​​

Trung tâm Kiểm định giám sát công trình xây dựng NN&PTNT

Trung tâm Kiểm định giám sát công trình xây dựng NN&PTNT

Trụ sở:  Thôn Mậu Thông - Phường Khai Quang - TP.Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3862.515

Email:       ttkdgs.snn@vinhphuc.gov.vn

I. Lãnh đạo trung tâm:

1. Giám đốc: Phan Thanh Tuấn

Điện thoại: 0211.3840600

Email: tuanpt3@vinhphuc.gov.vn

2. Phó Giám đốc: Phùng Quốc Đồng

Điện thoại:

Email: dongpq@vinhphuc.gov.vn

3. Phó Giám đốc: Chu Mạnh Hà

Điện thoại: 0211.3840600

Email: hacm@vinhphuc.gov.vn

4. Phó Giám đốc: Đỗ Đức Hải

Điện thoại: 0211.3840600

Email: haidd@vinhphuc.gov.vn

II. Các phòng ban

1. Phòng Hành chính tổng hợp;

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Vinh

Email: vinhnv4@vinhphuc.gov.vn

Điện thoại: 0211.3862515

2. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật;

Trưởng phòng: Lê Quang Thành

Email: thanhlq@vinhphuc.gov.vn

3. Phòng Giám sát;

III. Chức năng, niệm vụ  của TT Kiểm định, giám sát công trình

1.  Chức năng:

Trung tâm Kiểm định, giám sát công trình Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện kiểm định về chất lượng và tư vấn giám sát các công trình xây dựng ngành Nông nghiệp & PTNT trên địa bàn tỉnh;

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước để giao dịch.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở kiểm tra định kỳ, đột xuất việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình chuyên ngành trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở;

2.2. Kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý khi phát hiện các vi phạm về chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành;

2.3. Kiểm định về chất lượng công trình, vật tư, vật liệu, thiết bị của các công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn tỉnh bao gồm:

- Thí nghiệm, kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu xây dựng; xác định các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu xây dựng;

- Kiểm định, kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật của toàn bộ, một phần hoặc một bộ phận công trình phục vụ cho công tác nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng;

- Giám định chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành và các công trình xây dựng khác.

2.4. Giám sát khảo sát xây dựng: Giám sát việc khảo sát xây dựng toàn bộ các dự án công trình do các đơn vị trong ngành làm chủ đầu tư; ký hợp đồng giám sát khảo sát xây dựng đối với các dự án công trình xây dựng chuyên ngành và các công trình xây dựng khác do các đơn vị khác làm chủ đầu tư.

2.5. Giám sát công tác xây dựng công trình: Giám sát việc thi công xây dựng toàn bộ các công trình do các đơn vị trong ngành làm chủ đầu tư; Được phép ký hợp đồng giám sát thi công xây dựng đối với các công trình xây dựng chuyên ngành và các công trình xây dựng khác do các đơn vị khác làm chủ đầu tư, nội dung cụ thể như sau:

a) Giám sát về chất lượng:

- Phối hợp với chủ đầu tư xem xét và kiểm tra những bất hợp lý của hồ sơ thiết kế được duyệt đối chiếu với quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy phạm, từ đó đề xuất và trình cấp có thẩm quyền xem xét;

- Kiểm tra việc thi công công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn của Nhà nước;

- Ký xác nhận các bản vẽ hoàn công theo thực tế đã thi công;

- Xác nhận bằng văn bản kết quả thi công công trình của nhà thầu về chất lượng để tiến hành các bước tiếp theo hoặc để nghiệm thu, thanh toán, bàn giao công trình.

b) Giám sát về khối lượng:

- Thực hiện giám sát khối lượng theo hồ sơ thiết kế, dự toán được duyệt và hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư;

- Xác nhận khối lượng thực tế đã thi công công trình và thông báo với chủ đầu tư để làm cơ sở thanh quyết toán.

c) Giám sát về tiến độ:

- Kiểm tra sự phù hợp về tiến độ đối với từng hạng mục và tổng dự án do nhà thầu lập để có những đề xuất với chủ đầu tư và nhà thầu;

- Thường xuyên kiểm tra tiến độ thi công công trình tại hiện trường để đánh giá tiến độ thực hiện;

- Đề xuất các giải pháp rút ngắn các tiến độ thi công công trình nhưng vẫn đảm bảo đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định;

d) Giám sát về vệ sinh môi trường: Thực hiện giám sát các nhà thầu thi công đảm bảo giữ gìn vệ sinh, môi trường, chống ô nhiễm nguồn nước, xử lý chất thải do thi công gây nên như xăng, dầu, vật liệu thừa, bụi, tiếng ồn.v.v…theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt và quy định của pháp luật.

e) Giám sát về an toàn lao động: Kiểm tra, giám sát các nhà thầu thực hiện các biện pháp an toàn lao động đối với con người, trang thiết bị, tài sản tham gia thi công công trình.

2.6. Tạm dừng thi công và thông báo cho chủ đầu tư biết về lý do dừng thi công đối với khối lượng thi công không đúng hồ sơ thiết kế được duyệt của các công trình do Trung tâm thực hiện giám sát;

2.7. Từ chối việc ký xác nhận những khối lượng công trình không đảm bảo chất lượng và không đúng những khối lượng thi công;

2.8. Tham gia nghiệm thu khối lượng và nghiệm thu công trình.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ Trung tâm có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Luật xây dựng ngày 26-01-2003 và các Quy định hiện hành về xây dựng cơ bản.

3 Cơ cấu tổ chức:

3.1. Lãnh đạo Trung tâm: Gồm có Giám đốc và các Phó giám đốc;

Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;

Các Phó giám đốc là người giúp việc Giám đốc, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được giao của Trung tâm;

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc và các Phó giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

3.2. Bộ máy giúp việc có:

- Phòng Hành chính tổng hợp;

- Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật;

- Phòng Giám sát;

- Các Tổ giám sát;

Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm xây dựng chức năng, nhiệm vụ, bổ nhiệm cán bộ của các tổ chức trực thuộc; ban hành quy chế làm việc của Trung tâm.

3.3. Biên chế của Trung tâm gồm một số biên chế sự nghiệp nằm trong tổng biên chế của Sở Nông nghiệp & PTNT được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm, số lượng cụ thể do Giám đốc Sở quyết định; số còn lại căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc của đơn vị, Giám đốc Trung tâm thực hiện hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

Bản đồ quy hoạch

Văn bản mới


Tuyên truyền nước sạch trên địa bàn huyện Vĩnh Tường Kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc Trà hoa vàng Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát đảm bảo ATTP năm 2021 Phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi bò thịt sinh sản theo hướng sản xuất tập trung Kỹ Thuật nuôi vịt đẻ trứng an toàn sinh học
Xem tất cả »