cd C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\15\BIN br stsadm -o restore -filename c:\td8088.bak -url http://sp13:1213 –overwrite


buoc 1

cd C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\15\BIN
buoc 2


stsadm -o backup -url http://quochoi-web01:8080 -filename C:\qh.bak -overwrite
 buoc 3
stsadm -o restore -filename c:\td8088.bak -url http://sp13:1213 -overwrite


backup - restore subsite 

// backup
stsadm -o export -filename c:\THADS_1772013.bak -url http://quochoi-web01:8080/gioithieu -versions 4 -includeusersecurity

// restore

stsadm -o import -url http://sp13:8088/gioithieu -filename c:\gioithieu.bak -quiet

Ngày đăng: 22/12/2016 - Số lần được xem: 407

Tin bài cùng chuyên mục

Văn bản mới


Kỹ thuật trồng và chăm sóc Thanh long Xã Ngọc Mỹ nỗ lực cán đích NTM Tin XDNTM ở các huyện Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trong xây dựng NTM Đổi thay trên quê hương Vĩnh Thịnh
Xem tất cả »

DOWN VIJ TRUC THUOC


Thời tiết