Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 10-01-2019


Vụ Đông 2018:

 - Diện tích gieo trồng vụ Đông theo nghiệm thu, rà soát và điều chỉnh của các huyện, thành phố tính đến kỳ báo cáo ngày 10/01/2019 là: 15.226,90 ha, đạt 80,14% kế hoạch, bằng 87,34% so với cùng kỳ.Trong đó:

* Cây ngô: Diện tích gieo trồng 6.920,35 ha, đạt 67,85% kế hoạch, bằng 71,76% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 48,21 ha; Phúc Yên: 175,20 ha; Lập Thạch: 1.225,20 ha; Sông Lô: 896,87 ha; Tam Dương: 1.025,0 ha; Tam Đảo: 615,02 ha; Bình Xuyên: 559,90 ha; Yên Lạc: 976,55 ha; Vĩnh Tường: 1.398,40 ha).

Diện tích đã thu hoạch: Diện tích thu hoạch 4.611,19ha, bằng 152,84% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 35,0 ha; Phúc Yên: 53,0 ha; Lập Thạch: 980,16; Sông Lô: 810,0ha; Tam Dương: 600,0 ha; Tâm Đảo: 250,0 ha; Bình Xuyên: 295,0ha; Yên Lạc: 940,03ha; Vĩnh Tường 648,0ha).

* Cây khoai lang: Diện tích gieo trồng 1.601,21 ha đạt 89,96% kế hoạch, bằng 103,51% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 119,43 ha; Phúc Yên: 20,60 ha; Lập Thạch: 309,30 ha; Sông Lô: 186,69 ha; Tam Dương: 202,8 ha; Tam Đảo: 229,30 ha; Bình Xuyên: 146,6 ha; Yên Lạc: 187,23 ha; Vĩnh Tường: 199,26 ha).

Diện tích đã thu hoạch: Diện tích thu hoạch 599,0ha, bằng 611,11% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 70,0 ha; Sông Lô: 126,0ha; Tam Đảo: 180,0 ha; Bình Xuyên: 85,0ha; Yên Lạc: 13,0ha; Vĩnh Tường 85,0ha).

* Cây rau, đậu các loại: Diện tích gieo trồng 4.458,29 ha, đạt 89,17 % kế hoạch, bằng 110,54% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 234,40 ha; Phúc Yên: 255,10 ha; Lập Thạch: 433,03 ha; Sông Lô: 277,40 ha; Tam Dương: 791,60 ha; Tam Đảo: 370,80 ha; Bình Xuyên: 333,10 ha; Yên Lạc: 601,44 ha; Vĩnh Tường: 1.158,42 ha).

* Cây có hạt chứa dầu: Diện tích gieo trồng 1.084,96 ha đạt 78,28% kế hoạch, bằng 98,72% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Cây lạc: Diện tích gieo trồng 155,36 ha đạt 62,14% kế hoạch, bằng 95,18% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 9,21 ha; Phúc Yên: 11, Lập Thạch: 19,30 ha; Sông Lô: 4,32 ha, Tam Dương: 51,0 ha; Tam Đảo: 12,0 ha; Bình Xuyên: 12,0 ha, Yên Lạc: 11,23 ha; Vĩnh Tường: 25,3 ha).

Diện tích đã thu hoạch: Diện tích thu hoạch 75,32ha ( Sông Lô: 4,32ha; Tam Dương: 51,0 ha; Bình Xuyên: 9,0ha; Vĩnh Tường 1,0ha).

- Cây đậu tương: Diện tích gieo trồng 929,60 ha, đạt 81,83% kế hoạch, bằng 99,36% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 7,49 ha; Phúc Yên: 11,5 ha; Lập Thạch: 9,8 ha; Sông Lô: 7,01 ha; Tam Dương: 42,5 ha; Tam Đảo: 40,32 ha; Bình Xuyên: 22,50 ha; Yên Lạc: 719,51 ha; Vĩnh Tường: 68,97 ha).

Diện tích đã thu hoạch: Diện tích thu hoạch 722,41 ha (Lập Thạch: 3,2 ha; Sông Lô: 7,01 ha ; Tam Dương: 35,0 ha; Tam Đảo: 35,0; Bình Xuyên: 10,0ha; Yên Lạc: 611,20ha; Vĩnh Tường 21,0ha).

* Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng 1.139,79 ha, đạt 179,78% kế hoạch, bằng 110,26% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 3,5 ha; Phúc Yên: 76,6 ha; Lập Thạch: 76,47 ha; Sông Lô: 61,3 ha;Tam Đảo: 126,7 ha;Bình Xuyên: 60,9 ha;Yên Lạc: 247,5 ha;Vĩnh Tường: 486,82ha).

Vụ Xuân 2019:

- Diện tích gieo trồng vụ Xuân theo báo cáo của các huyện, thành phố tính đến kỳ báo cáo ngày 10/01/2019 là: 1.986,90 ha, đạt 5,04% kế hoạch.Trong đó:

* Cây Lúa: - Diện tích gieo mạ là: 317,80 ha, bằng 118,45 % so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 6,1 ha; Phúc Yên: 8,0 ha; Lập Thạch: 113,30 ha; Sông Lô: 35,5 ha;Tam Dương: 50,90 ha; Tam Đảo: 65,0 ha; Bình Xuyên: 19,0 ha; Yên Lạc: 15,0 ha; Vĩnh Tường: 5,0 ha).

- Diện tích đã cấy, gieo thẳng là: 1.964,70 ha (Vĩnh Yên: 50,5 ha; Phúc Yên: 50,0 ha; Lập Thạch: 321,7 ha; Sông Lô: 715,0 ha; Tam Dương: 100,0 ha; Tam Đảo: 356,0 ha; Bình Xuyên: 327; Yên Lạc: 17,50 ha; Vĩnh Tường: 27,0 ha).

* Cây rau, đậu các loại: Diện tích gieo trồng 19,00 ha (Phúc Yên: 14,0 ha; Tam Đảo: 5,0 ha).

* Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng 3,2 ha (Tam Đảo: 3,2 ha).

* Tình hình dịch hại 7 ngày qua (TB của Chi cục BVTV từ ngày 02/01- 08/01/2019):

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): sâu đục thân 2 chấm 0,1 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 2 con (Vĩnh Tường); sâu đục thân cú mèo 0,2 con (bằng kỳ trước), nơi cao 2 con (Phúc Yên, Tam Đảo); rầy nâu 0,3con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 3 con (Lập Thạch); rầy lưng trắng 0,1 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 2 con (Lập Thạch); rầy xanh đuôi đen 0,1 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 2 con (Sông Lô); sâu cuốn lá nhỏ 0,02 con (bằng kỳ trước), nơi cao 1 con (Bình Xuyên).

- Trên mạ, lúa Xuân sớm:

+ Sâu đục thân  cú mèo (tuổi 3,4) gây hại cục bộ, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,1 - 0,2 %, cao 0,5 - 1% (Các xã Yên Thạch, Đồng Thịnh, Tứ Yên - huyện Sông Lô).

+ Ốc bươu vàng hại cục bộ mật độ phổ biến 0,3 - 0,5 con/m2, cao 1 - 2 con/m2, cục bộ 3 con/m2 (các xã Xuân Lôi, Đồng Ích - huyện Lập Thạch).

+ Ngoài ra chuột, sâu cuốn lá nhỏ, rầy gây hại rải rác.

- Trên cây Ngô:

+ Bệnh khô vằn tiếp tục gia tăng gây hại cục bộ; tỷ lệ cây hại phổ biến 2 - 3%, nơi cao 8 - 10%, cục bộ 26,6% (hại rải rác tại các xã trồng ngô trên địa bàn huyện Tam Đảo).

+ Bệnh gỉ sắt, đốm lá gây hại nhẹ, tỷ lệ lá hại phổ biến 1 - 3%, nơi cao 10 - 20%, cục bộ 30% (xã Yên Dương huyện Tam Đảo).

+ Sâu đục thân, đục bắp gây hại cục bộ, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,6 - 1%, nơi cao 3 - 7% (huyện Vĩnh Tường, thành phố Phúc Yên).        

+ Chuột tiếp tục hại rải rác, tỷ lệ bắp hại phổ biến 0,3 - 0,5%, nơi cao 1 - 2%, cục bộ 3% (các xã huyện Vĩnh Tường).

- Trên cây rau:

+ Cây rau họ thập tự: Sâu xanh tiếp tục gây hại, mật độ phổ biến 0,5 - 1 con/m2, nơi cao 5 - 6 con/m2 (Tam Dương, Vĩnh Yên). Bọ nhảy, sâu tơ gia tăng gây hại, mật độ phổ biến 3 - 5 con/m2, nơi cao 10 - 15 con/m2, cục bộ 20 - 25 con/m2 (Tam Dương, Vĩnh Yên). Ngoài ra bệnh thối nhũn, bệnh sương mai, rệp tiếp tục gây hại rải rác.

+ Cây su su: Bệnh sương mai gia tăng gây hại nhẹ, tỷ lệ lá hại phổ biến 3 - 5%, cao trên 20% (xã Hồ Sơn - huyện Tam Đảo).

+ Cây cà chua, dưa chuột: bệnh sương mai, héo xanh, bọ phấn gây hại rải rác.

 * Dự báo tình hình dịch hại từ ngày 09/01 - 15/01/2019:

- Trên mạ Xuân sớm:

+ Sâu đục thân 5 vạch, sâu đục thân cú mèo, sâu đục thân 2 chấm, rầy và ốc bươu vàng tiếp tục gây hại rải rác trên lúa Xuân sớm.

+ Bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh, lây lan gây hại cục bộ trên một số giống nhiễm Xi23, X21,... tại xã Yên Thạch huyện Sông Lô, do vậy cần chỉ đạo phun tiễn chân mạ trước khi cấy; chú ý theo dõi diễn biến của bệnh trên diện tích lúa đã cấy.

- Trên cây Ngô:

+ Đang thu hoạch, sâu bệnh gây hại nhẹ.

- Trên cây rau:

+ Trên rau thập tự: Bọ nhảy, sâu xanh, sâu khoang gia tăng gây hại. Sâu tơ, bệnh thối nhũn gây hại rải rác.

+ Trên cây su su: Bệnh sương mai gia tăng gây hại cục bộ.

+ Cây cà chua, dưa chuột: Bệnh sương mai, héo xanh, mốc sương tiếp tục phát sinh gây hại rải rác.

* Đề nghị:

- Thu hoạch sớm diện tích cây rau, màu đã chín, tích cực chăm sóc tốt các cây rau màu vụ đông muộn.

- Chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chăm sóc mạ Xuân sớm, chú ý phòng tránh rét cho mạ bằng cách giữ nước, bón lân super, tro bếp hoặc che phủ nilon. Ngừng gieo cấy khi nhiệt độ ngày đêm xuống dưới 150C.

- Tiếp tục vận động nông dân thực hiện gieo cấy lúa xuân muộn theo đúng khung lịch thời vụ của Tỉnh, huyện đã hướng dẫn.

- Tăng cường tập huấn và hướng dẫn cho nông dân về kỹ thuật làm mạ Xuân muộn: ngâm ủ, xử lý hạt giống, gieo trên nền đất cứng, mạ khay và mạ dược, chăm sóc và che phủ nilon 100% diện tích để phòng chống rét và bệnh lùn sọc đen phương Nam hại lúa nhằm đảm bảo đủ mạ, chất lượng mạ tốt phục vụ gieo cấy vụ Xuân muộn.

- Thăm đồng thường xuyên để phát hiện và xử lý kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại trên đồng ruộng.

- Trạm Trồng trọt và BVTV các huyện, thành phố:

+ Đôn đốc các địa phương tăng cường làm đất, cày ải, làm dầm để diệt nguồn sâu bệnh chuyển vụ. Hạn chế gây hại cho các cây trồng vụ Đông xuân.

+ Phối hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT (phòng Kinh tế) tham mưu cho UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch và triển khai sản xuất, phòng trừ sâu bệnh hại và phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa năm 2019 trên địa bàn theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp & PTNT (tại Kế hoạch số 55/KH-SNN&PTNT ngày 26/11/2018).

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Trên mạ Xuân sớm: Phun tiễn chân mạ Xuân sớm trước khi cấy 3 - 5 ngày: trừ bệnh đạo ôn dùng thuốc Fuji-one 40EC, New Hinosan 30EC, Window 75 WP...;

- Trên cây rau: Sâu xanh, sâu tơ dùng thuốc Kajio 5WG, Dylan 2EC, Tập kỳ 1.8EC...; bọ nhảy dùng thuốc Actara 25WG, Bamectin 1.8EC..; Bệnh sương mai dùng thuốc Niko 72WP, Zineb bul 80WP, Anvil 5SC, Aliette 80WP...; bệnh héo xanh dùng thuốc Benlate C, Xanthomix 20WP, Kasai 21,2WP... Khi phun cần tuân thủ nguyên tắc 4 đúng.

- Tích cực sử dụng các biện pháp thủ công bắt sâu non, vợt bướm, ngắt ổ trứng, nhổ bỏ các cây bị bệnh hại nặng trên đồng ruộng; sử dụng các loại bẫy chuột, bẫy dính, bẫy màu vàng, bả chua ngọt để tiêu diệt trưởng thành một số loại sâu hại, hạn chế sâu gây hại./.

Ngày đăng: 10/01/2019 Tác giả: Phòng Thống kê - Số lần được xem: 349

Dịch bệnh, BVTV

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website