Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 21/04 đến ngày 27/4/2021)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Trong tuần trời nắng, có mưa rào nhẹ. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 20 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 270C (cao hơn CKNT), cao nhất 340C, thấp nhất 220C.

Ẩm độ trung bình 76 - 85% (cao hơn CKNT).

Số giờ nắng đạt 20 - 25 giờ (cao hơn CKNT).

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

Diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2020 - 2021:

- Lúa xuân: Diện tích lúa gieo, cấy:  29.676,4 ha (đòng - trỗ - chắc xanh - đỏ đuôi).

- Ngô: 2.061,9 ha (trỗ cờ - thu hoạch);

- Đậu tương: 57,2 ha (quả);

- Lạc: 1.538 ha (củ);

- Khoai lang: 293,2 ha (củ)

- Rau các loại: 2.795,5 ha (các giai đoạn);

- Cây trồng khác: 1.984,5 ha (các giai đoạn).

Thời tiết trong tuần trời âm u, mưa phùn, có mưa rào nhẹ, ít nắng. Cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Một số đối tượng sinh vật gây hại ở mức độ nhẹ - trung bình.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY QUA

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): Sâu đục thân 2 chấm 0,3 con (tương đương kỳ trước), nơi cao 2 con (Phúc Yên); Sâu đục thân cú mèo 0,1 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 2 con (Tam Đảo); Rầy nâu 1,6 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 12 con (Lập Thạch); Rầy lưng trắng 0,2 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 3 con (Lập Thạch); Rầy xanh đuôi đen 0,2 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 2 con (Bình Xuyên); Sâu cuốn lá nhỏ 0,3 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 2 con (Phúc Yên).

1.Trên lúa

- Trên lúa Xuân sớm

+ Sâu đục thân 2 chấm (tuổi1, 2, 3 và trưởng thành) gây hại cục bộ, tỷ lệ bông bạc phổ biến 0,2 - 0,5%, cao 1 - 2%, cục bộ 5% (Lập Thạch).

+ Sâu cuốn lá nhỏ (tuổi 4, 5, nhộng) gây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,5 - 1 con/m2, cao 2 - 4 con/m2 (Sông Lô).

+ Rầy nâu, rầy lưng trắng (tuổi 4, 5, trưởng thành) gây hại cục bộ, mật độ phổ biến 60 - 70 con/m2, cao 350 - 450 con/m cục bộ 700 - 800 con/m(Yên Lạc).

+ Bệnh đạo ôn lá, cổ bông gây hại cục bộ với tỷ lệ lá hại phổ biến 0,3 - 0,5%, nơi cao 10 - 15%, cục bộ 30 - 40% (Bình Xuyên, Lập Thạch).

+ Bệnh bạc lá gây hại cục bộ với tỷ lệ lá hại phổ biến 0,2 - 0,3%, nơi cao 10 - 15%, cục bộ 30% (Bình Xuyên).

+ Bệnh khô vằn gây hại với tỷ lệ cây hại phổ biến 4 - 6%, nơi cao 30 - 40% (Sông Lô, Bình Xuyên, Yên Lạc, Vĩnh Tường,...).

+ Chuột gây hại rải rác với tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,5 - 1%, cao 3 - 5%, cục bộ 10% (Bình Xuyên).

-Trên lúa Xuân muộn

+ Sâu đục thân 2 chấm (tuổi 1, 2) gây hại rải rác, tỷ lệ dảnh hại, bông bạc phổ biến 0,1 - 0,2%, cao 1 - 1,5%, cục bộ 5% (Lập Thạch).

+ Sâu cuốn lá nhỏ (tuổi 3, 4) gây hại rải rác, mật độ phổ biến 1 - 2 con/m2, cao 3 - 5 con/m2 (Sông Lô, Tam Dương, Bình Xuyên).

+ Rầy (tuổi 4, 5, trưởng thành) gây hại cục bộ, mật độ phổ biến 15 - 20 con/m2, cao 70 - 100 con/m2 (Tam Đảo, Phúc Yên).

+ Bệnh đạo ôn lá, cổ bông gây hại rải rác với tỷ lệ lá hại phổ biến 0,9 - 1%, cục bộ 10% (Yên Lạc, Tam Đảo,...).

+ Bệnh bạc lá gây hại cục bộ với tỷ lệ lá hại phổ biến 0,3 - 0,5%, nơi cao 15 - 20%, cục bộ 30% (Bình Xuyên).

+ Bệnh khô vằn gây hại diện rộng với tỷ lệ cây hại phổ biến 5 - 7%, nơi cao 40 - 50% (Phúc Yên, Bình Xuyên).

+ Chuột gây hại với tỷ lệ dảnh hại phổ biến 1 -  2%, cao 15 - 20% (Bình Xuyên, Yên Lạc).

2. Cây rau, màu

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại nhẹ, mật độ phổ biến 0,2 - 0,4 con/m2, cao 1 - 2 con/m2 (Vĩnh Tường, Sông Lô).

- Trên cây rau su su: Bệnh sương mai hại nhẹ, tỷ lệ lá hại phổ biến 1 - 2%, nơi cao 5 - 7% (Tam Đảo).

- Trên cây rau thập tự: Sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang, bọ nhảy gây hại nhẹ (Phúc Yên, Vĩnh Yên).

3. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải: Bệnh sương mai gây hại nhẹ.

- Cây xoài: Bệnh thán thư gây hại nhẹ.

4. Cây lâm nghiệp (thông, keo): Sâu róm thông, sâu kèn nhỏ gây hại nhẹ.

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TỪ NGÀY 28/4 - 04/5/2021

1. Cây lúa

- Trên lúa Xuân sớm: Sâu đục thân, bệnh khô vằn gây hại rải rác. Rầy (các huyện: Sông Lô, Lập Thạch, Yên Lạc) gây hại nhẹ - trung bình tại các ổ cũ; bệnh đạo ôn lá gây hại cục bộ (Bình Xuyên) cần theo dõi để phòng chống kịp thời đạt hiệu quả.

- Trên lúa Xuân muộn: Sâu đục thân, chuột, rầy, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn... hại rải rác. Chú ý bệnh đạo ôn cổ bông gây hại trong điều trời âm u, mưa phùn, ẩm độ cao. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn phát triển gây hại mạnh trong điều kiện mưa kèm theo gió mạnh, cần theo dõi và có biện pháp phòng chống kịp thời.

2. Cây ngô

Sâu keo mùa thu phát sinh gây hại nhẹ, chú ý theo dõi để chỉ đạo phòng chống kịp thời.

3. Cây rau

- Trên rau thập tự: Các đối tượng sâu bệnh gây hại nhẹ.

- Trên cây su su: Bệnh sương mai gây hại nhẹ.

4. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải: Bệnh sương mai gây hại nhẹ.

- Cây xoài: Sâu bệnh gây hại rải rác.

IV. ĐỀ NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

  1. Đề nghị

- Trạm Trồng trọt & BVTV các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; thường xuyên thăm đồng, kiểm tra, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại. Phối hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT (phòng Kinh tế) chỉ đạo cơ sở phòng chống sinh vật gây hại kịp thời an toàn, hiệu quả (rầy, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, chuột,...), đặc biệt là bệnh đạo ôn không để bệnh lây lan diện rộng. Hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp IPM, SRI (trên cây lúa); sản xuất rau theo tiêu chuẩn Viet GAP, GlobalGAP (trên cây rau).

- Đề nghị các xã, thị trấn đôn đốc, hướng dẫn nông dân phòng chống các đối tượng sinh vật gây hại kịp thời, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông gây hại.

2. Biện pháp quản lý

- Trên lúa Xuân

+ Bệnh đạo ôn, khi tỷ lệ bệnh từ 5% lá hại; 2,5% bông hại dùng thuốc đặc hiệu như: Bump 600WP, Fuji-one 40EC, Filia 525SE, Bankan 600WP, Amistar Top 325 SC, … Những ổ bệnh nặng trên 20% lá hại; 5% bông hại cần phun nhắc lại lần 2 cách lần 1 từ  5 - 7 ngày.

+ Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn cần phun ngay bằng các loại thuốc: Totan 200WP, Ychatot 900SP, Avalon 8WP, Kasumin 2SL, Starner 20WP... Những ruộng bệnh nặng trên 40% lá hại cần phun nhắc lại lần 2 cách lần 1 từ 5 - 7 ngày.

+ Bệnh khô vằn, khi có 10% dảnh hại dùng: Tiltsuper 300EC, Vali 5SL, Chevin 40WG, Anvil 5SC, Jinggang meisu 5SL, Validacin 5SL …

+ Rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại, khi mật độ trên 750 con/m2 :  Dùng thuốc Chim Ưng 20WG, Virtako 40WG, Sutin 5EC… Thời kỳ chắc xanh khi mật độ trên  3.000 con/m2; cần rẽ băng rộng từ 0,8 - 1 m, dùng thuốc Bassa 50EC, Nibas 50EC, Vibasa 50EC, Jetan 50EC…Nếu mật độ cao trên một vạn con/m2 cần phun nhắc lại lần 2 cách lần 1 từ 5 - 7 ngày.

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu dùng thuốc: Bitadin WP, Angun 5WG, Emaben 3,6WG, Proclaim® 5WG, Lufen extra 100EC,...

Lưu ý: Khi phun cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng và đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch.

- Tiếp tục diệt chuột tập trung ở những diện tích bị chuột gây hại. Sử dụng các biện pháp thủ công, dùng bẫy lồng, bẫy sập, bả chuột ít độc hại để diệt chuột bảo đảm an toàn cho sản xuất và đời sống.

Trên đây là Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (từ ngày 21/4 - 27/4/2021), Chi cục Trồng trọt & BVTV Vĩnh Phúc trân trọng thông báo./.

Ngày đăng: 27/04/2021 Tác giả: Chi cục TT&BVTV - Số lần được xem: 80

Dịch bệnh, BVTV

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website