​​

Trung tâm Phát triển Nông Lâm nghiệp Vĩnh Phúc

Trung tâm Phát triển Nông Lâm nghiệp Vĩnh Phúc

Trụ sở: Km9 Hợp Châu - Tam Đảo - Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3537484

Fax:          0211.3537484
Email: ttlntd.snn@vinhphuc.gov.vn

I. Lãnh đạo trung tâm:

1. Giám đốc:  Triệu Anh Tuấn

Điện thoại:  0211.3537686
Email: Tuanta9@vinhphuc.gov.vn

2. Phó giám đốc: Bùi Văn Nam

Điện thoại: 0211.3537484
Email: NamBV@vinhphuc.gov.vn

II. Các phòng ban

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp.

Trưởng phòng: 

Email:

Điện thoại: 0211.3853061

2. Phòng Quản lý và phát triển rừng.

Trưởng phòng: Lương Xuân Đóa

Email: doalx@vinhphuc.gov.vn

3. Phòng Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới.

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thúy Nga

Email: ngantt4@vinhphuc.gov.vn

4. Phòng Kế hoạch-Tài vụ.

Trưởng phòng: Đồng Thùy Dương

Email: duongt@vinhphuc.gov.vn

5. Phòng Kinh doanh và khai thác du lịch.

Trưởng phòng: Đặng Huy Bình

Email: binhdh@vinhphuc.gov.vn

III. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển Nông Lâm nghiệp Vĩnh Phúc

1. Chức năng

Đổi tên Trung tâm Lâm nghiệp Tam Đảo thành Trung tâm Phát triển lâm - nông nghiệp Vĩnh Phúc;

Trung tâm Phát triển lâm-nông nghiệp Vĩnh Phúc là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT có chức năng phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở và thực hiện các chương trình, dự án về phát triển lâm-nông nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Tổ chức sản xuất kinh doanh, dịch vụ lâm - nông kết hợp theo quy định của pháp luật

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc và các ngân hàng để giao dịch theo qui định của pháp luật.

 2. Nhiệm vụ.

2.1. Tổ chức nghiên cứu, xây dựng, ứng dụng mô hình tiến bộ về kỹ thuật-công nghệ mới trong lĩnh vực lâm nghiệp như: Nhân giống, kỹ thuật lâm sinh, nuôi trồng lâm đặc sản ngoài gỗ, lâm - nông kết hợp; cơ giới hoá từng phần trong các khâu trồng, chăm sóc rừng, chế biến gỗ rừng trồng ở qui mô vừa và nhỏ;

2.2. Tham gia, thực hiện công tác khuyến lâm; phổ biến, chuyển giao kiến thức cho nông dân và nhân rộng những mô hình hiệu quả vào thực tế sản xuất kinh doanh;

2.3. Tổng kết thực tiễn và cập nhật thông tin dự báo xu hướng phát triển lâm nghiệp, xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học phục vụ công tác qui hoạch và xây dựng cơ chế chính sách thực hiện các chương trình, dự án phát triển lâm-nông nghiệp của tỉnh;

2.4. Tổ chức thực hiện quản lý bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ; phát triển rừng phòng hộ, rừng cảnh quan môi trường trên địa bàn các huyện Tam Dương, Tam Đảo, Bình Xuyên và Thành phố Vĩnh Yên;

2.5. Hướng dẫn kỹ thuật và chỉ đạo cho các hộ công nhân và nông dân trong vùng phát triển rừng sản xuất, cung cấp cho công nghiệp sản xuất giấy, ván nhân tạo, xây dựng...và đồ gia dụng; sản xuất cây giống phục vụ Tết trồng cây của tỉnh. Bảo tồn, nhân rộng nguồn gen thực vật quí hiếm;

2.6. Tổ chức sản xuất và dịch vụ cây giống các loại như: Cây lâm nghiệp phục vụ trồng rừng và phát triển kinh tế trang trại; cây xanh, cây cảnh, cây đô thị...;

2.7. Tổ chức khai thác, thu mua và chế biến gỗ; nuôi trồng và chế biến các loại lâm sản ngoài gỗ khác;

2.8. Tổ chức khai thác các dịch vụ du lịch, đặc biệt loại hình du lịch sinh thái kết hợp giữa rừng với các hồ chứa nước, sông suối trong khu vực; dịch vụ nhà hàng khách sạn theo quy định của pháp luật tạo thêm nguồn thu hỗ trợ cho phát triển rừng;

2.9. Tư vấn thiết kế, qui hoạch phát triển rừng cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu;

2.10. Thiết kế, thi công trồng rừng sinh thái, cây xanh đô thị, cây cảnh công sở; thi công các khu vui chơi giải trí như Sân Golf, công viên...cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu;

2.11. Ứng dụng, thử nghiệm và sản xuất nông-lâm-thuỷ sản quí hiếm;

2.12. Quản lý cán bộ, viên chức, lao động, tài chính, tài sản thuộc Trung tâm theo qui định của pháp luật;

2.13. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị được giao theo qui định hiện hành;

2.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT giao.

3. Cơ cấu tổ chức.

3.1. Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và các Phó giám đốc.

Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp&PTNT và trước Pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

Các Phó giám đốc là người giúp việc Giám đốc, được Giám đốc giao phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước Pháp luật về lĩnh vực công tác được giao.

 Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định hiện hành.

3.2. Bộ máy giúp việc:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp.

- Phòng Quản lý và phát triển rừng.

- Phòng Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới.

- Phòng Kế hoạch-Tài vụ.

- Phòng Kinh doanh và khai thác du lịch.

3.3. Các đơn vị trực thuộc:

- Trạm sản xuất thực nghiệm Đại Đình.

 - Trạm sản xuất thực nghiệm Bản Long.

- Trạm sản xuất thực nghiệm Trung Mỹ.

- Trại sản xuất cây giống và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ.

 Giám đốc Trung tâm quy định chức năng, nhiệm vụ, bổ nhiệm, miễm nhiệm cán bộ các tổ chức trực thuộc theo quy định và phân cấp của Sở; ban hành quy chế làm việc của Trung tâm.

3.4. Biên chế:

Biên chế của Trung tâm nằm trong tổng biên chế của Sở Nông nghiệp & PTNT được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm; số lượng cụ thể do Giám đốc Sở quyết định; số còn lại căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, khối lượng công việc của đơn vị, Giám đốc Trung tâm thực hiện hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Quyết định này thay thế quyết định số 165/QĐ-SNN & PTNT ngày 27/10/2008 của Sở Nông nghiệp & PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lâm nghiệp Tam Đảo.

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp & PTNT, Giám đốc Trung tâm Phát triển lâm-nông nghiệp Vĩnh Phúc; Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.

Bản đồ quy hoạch

Văn bản mới


Tuyên truyền nước sạch trên địa bàn huyện Vĩnh Tường Kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc Trà hoa vàng Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát đảm bảo ATTP năm 2021 Phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi bò thịt sinh sản theo hướng sản xuất tập trung Kỹ Thuật nuôi vịt đẻ trứng an toàn sinh học
Xem tất cả »