​​

Trung tâm Khuyến nông

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc

 

Trụ sở

Địa chỉ: Số 2 Phan Bội Châu, phường Liên Bảo, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3841224; Fax: 0211.3861803;

Email: khuyennongvp@gmail.com.vn

 

I. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM:

Giám đốc: Nguyễn Hoàng Dương

 Email: Duongnh@vinhphuc.gov.vn

Phó Giám đốc: Trần Văn Thơ

 Email: ThoTV@vinhphuc.gov.vn

Phó Giám đốc: Đinh Quốc Chiến

 Email: ChienDQ@vinhphuc.gov.vn

II. Các phòng ban

1. Phòng Hành chính tổng hợp

Trưởng phòng: Nguyễn Anh tuấn

Email:TuanNA14@vinhphuc.gov.vn

Điện thoại: 0211.3861803

2. Phòng Thông tin, Tuyên truyền.

Trưởng phòng: 

Email: 

3. Phòng Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật;

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Phương

Email: phuongtt3@vinhphuc.gov.vn

4. Phòng Xúc tiến thương mại;

Phó trưởng phòng: 

Email: 

5. Trạm Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp

III. Chức năng nhiện vụ của Trung tâm Khuyến nông

1. Chức năng

Đổi tên Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh phúc thành Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Vĩnh phúc.

Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh vĩnh phúc là đơn vị sự nghiệp thuoccj Sở Nông nghiệp và PTNT, có chức năng phục vụ quản lý nhà nước của Sở và triển khai các hoạt động khuyến nông – khuyến ngư về các lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, chế biến, bảo quản nông, lâm , thủy sản và phát triển nông thôn trên địa bàn tinhrthuoocj pham vi quản lý nhà nước của Sở.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo quản lý và tổ chức, biên chế công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT đồng thời chịu sự chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quốc gia – Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

2.1 Phổ biến và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, quy trình sản xuất tiến tiến đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản cho nông dân trên địa bàn tỉnh;

2.2 Bồi dưỡng  nâng cao kiến thức về kỹ thuật, quản lý kinh tế và tay nghề cho cán bộ khuyến nông, khuyến nguwcow sở và nông dân;

2.3Tham gia xây dựng các quy trình kỹ thuật sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiên tiến trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, ban hành và hướng dẫn thực hiện;

2.4. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khi khai thác có hiệu quả các chương trình khuyến nông của tỉnh, của trung ươngvaf quốc tế;

2.5. Ký hợp đồng, tổ chức thực hiện, theo dõi, đánh giá tổng hợp và báo cáo kết quả các chương trình, dự án được giao thực hiện; tham mưu đề xuất việc nhân rộng các mô hình, chương trình, dự án có hiệu quả phù hợp với điều kiện của tỉnh;

2.6. Tổ chức, tham gia công tác xuacs tiến thương mại, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm, các hội chợ, hội thi, dịch vụ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ở trong và ngoài tỉnh;

2.7 Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và lĩnh vực chuyên môn được giao;

2.8 Tổng hợp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định;

2.9 Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản và các nguồn lực được giao theo quy định của pháp luật và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc sở giao.

3. Cơ cấu tổ chức

3.1 Lãnh đạo trung tâm : Gồm có Giám đốc và các Phó giám đốc;

Giám đốc trung tâm là người đúng đầu trung tâm , chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của trung tâm.

Các  Phó Giám đốc là người giúp việc cho giám đốc, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được giao.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật Giám đóc và phó giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

3.2 Bộ máy giúp việc có:

- Phòng Hành chính tổng hợp

- Phòng Thông tin, Tuyên truyền.

- Phòng Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật;

- Phòng Xúc tiến thương mại;

3.3 Các trạm khuyến nông, khuyến ngư trực thuộc.

Giám đốc Trung tâm quy định chức năng, nhiệm vụ, bổ nhiệm cán bộ các tổ chức trực thuộc và ban hành quy chế làm việc của Trung tâm.

3.4 Biên chế của Trung tâm nằm trong tổng biên chế của Sở Nông nghiệp và PTNT được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm, số lượng cụ thể do Giám đốc Sở quyết định.

Bản đồ quy hoạch

Văn bản mới


Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao
Xem tất cả »