​​

Ban Lãnh đạo sở

1.Họ và tên: Trần Thanh Hải

Chức vụ: Giám Đốc Sở

Đơn vị: Ban lãnh đạo Sở;

Điện thoại cơ quan: 0211.3862.514

Email: haitt@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

1.1. Phụ trách chung, chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động của Sở. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT và trước pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

1.2. Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; biên chế công chức, viên chức, lao động; thi đua khen thưởng, kỷ luật; thanh tra; tài chính; hợp tác quốc tế; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác đối ngoại của Sở;

Khi Giám đốc Sở đi công tác vắng, nếu thấy cần thiết sẽ uỷ quyền một Phó Giám đốc Sở điều hành hoạt động của Sở;

1.3. Trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ các đơn vị: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, các phòng: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch-Tài chính; Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh;

          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT giao.

2. Họ và tên: Lê Văn Dũng

Chức vụ: Phó Giám Đốc Sở

Đơn vị: Ban lãnh đạo Sở;

Điện thoại cơ quan: 0211.3843.007

Email: DungLV@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

2.1. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao. Giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác: Về sản xuất trồng trọt, bảo vệ thực vật; giống cây trồng, khoa học và công nghệ; Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, bồi dưỡng kiến thức và đào tạo nghề nông nghiệp, truyền nghề; thị trường và xúc tiến thương mại; đổi mới, phát triển doanh nghiệp; các chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực công tác được phân công.

2.2. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ các đơn vị: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chi cục Phát triển nông thôn; Trung tâm Khuyến nông; Trung tâm Kiểm nghiệm chứng nhận chất lượng đất và Vật tư nông nghiệp; Trung tâm Giống nông nghiệp.

2.3. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

3.Họ và tên: Đinh Gia Thành

Chức vụ: Phó Giám Đốc Sở

Đơn vị: Ban lãnh đạo Sở;

Điện thoại cơ quan: 0211.3710.447

Email: ThanhDG@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

3.1. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao. Giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác: Xây dựng cơ bản, thủy lợi, đê điều và phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai; đặt hàng thủy lợi; các chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực công tác được phân công.

3.2. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị: Phòng Quản lý xây dựng công trình; Chi cục Thủy lợi; Trung tâm Kiểm định, giám sát công trình Nông nghiệp và PTNT.

Theo dõi hoạt động của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh; các công ty TNHH một thành viên thủy lợi theo phân công của UBND tỉnh.

3.3. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

 4.Họ và tên: Nguyễn Quốc Huy

Chức vụ: Phó Giám Đốc Sở

Đơn vị: Ban lãnh đạo Sở;

Điện thoại cơ quan: 0211.3840.018

Email: HuyNQ4@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

4.1. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao. Giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác: Chăn nuôi, thủy sản, thú y, thú y thủy sản; quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; công tác cải cách hành chính; phổ biến, tuyên truyền pháp luật; các chương trình đề án, dự án thuộc lĩnh vực công tác được phân công.

4.2. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ các đơn vị: Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Chi cục Thuỷ sản; Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thuỷ sản; Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT.

4.3. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

5. Họ và tên: Hà Văn Quyết

Chức vụ: Phó Giám Đốc Sở

Đơn vị: Ban lãnh đạo Sở;

Điện thoại cơ quan: 

Email: QuyetHV@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

5.1. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao. Giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác: Về lâm nghiệp, quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng, phòng chống cháy rừng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; các chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực công tác được phân công.

5.2. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ các đơn vị: Chi cục Kiểm lâm; Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới; Trung tâm Nước sạch và VSMTNT; Trung tâm Phát triển Lâm nông nghiệp.

5.3. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

Họ và tên: Trần Thanh Hải

Chức vụ: Giám Đốc

Đơn vị: Ban Lãnh đạo sở;

Giám đốc sở

Nơi làm việc: Sở Nông nghiệp và PTNT

Bản đồ quy hoạch

Văn bản mới


Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »