6 yêu cầu cốt lõi về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản nhỏ lẻ, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản bao gói sẵn


6 yêu cầu cốt lõi về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản nhỏ lẻ, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản bao gói sẵn

 

Ngày đăng: 24/06/2020 Tác giả: Chi cục QLCLNLS&TS - Số lần được xem: 19

Giá cả thị trường


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website