​​

Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới

Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới

Trụ sở: Đường Nguyễn Viết Xuân - Phường Đống Đa - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

      Email: vanphongntm.vinhphuc.gov.vn

Lãnh đạo văn phòng:

Chánh văn phòng: Trần Thanh Hải

Điện thoại: 0211.3710447
 Email: HaiTT@vinhphuc.gov.vn

Phó chánh văn phòng: Đỗ Hải Triều

Email: trieudh@vinhphuc.gov.vn

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. Phòng Hành chính tổng hợp;

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hường

Email: huongnt14@vinhphuc.gov.vn

Điện thoại:  0211.3716.212

2. Phòng Kế hoạch tổng hợp

Trưởng phòng: Phan Văn Hùng

Email:  hungpv9@vinhphuc.gov.vn

Điện thoại: 

3. Phòng tuyên truyền;

Trưởng phòng: Phùng Xuân Tiến

Email: TienPX@vinhphuc.gov.vn

Điện thoại: 

III VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Vị trí, chức năng:

Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh (sau đây gọi tắt là Văn phòng điều phối) là đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh); chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các Bộ, Ngành Trung ương liên quan đến Chương trình XDNTM.

Văn phòng điều phối có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật. Trụ sở làm việc của Văn phòng điều phối đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kinh phí hoạt động của Văn phòng điều phối do ngân sách Nhà nước đảm bảo theo quy định; giữ nguyên chế độ tài chính được giao đến hết 31/12/2012.

2. Nhiệm vụ: Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các nhiệm vụ sau:

a) Dự thảo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo tỉnh; chuẩn bị nội dung chương trình các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các báo cáo theo yêu cầu của Ban chỉ đạo tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Dự thảo xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình XDNTM; kế hoạch phối hợp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Chương trình XDNTM;

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện đề xuất cơ chế, chính sách và các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn để thực hiện có hiệu quả Chương trình trên địa bàn tỉnh;

d) Tham mưu Ban chỉ đạo tỉnh về công tác quy hoạch, kế hoạch thuộc nội dung Chương trình XDNTM theo quy định và hướng dẫn của Trung ương, tổng hợp xây dựng kế hoạch dài hạn, hàng năm về thực hiện Chương trình XDNTM trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện;

e) Phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp nhu cầu vốn và tham mưu phân khai vốn đầu tư Chương trình XDNTM theo phân cấp; đề xuất các giải pháp huy động và quản lý, điều động các nguồn vốn thực hiện Chương trình XDNTM trình Ban chỉ đạo tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh;

g) Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình XDNTM trên địa bàn tỉnh; kiến nghị những vấn đề mới phát sinh trong từng giai đoạn cụ thể theo yêu cầu chỉ đạo của Tỉnh và Trung ương;

h) Giúp Ban chỉ đạo tỉnh tổ  chức công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện Chương trình XDNTM; Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng công tác xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ các cấp;

i) Chủ trì việc tổ chức xét đạt chuẩn nông thôn mới theo theo quy định: phối hợp với các ngành tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình XDNTM ở các địa phương trong tỉnh;

k) Lập nhu cầu kinh phí phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh, Văn phòng điều phối Chương trình XDNTM, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

l) Phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện dự án đầu tư thuộc Chương trình XDNTM trên địa bàn tỉnh;

m) Bảo quản hồ sơ, tài liệu của Ban chỉ đạo tỉnh; quản lý kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị của Văn phòng điều phối Chương trình XDNTM theo quy định của pháp luật;

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công.

IV. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 của UBND tỉnh về việc thành lập Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Phúc.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; các thành viên BCĐ tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Bản đồ quy hoạch

Văn bản mới


Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao
Xem tất cả »