Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 20-03-2019


Vụ Xuân 2019:

- Diện tích gieo trồng vụ Xuân 2019 theo số liệu báo cáo, điều chỉnh của các huyện, thành phố tính đến kỳ báo cáo ngày 20/03/2019 là: 38.052,88 ha, đạt 96,58% kế hoạch, bằng 96,47% so với cùng kỳ. Trong đó:

* Cây Lúa:  Diện tích đã cấy, gieo thẳng là: 29.949,09 ha, đạt 99,83% kế hoạch, bằng 97,92% cùng kỳ (Vĩnh Yên: 1.288,70 ha; Phúc Yên: 2.030,86 ha; Lập Thạch: 4.004,0 ha; Sông Lô: 2.916,33 ha; Tam Dương: 3.313,80 ha(trong đó 17,8 ha trại Mai Nham, Trung tâm giống); Tam Đảo: 2.103,0 ha; Bình Xuyên: 4.149,80; Yên Lạc: 4.645,80 ha; Vĩnh Tường: 5.754,25 ha(trong đó 16,5 ha trại Vũ Di, Trung tâm giống)).

* Cây ngô: Diện tích gieo trồng 2.216,10 ha, đạt 88,64% kế hoạch, bằng 84,76% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 4,50ha; Phúc Yên: 73,0 ha; Lập Thạch: 328,20 ha; Sông Lô: 480,0 ha; Tam Dương: 36,0 ha; Tam Đảo: 21,0 ha; Bình Xuyên: 114,90ha; Yên Lạc: 677,00 ha; Vĩnh Tường:481,50ha).

* Cây khoai lang: Diện tích gieo trồng 225,56 ha, đạt 64,45% kế hoạch, bằng 113,35% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 1,50 ha; Phúc Yên: 7,0 ha; Lập Thạch: 99,70 ha; Sông Lô: 22,4 ha; Tam Dương: 24,0; Tam Đảo: 52,5 ha; Bình Xuyên: 14,5ha; Yên Lạc: 3,4 ha; Vĩnh Tường: 0,56 ha).

* Cây Sắn: Diện tích gieo trồng 735,10 ha, bằng 119,13% so với cùng kỳ (Lập Thạch: 681,10 ha; Tam Đảo: 54,0 ha).

* Cây rau, đậu các loại: Diện tích gieo trồng 1.971,28ha, đạt 67,98% so với kế hoạch, bằng 93,95% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Cây rau các loại: Diện tích gieo trồng 1.876,28 ha, đạt 69,49% so với kế hoạch, bằng 93,74% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 74,50ha; Phúc Yên: 187,60ha; Lập Thạch: 201,20 ha; Sông Lô: 116,70ha; Tam Dương: 245,0ha; Tam Đảo: 101,98ha; Bình Xuyên: 163,60 ha; Yên Lạc: 286,90ha; Vĩnh Tường: 498,80ha).

- Cây đậu các loại: Diện tích gieo trồng 95,00 ha, đạt 47,50% so với kế hoạch, bằng 98,24% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 4,0ha; Lập Thạch: 59,0 ha; Tam Đảo: 28,50ha; Bình Xuyên: 3,5ha).

* Cây có hạt chứa dầu: Diện tích gieo trồng 1.647,31ha, đạt 92,55% so với kế hoạch, bằng 91,44% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Cây lạc: Diện tích gieo trồng 1.550,78ha, đạt 91,22 % so với kế hoạch, bằng 91,47% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 11,62ha; Phúc Yên: 36,00ha: Lập Thạch: 642,50 ha; Sông Lô: 418,50ha; Tam Dương: 95,00 ha; Tam Đảo: 27,0 ha; Bình Xuyên: 79,10ha; Yên Lạc 184,76ha; Vĩnh Tường: 56,30 ha).

- Cây đậu tương: Diện tích gieo trồng 96,53 ha, đạt 120,66% so với kế hoạch, bằng 90,93% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 0,50ha; Phúc Yên: 11,0 ha; Lập Thạch: 14,10 ha; Sông Lô: 7,0 ha; Tam Dương: 18,00 ha; Tam Đảo: 26,0ha; Bình Xuyên: 8,66ha; Yên Lạc: 8,77 ha; Vĩnh Tường: 2,5 ha).

* Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng 1290,57 ha, đạt 69,01% so với kế hoạch, bằng 112,14% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 3,50 ha; Phúc Yên: 36,50ha; Lập Thạch: 368,9 ha; Sông Lô: 80,0ha; Tam Đảo: 78,30ha; Bình Xuyên: 41,20 ha; Yên Lạc: 236,5 ha; Vĩnh Tường: 445,67 ha).

* Tình hình dịch hại 7 ngày qua (TB của Chi cục BVTV từ ngày 06/03- 12/03/2019):

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): Sâu đục thân 2 chấm 0,3 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 3 con (Sông Lô); sâu đục thân cú mèo 0,4 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 2 con (Vĩnh Tường, Phúc Yên); rầy nâu 1 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 7 con (Lập Thạch); rầy lưng trắng 0,1 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 2 con (Sông Lô); rầy xanh đuôi đen 0,3 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 3 con (Sông Lô); sâu cuốn lá nhỏ 0,7 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 5 con (Sông Lô).

- Trên lúa Xuân sớm:

+ Sâu đục thân (chủ yếu tuổi 4, 5) gia tăng gây hại rải rác, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,1 - 0,2%, cao 0,5 - 1%, cục bộ 2 - 3% (các xã Xuân Lôi, Đồng Ích - huyện Lập Thạch; xã Cao Minh, phường Nam Viêm - thành phố Phúc Yên).

+ Sâu cuốn lá nhỏ (tuổi 3, 4, 5) gây hại rải rác; mật độ phổ biến 0,2 - 0,4 con/m2, cao 3 - 5 con/m2 (các huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc, Sông Lô; thành phố Phúc Yên).

+ Rầy nâu (chủ yếu tuổi 2, 3) gây hại cục bộ. Mật độ phổ biến 10 - 20 con/m2, cao 100 - 150 con/m2, cục bộ 700 - 800 con/m2 (các xã Xuân Lôi, Tiên Lữ, Văn Quán huyện Lập Thạch).

+ Bệnh đạo ôn phát sinh gây hại trên một số diện tích lúa giống nhiễm như J02, BC15, nếp địa phương,… tỷ lệ dảnh hại phổ biến 3 - 4%, cao 25 - 30%, cục bộ có ổ lụi thành chòm (thị trấn Thanh Lãnh, huyện Bình Xuyên).

+ Chuột gây hại cục bộ trung bình, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,2 - 0,3%, cao 1 - 1,5%, cục bộ 10 - 12% (các xã Văn Quán, Tử Du, Xuân Lôi, Đồng Ích, Tiên Lữ  - huyện Lập Thạch; xã Bình Định, Đồng Cương - huyện Yên Lạc).

- Trên lúa Xuân muộn:

+ Sâu đục thân (tuổi 2, 3, 4) gây hại rải rác, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,1- 0,2%, cao 0,5 - 2%, cao 3 - 4% (huyện Bình Xuyên, thành phố Phúc Yên).

+ Chuột gây hại cục bộ nơi cạn nước, ven bờ gần đường đi, ven kênh, mương, trang trại... tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,1 -  0,3%, cao 1 - 2,5%, cục bộ >10% (các xã Đại Đình, Hợp Châu, Minh Quang - huyện Tam Đảo).

Ngoài ra, sâu cuốn lá nhỏ, rầy, bệnh vàng lá sinh lý gây hại rải rác.

- Trên cây rau:

+ Cây rau họ thập tự: Sâu xanh gây hại nhẹ - trung bình, mật độ phổ biến 0,5 - 1 con/m2, cao 2 - 4 con/m2. Sâu tơ, bọ nhảy hại rải rác, mật độ phổ biến 4 - 7 con/m2 (xã Định Trung - thành phố Vĩnh Yên).

+ Cây dưa chuột: Bệnh héo xanh hại nhẹ, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,5 - 1%. Bệnh sương mai, phấn trắng gây hại những diện tích dưa đang thu hoạch, tỷ lệ lá hại phổ biến 1 - 2%, cao 10 - 12% (xã An Hòa - huyện Tam Dương).

+ Cây su su: Bệnh sương mai gây hại nhẹ; tỷ lệ lá hại phổ biến 1 - 2,5%, cao 7 - 10% (xã Hồ Sơn - huyện Tam Đảo).

* Dự báo tình hình dịch hại từ ngày 13/03/2019 - 19/03/2019:

- Trên cây lúa:

+ Trên lúa Xuân sớm: Sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, chuột tiếp tục gây hại rải rác. Bệnh đạo ôn (các huyện: Bình Xuyên, Sông Lô, Lập Thạch) tiếp tục phát sinh, phát triển gây hại cục bộ trung bình - nặng nếu thời tiết âm u, ít nắng, có mưa phùn, mưa nhỏ và sương mù nhẹ, cần chú ý theo dõi, phát hiện sớm, kịp thời phòng trừ bằng các biện pháp.

+ Trên lúa Xuân muộn: Sâu đục thân, sâu cuốn lá, ruồi đục lá, chuột tiếp tục gia tăng gây hại rải rác.

- Trên cây rau:

+ Trên rau họ hoa thập tự: Bọ nhảy, sâu xanh tiếp tục gia tăng gây hại. Sâu tơ, bệnh thối nhũn, sương mai tiếp tục gây hại cục bộ.

+ Trên cây dưa chuột: Bệnh héo xanh, phấn trắng, giả sương mai tiếp tục gia tăng gây hại khi thời tiết âm u, mưa phùn, mưa nhỏ.

+ Trên cây su su: Bệnh sương mai tiếp tục gia tăng gây hại cục bộ.

* Đề nghị:

- Tích cực kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại, nhất là bệnh đạo ôn, sâu đục thân, sâu cuốn lá, rầy, chuột hại lúa để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

- Thực hiện tốt các biện pháp IPM, SRI, Viet GAP; thu hoạch sản phẩm rau màu đảm bảo thời gian cách ly khi phun thuốc BVTV theo hướng dẫn của nhà sản xuất trên bao bì.

- Thực hiện tốt công tác quản lý việc buôn bán và sử dụng phân bón, thuốc BVTV; công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn tỉnh.

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Đối với diện tích lúa bị bệnh đạo ôn khi ruộng có tỷ lệ bệnh từ 5 - 10% lá hại cần phun ngay bằng các loại thuốc đặc hiệu để trừ bệnh như: Victory USA 250 WP, Starmonas 45 WP, Fu-Amy 40EC, FuJi-one 40EC, Bankan 600WP… Những ổ bệnh nặng trên 20% lá hại cần phun nhắc lại lần 2 cách lần 1 từ 5 - 7 ngày. Giữ mực nước trên ruộng từ 3 - 5cm, ngừng bón các loại phân cho đến khi vết bệnh dừng hẳn mới chăm sóc tiếp.

- Trên cây dưa chuột: Bệnh sương mai có trên 10% lá bệnh gây hại, phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu sau: Anvil 5SC, Aliette 80WP, Ridomil Gol 68WP...; bệnh héo xanh dùng thuốc Stepgold 70WP, Benlate C, Kasai 21,2WP...

Lưu ý: Khi phun cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng và đảm bảo thời gian cách ly khi phun thuốc lần cuối trước thu hoạch.

- Tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức diệt chuột tập trung ở những diện tích bị chuột gây hại. Sử dụng các biện pháp thủ công, dùng bẫy lồng, bẫy sập, bả chuột ít độc hại để diệt chuột bảo đảm an toàn cho sản xuất và đời sống./.

Ngày đăng: 20/03/2019 Tác giả: Phòng Thống kê - Số lần được xem: 485

Dịch bệnh, BVTV

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website