Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 13/4 đến ngày 19/4/2022)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Trong tuần trời có nắng, có không khí lạnh tăng cường gây mưa rào ảnh hưởng cây trồng sinh trưởng phát triển. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 50 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 20,50C (thấp hơn CKNT), cao nhất 310C, thấp nhất 170C.

Ẩm độ trung bình 70 - 80% (thấp hơn CKNT).

Số giờ nắng đạt từ 20 - 40 giờ (cao hơn CKNT).

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

Diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2021- 2022 ước đạt 37.642,9 ha:

- Lúa xuân:

+ Lúa xuân sớm: 2.504,8 ha (trỗ - phơi màu)

+ Lúa xuân muộn: 26.701,1 ha (làm đòng –trỗ).

- Ngô: 2.200 ha (trỗ cờ phun râu);

- Đậu tương: 97,1 ha (phát triển thân lá);

- Lạc: 1.439 ha (ra hoa);

- Khoai lang: 276,1 ha (tạo củ).

- Rau các loại: 2.585 ha (các giai đoạn);

- Cây trồng khác: 1.937 ha (các giai đoạn).

Thời tiết trong tuần trời ấm, cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Một số đối tượng sâu, bệnh tiếp tục phát sinh gây hại nhẹ.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY QUA

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): Sâu đục thân 2 chấm 0,633 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 8 con (Lập Thạch). Rầy nâu 1,34 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 9 con (Lập Thạch); Rầy xanh đuôi đen 0,18 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 2 con (Sông Lô). Rầy lưng trắng 0,47 con, nơi cao 5 con (Lập Thạch). Sâu cuốn lá nhỏ 0,27 con (cao hơn kỳ trước). Đục thân cú mèo 0,04 con, Châu chấu 0,1 con, sâu đục thân 5 vạch 0,02 con.

1. Trên lúa

- Trên lúa Xuân sớm

+ Sâu đục thân cú mèo (tuổi 4, 5, nhộng) gây hại cục bộ, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,1 - 0,9%, cao 1 – 1,4% (Vĩnh Tường, Sông Lô, Yên Lạc, Tam Dương, Lập Thạch).

+ Sâu cuốn lá nhỏ (tuổi 1, 2) gây hại cục bộ mật độ sâu hại phổ biến 1,7 con/m2, cao 3,5 con/m2 (Sông Lô).

+ Rầy (trưởng thành) gây hại rải rác, mật độ phổ biến 10 – 82 con/m2, cao 1.000 con/m2 (Lập Thạch).

+ Chuột tiếp tục gây hại cục bộ 1 số diện tích ven đầm, ven làng, gần đường đi, những nơi cạn nước. Tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,5 - 2%, cao 5 - 10% (Tam Dương, Sông Lô, Lập Thạch, Yên Lạc, Bình Xuyên).

+ Bệnh đạo ôn lá gây hại cục bộ, tỷ lệ lá hại phổ biến từ 0,1 – 1,1 %, nơi cao 10% lá hại (Sông Lô, Lập Thạch), cục bộ 20% lá hại (Sông Lô).

+ Bệnh khô vằn tiếp tục phát sinh gây hại, tỷ lệ dảnh hại phổ biến từ 1 -3 %DH, nơi cao 10 - 20% DH (Sông Lô, Bình Xuyên, Yên Lạc, Tam Dương).

- Trên lúa Xuân muộn

+ Sâu đục thân cú mèo gây hại cục bộ tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,1 - 0,5%, cao 1 - 4% (Sông Lô, Tam Dương, Tam Đảo, Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Vĩnh Yên).

+ Chuột gây hại cục bộ một số diện tích lúa, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,2 – 1,9%, cao 2,5 - 10% (Yên Lạc, Lập Thạch, Phúc Yên, Tam Dương, Lập Thạch, Tam Đảo, Bình Xuyên, Sông Lô)

+ Bệnh đạo ôn lá gây hại cục bộ, tỷ lệ lá hại phổ biến 0,13 - 0,6%LH, cao 2 - 6%LH, (Vĩnh Tường, Tam Đảo).

+ Bệnh khô vằn gây hại rải rác một số diện tích, tỷ lệ dảnh hại trung bình từ 1 – 3,5% DH, nơi cao 10 - 20% DH (Tam Đảo, Sông Lô, Tam Dương, Yên Lạc).

+ Sâu cuốn lá nhỏ gây hại cục bộ, mật độ trung bình 0,5 con/m2, nơi cao 20 con/m2 (Lập Thạch).

+ Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn gây hại cục bộ ở một số diện tích tỷ lệ là hại phổ biến từ 0,5 - 4,5 %LH, nơi cao 10 -12%LH (Tam Dương, Tam Đảo).

+ Bệnh vàng lá sinh lý gây hại cục bộ, tỷ lệ khóm hại phổ biến 3%KH, nơi cao 10%KH (Phúc Yên).

Ngoài ra còn có rầy bắt đầu xuất hiện gây hại (Sông Lô).

2. Cây rau, màu

- Trên cây rau thập tự: Sâu xanh, sâu khoang, bọ nhảy tiếp tục gây hại nhẹ; mật độ sâu xanh phổ biến 0,13 - 0,5 con/m2, cao 3 con/m2 (Vĩnh Yên); mật độ sâu khoang phổ biến 0,3 con/m2, nơi cao 1 con/m2, mật độ bọ nhảy phổ biến 0,5 - 3 con/m2, cao 7 con/m(Vĩnh Yên).

- Cây nhãn, vải:  Nhện lông nhung, bệnh sương mai tiếp tục gây hại rải rác.

- Cây xoài: Bệnh thán thư gây hại cục bộ.

4. Cây lâm nghiệp (thông, keo): Sâu róm thông, sâu kèn nhỏ gây hại nhẹ.

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TỪ NGÀY 20/4 - 26/4/2022

1. Cây lúa

Sâu đục thân, sâu cuốn lá, rầy, chuột và bệnh khô vằn tiếp tục gây hại rải rác.

Chú ý bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn,đạo ôn và đạo ôn cổ bông phát sinh, phát triển gây hại trên các giống lúa nhiễm như; TBR 225, X30, Xi23, nếp,... cần theo dõi, phát hiện sớm, kịp thời phòng chống bằng thuốc đặc hiệu.

2. Cây ngô

Chú ý theo dõi sâu keo mùa thu phát sinh gây hại để có biện pháp phòng chống kịp thời.

3. Cây rau

- Trên rau thập tự: Bọ nhảy, sâu khoang, sâu xanh, gia tăng gây hại.

4. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải:  Nhện lông nhung, bệnh sương mai gây hại nhẹ.

- Cây xoài: Sâu bệnh gây hại rải rác.

IV. ĐỀ NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

1. Đề nghị

Trạm Trồng trọt & BVTV các huyện, thành phố: Phối hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế), trạm Khuyến nông trên địa bàn đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn, HTX dịch vụ nông nghiệp chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thực hiện nội dung sau:

- Tăng cường thăm đồng, kiểm tra, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại để chủ động phòng chống kịp thời (chú ý bệnh đạo ôn, đạo ôn cổ bông, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, nghẹt rễ, khô vằn, sâu đục thân, chuột,... hại lúa).

- Trạm Trồng trọt & BVTV các huyện, thành phố: Ra thông báo cao điểm sâu bệnh hại trong tháng 4, 5 để chỉ đạo phòng chống kịp thời an toàn, hiệu quả.

- Khi thời tiết nắng ấm bón thúc đủ, kịp thời, bón tập trung để cây lúa sinh trưởng - phát triển tốt, tạo tiền đề cho năng suất cao. Cần duy trì nước trong ruộng đảm bảo để cây sinh trưởng phát triển tốt.

- Thực hiện thường xuyên các biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng sâu, bẫy bắt chuột, khi chúng có mật độ thấp để hạn chế lây lan ra diện rộng. Chỉ phun phòng trừ các sinh vật gây hại khi có mật độ, tỷ lệ hại đến ngưỡng phòng trừ.

 - Trên lúa Xuân:

+ Khi bệnh đạo ôn phát sinh gây hại với tỷ lệ lá hại từ 5 - 10% (đạo ôn lá) từ 2,5% bông bạc (đạo ôn cổ bông) cần phun ngay bằng các loại thuốc đặc hiệu như: Bump 600WP, Fuji-one 40EC, Filia 525SE, Bankan 600WP, Amistar Top 325 SC, … Những ổ bệnh nặng trên 20% lá hại cần phun nhắc lại lần 2 cách lần 1 từ 5 - 7 ngày và ngừng bón các loại phân đến khi vết bệnh dừng hẳn mới chăm sóc tiếp.

+ Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn cần phun ngay bằng các loại thuốc: Totan 200WP, Ychatot 900SP, Avalon 8WP, Kasumin 2SL, Starner 20WP... Những ruộng bệnh nặng trên 40% lá hại cần phun nhắc lại lần 2 cách lần 1 từ 5 - 7 ngày.

+ Bệnh khô vằn, khi có 10% dảnh hại dùng: Tiltsuper 300EC, Vali 5SL, Chevin 40WG, Anvil 5SC, Jinggang meisu 5SL, Validacin 5SL …

+ Rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại, khi mật độ trên 1.000 con/m2 :  Dùng thuốc Chim Ưng 20WG, Virtako 40WG, Sutin 5EC… thời kỳ chắc xanh khi mật độ trên  3.000 con/m2: Cần rẽ băng rộng từ 0,8 - 1 m, dùng thuốc Bassa 50EC, Nibas 50EC, Vibasa 50EC, Jetan 50EC…Nếu mật độ cao trên một vạn con/m2 cần phun nhắc lại lần 2 cách lần 1 từ 5 - 7 ngày.

- Trên cây rau: Sâu xanh, sâu khoang dùng thuốc Kajio 5EC, Dylan 2 EC, Tập kỳ 1.8EC....; bọ nhảy dùng thuốc Bamectin 5.55EC, Shertin 5.0EC, Abatimec 1.8EC...

Lưu ý: Khi phun cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng và đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch.

- Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tích cực áp dụng các biện pháp IPM, SRI, VietGAP để cây trồng sinh trưởng, phát triển khỏe, chống chịu tốt với các điều kiện ngoại cảnh bất thuận và sinh vật gây hại, đây là tiền đề cho năng suất cao.

- Tiếp tục diệt chuột tập trung ở những diện tích bị chuột gây hại. Sử dụng các biện pháp thủ công, dùng bẫy lồng, bẫy sập, bả chuột ít độc hại để diệt chuột bảo đảm an toàn cho sản xuất và đời sống

2. Thực hiện tốt công tác quản lý việc buôn bán và sử dụng phân bón, thuốc BVTV; công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (từ ngày 13/4 - 19/4/2022), Chi cục Trồng trọt & BVTV Vĩnh Phúc trân trọng thông báo./.

Ngày đăng: 20/04/2022 Tác giả: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Số lần được xem: 24

Dịch bệnh, BVTV

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao
Xem tất cả »

 Quảng cáo trái ‭[2]‬

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ