​​

Trung tâm Nước sinh hoạt & VSMT nông thôn

Trung tâm Nước sinh hoạt & VSMT nông thôn

Trụ sở: Số 406, đường Mê Linh, phường Khai Quang,Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3861.183

Fax: 0211.3861.183

Email: ttnsh.snn@vinhphuc.gov.vn

I. Lãnh đạo trung tâm:

1. Giám đốc: Đỗ Huy Sự

Điện thoại: (0211).3841378
Email: SuDH@vinhphuc.gov.vn 

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Mạnh Cường

Điện thoại: 0211.3722006
Email: Cuongnm@vinhphuc.gov.vn 
3. Phó Giám đốc: Nguyễn Đức Lợi

Email: loind@vinhphuc.gov.vn 

II. Các phòng ban

1. Phòng Hành chính tổng hợp;

Trưởng phòng:

Email:

Điện thoại: 0211.3861183

2. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật;

Trưởng phòng: Hoàng Việt Dũng

Email: dunghv@vinhphuc.gov.vn

3. Phòng Huấn luyện - Truyền thông;

Phó trưởng phòng: Nguyễn Công Tường

Email: tuongnc@vinhphuc.gov.vn

4. Phòng Kiểm định chất lượng nước và Môi trường.

Trưởng phòng: Hoàng Việt Dũng

Email: dunghv@vinhphuc.gov.vn

III. Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Nước sinh hoạt & VSMT nông thôn

1. Chức năng:

Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Vĩnh Phúc là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án liên quan đến lĩnh vực Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh;

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Nông nghiệp & PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn - Bộ Nông nghiệp & PTNT;

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ:

Điều 1. Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Nước sinh hoạt & VSMT

nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc:

1.Đề xuất với Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT về chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm, trung hạn và hàng năm về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; phương thức quản lý, mô hình quản lý cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh.

2. Xây dựng, trình Giám độc Sở Nông nghiệp & PTNT kế hoạch công tác năm và trung hạn, kế hoạch đầu tư xây dựng và chiến lược phát triển Trung tâm; chương trình, dự án về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; chương trình, dự án thành phẩn về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Thực hiện phân tích, xét nghiệm, kiểm nghiệm; kiểm định (theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước) về chất lượng nước theo quy định pháp luật.

4. Thực hiện sản xuất, cung cấp, tiêu thụ nước sạch nông thôn; quản lý, bảo vệ, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung được giao; tổ chức thi công xây lắp, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp các công trình nước sạch nông thôn phù hợp với năng lực của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư chương trình, dự án nước sạch và vệ sinh môi trường nông thuôc được cấp có thẩm quyền giao theo quy định pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ giúp Ban chỉ đạo Chương trình, dự án về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT.

6. Tổ chức lập hồ sơ cấp phép thăm dò và khai thác tài nguyên nước trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

7. Tổ chức truyền thông, phổ biến, giáo dục, vận động, hướng dẫn Nhân dân bảo vệ công trình cấp nước, sử dụng tiết kiệm nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn tại địa phương theo quy định của pháp luật.

8. Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cho các tổ chức cá nhân có nh cầu phù hợp với năng lực chuyên môn của Trung tâm; tổ chức hoặc tham gia tổ chức các hội thi, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm, diễn đàn, tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện hợp tác quốc tế, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo quy định của pháp luật.

10. Tư vấn, dịch vụ, liên doanh, liên kết cung ứng dịch vụ công; xuất khẩu, nhập khẩu thiết bị, vật tư, sản phẩm, công nghệ về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn phù hợp với năng lực chuyên môn, lĩnh vực hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

11. Tham gia thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật, điều tra, thống kê về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT và quy định của pháp luật.

12. Thu nhập, xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn phục vụ quản lý nhà nước theo quy định pháp luật. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ; kết quả thực hiện các chương trình, dự án về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được giao với Trung tâm Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Sở Nông nghiệp & PTNT theo quy định.

13. Thực hiện quản lý tổ chưc, biên chế, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo phân cấp cảu Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT và quy định của pháp luật.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT giao.

Điều 2. Giao Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt & VSMT nông thôn bố chí viên chức và lao động tại Trung tâm theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn, chức danh ngạch viên chức Nhà nước theo quy định.

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các nội dung quy định về nhiệm vụ của Trung tâm Nước sinh hoạt & VSMT nông thôn tại Quyết định só 134/QĐ-SNN&PTNT, ngày 30/06/2010 của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nước sinh hoạt & VSMT nông thôn.

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT, Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt & VSMT nông thôn, các đơn vị thuộc Sở có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

3. Cơ cấu tổ chức:

3.1. Lãnh đạo Trung tâm: gồm có Giám đốc và các Phó giám đốc;

Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

Các Phó giám đốc là người giúp việc Giám đốc, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được giao.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc và các Phó giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

3.2. Bộ máy giúp việc có:

- Phòng Hành chính tổng hợp;

- Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật;

- Phòng Huấn luyện - Truyền thông;

- Phòng Kiểm định chất lượng nước và Môi trường.

Giám đốc Trung tâm quy định chức năng, nhiệm vụ, bổ nhiệm cán bộ các tổ chức trực thuộc và ban hành quy chế làm việc của Trung tâm.

3.3. Biên chế của Trung tâm nằm trong tổng biên chế của Sở Nông nghiệp & PTNT được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm, số lượng cụ thể do Giám đốc Sở quyết định.

Bản đồ quy hoạch

Văn bản mới


Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng bò lai 3B thương phẩm Tuyên truyền nước sạch trên địa bàn huyện Vĩnh Tường Kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc Trà hoa vàng Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát đảm bảo ATTP năm 2021 Phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi bò thịt sinh sản theo hướng sản xuất tập trung
Xem tất cả »