Trên cây ngô: Sâu cắn lá, chấu chấu, chuột gia tăng gây hại. Sâu ăn lá hại cục bộ diện tích ngô mới trồng.

+ Trên cây lạc: sâu khoang, bệnh lở cổ rễ hại cục bộ diện tích trồng sớm.

- Trên cây rau:

+ Trên cây dưa chuột: Bệnh héo xanh, phấn trắng, bọ trĩ, xoăn lá vi rút tiếp tục gia tăng gây hại mức trung bình - nặng cục bộ.

+ Trên cây rau thập tự: bọ nhảy, sâu tơ, sâu khoang gia tăng gây hại trong điều kiện khô hạn.

* Đề nghị và biện pháp phòng trừ:

Trạm Trồng trọt và BVTV các huyện, thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ với Phòng Nông nghiệp & PTNT (Phòng Kinh tế), Trạm Khuyến nông trên địa bàn đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn, HTX dịch vụ nông nghiệp chỉ đạo, hướng dẫn nông dân:

- Tiếp tục thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa mùa đã chín. Thực hiện vệ sinh đồng ruộng, làm đất để trồng cây vụ đông. Áp dụng biện pháp làm bầu, làm đất tối thiểu để tranh thủ thời gian trồng sớm nhằm đảm bảo khung thời vụ tốt nhất.

- Mở rộng tối đa diện tích gieo trồng các loại cây ưa lạnh như: khoai tây, rau cải, cải bắp, su hào, súp lơ,...

- Tăng cường áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất nông nghiệp an toàn trên cây vụ đông. Khuyến kích áp dụng quy trình sản xuất VietGAP, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung.

- Theo dõi, điều tra phát hiện và nắm chắc diễn biến sâu bệnh hại cây vụ Đông để có biện pháp phòng chống kịp thời.

- Đối với cây rau, màu khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, thảo mộc để phun khi đến ngưỡng, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, động vật và môi trường. Chú ý đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch.

- Quản lý chặt chẽ việc buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn, kiểm dịch thực vật nội địa trên các giống cây trồng trong vụ Đông. Không để tình trạng  buôn bán thuốc BVTV giả, kém chất lượng, ngoài danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam bán trên địa bàn./.

Ngày đăng: 30/09/2018 Tác giả: Phòng Thống kê - Số lần được xem: 548

Dịch bệnh, BVTV

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website