​​

Trung tâm Kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng đất và vật tư nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Trung tâm Kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng đất và vật tư nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Trụ sở: Tòa nhà Liên cơ - Đường Nguyễn Tất Thành - Phường Tích Sơn – Thành phố Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

Điện thoại:    0211.3860.391

Fax:            0211.3842.711

Email:         ttcncl.snn@vinhphuc.gov.vn

I.Lãnh đạo trung tâm:

1. Giám đốc: Trần Văn Thuận

Điện thoại: 

Email: ThuanTV4@vinhphuc.gov.vn 

2. Phó giám đốc: Nguyễn Văn Nam

Điện thoại: 0211.3710355

Email: NamNV8@vinhphuc.gov.vn 

3. Phó Giám đốc: Cao Thị Mai

Email: MaiCT@vinhphuc.gov.vn

II. Các phòng thuộc trung tâm

1. Phòng hành chính tổng hợp;

Phó trưởng phòng: Lưu Hải Giang

Email: Gianglh2@vinhphuc.gov.vn

2. Phòng Thổ nhưỡng nông hoá;

3. Phòng kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng;

4. Phòng thử nghiệm nông nghiệp

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hà

Email: hanttt13@vinhphuc.gov.vn

III. Chức năng nhiệm vụ của TT

1. Chức năng

- Trung tâm Kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng đất và vật tư nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc là đơn vị sự nghiêp có thu trực thuộc Sở Nông nghiệp &PTNT có chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc sở triển khai các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thổ nhưỡng nông hoá; kiểm định, kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng giống cây trồng, phân bón, thức ăn chăn nuôi và một số vật tư, sản phâm nông nghiệp khác.

- Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản giao dịch riêng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

2.1. Theo dõi về độ dày, diễn biến độ phì nhiêu của tầng đất canh tác phục vụ sản xuất nông nghiệp, hướng dẫn các giải pháp sử dụng đất và phân bón có hiệu quả phục vụ mục đích phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh;

2.2. Nghiên cứu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc bảo vệ, cải tạo, bồi dưỡng nâng cao độ phì của đất;

2.3. Điều tra, xây dựng các loại bản đồ chuyên ngành, đánh giá chất lượng đất đai  phục vụ công tác quy hoạch, sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản của tỉnh;

2.4. Phân tích đất, nước nông nghiệp; kiểm định, kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng giống cây trồng, phân bón, thức ăn chăn nuôi và một số vật tư, sản phâm nông nghiệp khác;

2.5. Tham gia công tác nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực được giao;

2.6. Tổng hợp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định;

2.7. Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật;

2.8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao.

3. Cơ cấu tổ chức

3.1. Lãnh đạo Trung tâm: gồm có Giám đốc và các Phó giám đốc;

Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

Các Phó Giám đốc là người giúp việc Giám đốc, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được giao.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc và các Phó giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luât.

3.2. Bộ máy giúp việc có:

- Phòng hành chính tổng hợp;

- Phòng Thổ nhưỡng nông hoá;

- Phòng kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng;

- Phòng thử nghiệm nông nghiệp.

Giám đốc Trung tâm quy định chức năng, nhiệm vụ, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ các phòng trực thuộc Trung tâm theo quy định và phân cấp; ban hành quy chế làm việc của Trung tâm.

3.3. Biên chế của Trung tâm nằm trong tổng biên chế của Sở Nông nghiệp & PTNT được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm, số lượng cụ thể do Giám đốc Sở quyết định.

Bản đồ quy hoạch

Văn bản mới


Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao
Xem tất cả »