​​

Trung tâm Giống nông nghiệp Vĩnh Phúc

Trung tâm Giống nông nghiệp Vĩnh Phúc

 

Trụ sở: Xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại:  0211.3842.430

Fax:             0211.3842.414

Email:        ttgct.sonnptnt@vinhphuc.gov.vn

Cơ cấu tổ chức:

I. Ban lãnh đạo Trung tâm:

1. Giám đốc: Nguyễn Văn Quân

Điện thoại: (0211).3842414 

Email: QuanNV2@vinhphuc.gov.vn

2. Phó giám đốc: Trần Văn Khoa

Email: KhoaTV@vinhphuc.gov.vn

3. Phó giám đốc: Phạm Quang Triều

Email: TrieuPQ@vinhphuc.gov.vn

II. Các phòng Trung tâm

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp;

Trưởng phòng: Khương Văn Tứ

Email: tuKV@vinhphuc.gov.vn

2. Phòng Kỹ thuật Giống cây trồng

Phụ trách phòng: Phạm Thị Hải Yến

Email: yenPTH2@vinhphuc.gov.vn

3. Phòng Kỹ thuật Giống vật nuôi, thủy sản;

Trưởng phòng: Lê Công Cảnh

Email: canhLC2@vinhphuc.gov.vn

4. Phòng Sản xuất kinh doanh

Trưởng phòng: Đỗ Quang Minh

Email: minhDQ2@vinhphuc.gov.vn

III. Các đơn vị trực thuộc:

1. Trại sản xuất Giống cây trồng Vũ Di;

2. Trại sản xuất Giống cây trồng Mai Nham;

3. Trại sản xuất Giống cây trồng Hợp Thịnh;

4. Trại sản xuất Giống vật nuôi Thanh Vân;

4. Trại sản xuất Giống thủy sản.

Vị trí, chức năng:

Trung tâm Giống nông nghiệp Vĩnh Phúc là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc; Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước;

Trung tâm có chức năng nghiên cứu, khảo nghiệm, chọn tạo, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; lưu trữ, bảo tồn nguồn gen, giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; sản xuất, cung ứng, dịch vụ các loại giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản và vật tư nông nghiệp khác. Thực hiện dự trữ giống lúa và một số giống cây trồng khác dự phòng thiên tai.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của Trung tâm dài hạn, 05 năm và hàng năm;

2. Xây dựng các chương trình, đề án, dự án về lĩnh vực giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu;

3. Nghiên cứu, chọn tạo, khảo nghiệm giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản có năng suất, chất lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu; ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản vào sản xuất nông nghiệp;

4. Lưu trữ, bảo tồn, khai thác và phát triển hợp lý nguồn gen bản địa, nguồn gen quý, hiếm, giống gốc cây trồng, vật nuôi, thủy sản phục vụ cho công tác nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản phục vụ sản xuất nông nghiệp;

5. Tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ các loại giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, sản phẩm cây trồng, vật nuôi, thủy sản và các loại vật tư nông nghiệp khác theo quy định của pháp luật;

6. Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về lĩnh vực giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản và các loại vật tư nông nghiệp khác phục vụ sản xuất giống nông nghiệp theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện tư vấn, dịch vụ kỹ thuật, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới hỗ trợ sản xuất về giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản theo quy định của pháp luật;

8. Tổ chức xuất khẩu, nhập khẩu các loại giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất giống, phát triển trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật;

9. Thực hiện dự trữ giống lúa và một số giống cây trồng khác dự phòng thiên tai theo quy định;

10. Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học, đề án, dự án phát triển giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; tổng kết, đánh giá, đề xuất cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản phù hợp điều kiện sản xuất trên địa bàn tỉnh;

11. Tham gia, phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kỹ thuật về lĩnh vực giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh theo chương trình, kế hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

12. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

13. Quản lý tổ chức, biên chế, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản, trang thiết bị và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của cơ quan có thẩm quyền;

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT giao.

Biên chế của Trung tâm gồm một số biên chế sự nghiệp nằm trong tổng biên chế của Sở Nông nghiệp & PTNT được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm, số lượng cụ thể do Giám đốc Sở quyết định, số còn lại do Giám đốc Trung tâm thực hiện hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật./.

 

Bản đồ quy hoạch

Văn bản mới


Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao
Xem tất cả »