​​

Thanh tra Sở

Thanh tra Sở

Trụ sở: Đường Nguyễn Viết Xuân - Phường Đống Đa - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

I. Lãnh đạo:

Chánh thanh tra: Đỗ Hưng Hải

Email: haidh@vinhphuc.gov.vn

Phó chánh thanh tra: 

Điện thoại: 0211.3840.010

Phó Chánh thanh tra: Hoàng Thị Thúy Lan
Email: lanhtt@vinhphuc.gov.vn

Phó Chánh thanh tra: Nguyễn Thế Hưng
Email: HungNT6@vinhphuc.gov.vn
 

 II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức:

1. Chức năng:

Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Thanh tra Sở) là cơ quan tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật về thanh tra;

Thanh tra Sở có con dấu riêng theo quy định của pháp luật;

Thanh tra Sở chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh và Thanh tra Bộ Nông nghiệp & PTNT.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra Sở: 

2.1.1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và những văn bản quy phạm pháp luật khác khi được Giám đốc Sở phân công;

2.1.2. Thanh tra việc thực hiện các chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao; thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành Nông nghiệp & PTNT đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền, lĩnh vực quản lý của Sở; xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

2.1.3. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở; chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ, kế hoạch thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Sở;

2.1.4. Phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có Thanh tra chuyên ngành thuộc Sở chỉ đạo về tổ chức, hoạt động của thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật;

2.1.5. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hành vi vi phạm pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có đủ căn cứ xác định hành vi vi phạm gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc huỷ bỏ những quy định, quyết định trái với pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn được phát hiện qua hoạt động thanh tra, kiểm tra;

2.1.6. Thường trực công tác tiếp dân, phòng chống tham nhũng của Sở; tổ chức tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định; yêu cầu cán bộ thuộc quyền quản lý của Giám đốc Sở giải trình đơn thư khiếu nại, tố cáo; tổ chức thanh tra, kiểm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở theo quy định của pháp luật; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Sở trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền;

2.1.7. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo;

2.1.8. Phối hợp với Thanh tra các Sở, Ngành, cơ quan Thanh tra các cấp và các cơ quan liên quan trong quá trình thanh tra, kiểm tra và thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh đối với các hành vi vi phạm pháp luật; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

2.1.9. Tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở, Chánh thanh tra tỉnh về công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; báo cáo Thanh tra Bộ Nông nghiệp & PTNT về công tác thanh tra chuyên ngành  theo quy định pháp luật;

2.1.10. Quản lý cán bộ, công chức và tài sản được giao theo quy định;

2.1.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Sở:

2.2.1. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở; trực tiếp quản lý, điều hành thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định;

2.2.2. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, các quy chế về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng trình Giám đốc sở phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2.2.3. Quyết định theo thẩm quyền việc thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra; cử cán bộ, thanh tra viên, trưng tập cộng tác viên thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra;

2.2.4. Trình Giám đốc Sở quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với các đối tượng, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở;

2.2.5. Kiến nghị Giám đốc Sở :

a) Tạm đình chỉ thi hành các quyết định sai trái về công tác thanh tra của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Sở;

b) Xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật thuộc quyền quản lý của Giám đốc Sở;

2.2.6. Kết luận nội dung thanh tra đối với những vụ việc do Chánh Thanh tra quyết định thanh tra; Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi phạm thuộc quyền quản lý của cơ quan, đơn vị đó;

2.7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Bản đồ quy hoạch

Văn bản mới


Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »