​​

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Trụ sở: Đường Nguyễn Viết Xuân - Phường Đống Đa - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng: Nguyễn Như Ý
Email: ynn@vinhphuc.gov.vn
Số điện thoại:02113840009

Phó Trưởng phòng : Nguyễn Vũ Thúy Quỳnh

Email: QuynhNVT@vinhphuc.gov.vn

Phó trưởng phòng: Đường Xuân Thể
Email: thedx@vinhphuc.gov.vn

Phó trưởng phòng: Trần Thị Ngọc
Email: NgocTT@vinhphuc.gov.vn

II. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Vị trí, Chức năng.

Phòng Kế hoạch là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý Nhà nước về quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm và hàng năm của ngành phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, mục tiêu quốc phòng, an ninh của tỉnh báo cáo Giám đốc Sở trình UBND tỉnh;

2.2. Phối hợp với các đơn vị liên quan, đề xuất và dự thảo xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của ngành và lĩnh vực được phân công;

2.3. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; tổng hợp, cân đối, hoàn chỉnh về quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm và hàng năm của ngành trình Giám đốc Sở. Xây dựng, tổng hợp chương trình hành động của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

2.4. Kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch và đề xuất việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành;

2.5. Tổng hợp danh mục các Chương trình, Đề án, Dự án đầu tư của ngành từ các nguồn vốn; thông báo công khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của ngành cho các đơn vị trực thuộc Sở sau khi UBND tỉnh giao; giao kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch theo quy định;

Đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư phát triển của ngành để thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước. Tổ chức theo dõi thực hiện dự án có vốn đầu tư trong và ngoài nước;

2.6. Tham gia thẩm định quy hoạch tổng thể ngành, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành theo quy định;

2.7. Tham gia Hội đồng thẩm định, nghiệm thu chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học; dự án đầu tư phát triển; các dự án điều tra cơ bản, quy hoạch, vốn vay từ nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, dự án viện trợ không hoàn lại…thuộc các lĩnh vực được giao quản lý của Sở và theo quy định;

Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác kế hoạch trong ngành;

2.8. Tham gia kiểm tra việc thực hiện các dự án và mô hình phát triển nông, lâm nghiệp, thuỷ sản và thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm thực hiện các chương trình, dự án được giao;

2.9. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức công tác thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, diễn biến rừng, mặt nước nuôi trồng thuỷ sản theo quy định;

2.10. Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm;

2.11. Quản lý cán bộ, công chức, tài sản được giao theo quy định;

2.12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Bản đồ quy hoạch

Văn bản mới


Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao
Xem tất cả »