​​

Phòng Tổ chức cán bộ

TỔ CHỨC CÁN BỘ

Trụ sở: Đường Nguyễn Viết Xuân - Phường Đống Đa - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

I.Lãnh đạo

Trưởng phòng: Trương Quang Bằng

Điện thoại:  0211.3728798

Email: bangtq@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Phan Thị Tuyến 

Điện thoại:  0211.3847434

Email: tuyenpt2@vinhphuc.gov.vn

II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn :

1. Chức năng:

 Phòng Tổ chức cán bộ có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước đối với công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở;

 2. Nhiệm vụ:

2.1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan dự thảo các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Chi cục trực thuộc báo cáo Giám đốc Sở trình Uỷ ban nhân dân tỉnh;

2.2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các tổ chức thuộc Sở; Trưởng, Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện; tham gia dự thảo quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của phòng Kinh tế thuộc Uỷ ban nhân dân Thành phố, thị xã thuộc tỉnh báo cáo Giám đốc Sở trình Uỷ ban nhân dân tỉnh;

2.3. Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở trình Giám đốc Sở quyết định hoặc báo cáo Giám đốc Sở trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật và theo phân cấp;

2.4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan dự thảo quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở trình Giám đốc Sở;

2.5. Thực hiện quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về quy hoạch, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xã, phường, thị trấn làm công tác quản lý về nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Uỷ ban nhân dân tỉnh;

2.6. Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, đơn vị có liên quan dự thảo quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh đặt tại địa bàn cấp huyện với Uỷ ban nhân dân cấp huyện; của các nhân viên kỹ thuật trên địa bàn cấp xã với Uỷ ban nhân dân cấp xã báo cáo Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh;

2.7. Thực hiện công tác thi đua – khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật;

2.8. Chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan thuộc Sở tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước đối với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc;

2.9. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao theo quy định;

2.10. Thực hiện quản lý cán bộ, công chức, tài sản được giao theo quy định;

2.11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Bản đồ quy hoạch

Văn bản mới


Tuyên truyền nước sạch trên địa bàn huyện Vĩnh Tường Kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc Trà hoa vàng Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát đảm bảo ATTP năm 2021 Phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi bò thịt sinh sản theo hướng sản xuất tập trung Kỹ Thuật nuôi vịt đẻ trứng an toàn sinh học
Xem tất cả »