Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 04/03 đến ngày 10/03/2020)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Trong tuần trời mát, có nắng nhẹ, mưa rải rác, đêm và sáng sớm có sương mù. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 22 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 22,60C (thấp hơn CKNT), cao nhất 320C, thấp nhất 160C.

Ẩm độ trung bình 75 - 82,5% (thấp hơn CKNT).

Số giờ nắng đạt 22 - 27 giờ (cao hơn CKNT).

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

 Diện tích gieo trồng vụ Xuân 2020 đến nay ước đạt 36.449,6 ha:

- Lúa xuân:

+ Lúa gieo thẳng: 541,0 ha.

+ Lúa Xuân sớm: 3.005,8 ha (cuối đẻ nhánh - đứng cái);

+ Lúa Xuân muộn 26.675,9 ha (hồi xanh - đẻ nhánh).

- Ngô: 1.899,0 ha (cây con - PTTL);

- Đậu tương: 38,3 ha (cây con - PTTL);

- Lạc: 1.496,1 ha (cây con - PTTL);

- Khoai lang: 91,2 ha (PTTL)

- Rau các loại: 1.897,1 ha (các giai đoạn);

- Cây trồng khác: 1.346,2 ha (các giai đoạn).

Trong tuần trời nắng nhẹ, có mưa rải rác, cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Một số đối tượng sâu, bệnh phát sinh gây hại nhẹ - trung bình.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY QUA

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): Sâu đục thân 2 chấm 0,06 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 1 con (Vĩnh Tường, Bình Xuyên); Sâu đục thân cú mèo 0,24 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 2 con (Vĩnh Tường, Sông Lô); Rầy nâu 1,02 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 9 con (Lập Thạch); Rầy lưng trắng 0,33 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 5 con (Sông Lô); Rầy xanh đuôi đen 0,24 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 3 con (Lập Thạch); Sâu cuốn lá nhỏ 0,2 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 1 con (Sông Lô, Tam Dương, Tam Đảo).

1. Trên lúa

- Trên lúa Xuân sớm

+ Bệnh đạo ôn gây hại cục bộ diện ổ, tỷ lệ lá hại phổ biến 0,3 - 0,5%, cao 3 - 5%, cục bộ trên 20% (Sông Lô, Bình Xuyên).

+ Sâu đục thân cú mèo (tuổi 1, 2) gây hại cục bộ, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,2 - 0,3%, cao 0,6 - 2% (Sông Lô, Vĩnh Tường, Yên Lạc).

+ Sâu cuốn lá nhỏ (tuổi 4, 5) gây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,1 - 0,2 con/m2, cao 1 - 2 con/m2, cục bộ 3 con/m2 (Lập Thạch).

+ Rầy nâu, rầy lưng trắng (tuổi 3, 4, 5) hại rải rác, mật độ phổ biến 5 - 10 con/m2, cao > 50 con/m2 (Sông Lô).

+ Chuột gây hại diện tích lúa ven đầm, gần đường đi, nơi khô nước, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,5 - 1%, cao 5 - 8%, cục bộ > 10% (Yên Lạc).

Ngoài ra ốc bươu vàng, bọ trĩ, ruồi đục lá hại rải rác. Bệnh đạo ôn gây hại cục bộ tại thị trấn Thanh Lãng, Hương Canh (Bình Xuyên), Tam Sơn, Nhạo Sơn, Đồng Thịnh (Sông Lô).

- Trên lúa Xuân muộn

+ Chuột gây hại nhẹ rải rác, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 1 - 2%, cao 5 - 8% (Tam Dương, Bình Xuyên).

+ Ruồi đục lá gây hại cục bộ, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,3 - 0,5%, cao 4 - 5%, cục bộ 12% (Tam Đảo).

Ngoài ra ốc bươu vàng, bọ trĩ, sâu đục thân cú mèo, sâu cuốn lá nhỏ gây hại rải rác.

2. Trên cây rau, màu

- Trên cây rau thập tự: Sâu tơ, sâu xanh gây hại nhẹ, mật độ sâu xanh phổ biến 0,3 - 0,5 con/m2, cao 2 - 3 con/m2, mật độ sâu tơ phổ biến 3 - 5 con/m2 (Phúc Yên, Vĩnh Yên).

- Trên cây rau su su: Bệnh sương mai hại nhẹ, tỷ lệ lá hại phổ biến 3 - 5%, nơi cao 8 - 10% (Tam Đảo).

3. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải: Bệnh sương mai, nhện lông nhung gây hại rải rác, tỷ lệ cành lá hại phổ biến 2 - 3%, cao 10 - 13% (Sông Lô). Ngoài ra bọ xít, bệnh thán thư, nhện gây hại rải rác.

- Cây xoài: Bệnh thán thư gây hại cục bộ.

4. Cây lâm nghiệp (thông, keo): Sâu róm thông, sâu kèn nhỏ gây hại với mật độ thấp.

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TỪ NGÀY 11/03 - 17/03

1. Trên lúa

- Trên lúa Xuân sớm: Sâu đục thân, rầy, sâu cuốn lá nhỏ, ốc bươu vàng, chuột tiếp tục phát sinh gây hại rải rác. Chú ý theo dõi bệnh đạo ôn phát sinh gây hại vùng chiêm trũng trên các giống lúa NX30, Xi23, X21, J02, nếp ... phát hiện sớm, kịp thời tổ chức phòng trừ bằng thuốc đặc hiệu.

- Trên lúa Xuân muộn: Chú ý sâu đục thân, chuột, ruồi đục lá, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn... hại rải rác.

2. Cây ngô: Chú ý theo dõi sâu keo mùa thu phát sinh gây hại để có biện pháp phòng chống kịp thời.

3. Cây rau

- Trên cây cà chua, dưa chuột: Bệnh héo xanh, sương mai, giả sương mai tiếp tục phát sinh gây hại rải rác.

- Trên rau thập tự: Bọ nhảy, sâu khoang, sâu xanh, bệnh sương mai gia tăng gây hại.

- Trên cây su su: Bệnh sương mai gia tăng gây hại cục bộ.

4. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải:  Nhện lông nhung, bệnh sương mai gây hại nhẹ.

- Cây xoài: Sâu bệnh gây hại rải rác.

IV. ĐỀ NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

1. Đề nghị

- Trên ruộng lúa cần duy trì đủ nước trong ruộng 3 - 5 cm để lúa đẻ nhánh, tiến hành tỉa dặm đề đảm bảo mật độ; đồng thời bón thúc đủ, kịp thời, bón tập trung để cây lúa sinh trưởng - phát triển tốt, tạo tiền đề cho năng suất cao.

- Điều tra sinh trưởng của cây lúa, bón thúc đòng cho trà lúa Xuân sớm đúng thời điểm tạo tiền đề cho năng suất lúa vụ Xuân. Trong giai đoạn lúa đứng cái - làm đòng cần duy trì mực nước 2 - 3 cm để cây lúa dưỡng đòng.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; thường xuyên thăm đồng, kiểm tra, theo dõi phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại để chủ động có biện pháp phòng trừ kịp thời (chú ý bệnh đạo ôn, bọ trĩ, ruồi đục lá, chuột,... hại lúa).

- Trạm Trồng trọt và BVTV các huyện, thành phố chủ động phối hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT (phòng Kinh tế) tiếp tục đôn đốc chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2019 - 2020 đảm bảo theo sự chỉ đạo của sở Nông nghiệp & PTNT.

2. Biện pháp quản lý

- Đối với diện tích lúa bị bệnh đạo ôn khi ruộng có tỷ lệ bệnh từ 5 - 10% lá hại cần phun ngay bằng các loại thuốc đặc hiệu để trừ bệnh như: : Bump 600WP, Fuji-one 40EC, Filia 525SE, Bankan 600WP, Amistar Top 325 SC, Kabim 30WP… Những ổ bệnh nặng trên 20% lá hại cần phun nhắc lại lần 2 cách lần 1 từ 5 - 7 ngày.

- Khi phun thuốc cần thực hiện theo nguyên tắc “4 đúng” và theo hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao bì.

- Thăm đồng thường xuyên để phát hiện và xử lý kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại trên đồng ruộng.

- Tích cực thực hiện các biện pháp thủ công bắt sâu non, vợt bướm, ngắt ổ trứng, sử dụng các loại bẫy bắt chuột; bẫy dính, bẫy màu vàng, bả chua ngọt để tiêu diệt trưởng thành một số loại sâu hại./.

Trên đây là Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (từ ngày 04/03 - 10/03/2020), Chi cục Trồng trọt & BVTV Vĩnh Phúc trân trọng thông báo./.

Ngày đăng: 13/03/2020 - Số lần được xem: 388

Dịch bệnh, BVTV

Kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc Trà hoa vàng Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát đảm bảo ATTP năm 2021 Phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi bò thịt sinh sản theo hướng sản xuất tập trung Kỹ Thuật nuôi vịt đẻ trứng an toàn sinh học Gương hội viên nông dân làm kinh tế giỏi
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website