Xây dựng Đề án ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Nông nghiệp & PTNT


Trong những năm qua, ngành Nông nghiệp &PTNT luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thông qua các cơ chế, chính sách, chương trình, Đề án, dự án, kế hoạch hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Sản xuất nông nghiệp liên tục tăng trưởng và đạt được nhiều kết quả; giai đoạn 2016-2020, giá trị tăng thêm GRDP bình quân toàn ngành (giá so sánh 2010) tăng 1,93%/năm, năm 2021 tăng 4,81% so với năm 2020; cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp, thủy sản trong tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh chiếm tỷ trọng thấp, năm 2021 chiếm 7,83% nhưng có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nông nghiệp có vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế.

Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, sản xuất nông nghiệp của tỉnh gặp rất nhiều khó khăn như: Diện tích sản xuất đang dần thu hẹp; giá cả và thị trường nông sản không ổn định; lao động nông nghiệp chuyển dịch mạnh sang khu vực công nghiệp, dịch vụ; biến đổi khí hậu, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất trồng trọt, chăn nuôi; sản xuất còn manh mún; công tác đăng ký xây dựng, phát triển nhãn hiệu hàng hóa cho các sản phẩm chủ lực, sản phẩm lợi thế còn chưa được quan tâm đúng mức, sản phẩm bán ra chủ yếu dưới dạng sản phẩm thô hoặc sản xuất gia công cho các doanh nghiệp lớn, chưa có nhiều sản phẩm chế biến sâu, sản phẩm có gia tăng giá trị cao; công tác xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm còn chưa được đầu tư đúng mức...

Để phát huy những thành tựu đã đạt; khắc phục những tồn tại, khó khăn trên và phấn đấu hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2021-2025: “Phát triển nền nông nghiệp theo hướng kinh tế nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh. Phấn đấu xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại. Chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp nói riêng là yêu cầu tất yếu, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao và bền vững; giúp nông nghiệp thoát khỏi tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún; từng bước chuyển dịch từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp và tiếp tục khẳng định vai trò “trụ đỡ” của nền kinh tế. Vì vậy, việc xây dựng Đề án ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh là thực sự cần thiết.

Ứng dụng máy tiêm vắc xin tự động để phòng bệnh cho gia cầm (Ảnh sưu tầm)

Ngày 18/02/2022, UBND tỉnh đã có văn bản số 928/UBND-NN2 về việc đồng ý chủ trương giao Sở Nông nghiệp & PTNT xây dựng Đề án ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2022, Sở Nông nghiệp & PTNT sẽ tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để xây dựng Đề án, trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ triển khai thực hiện./.

 

Ngày đăng: 03/03/2022 Tác giả: Hoàng Huy - Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Số lần được xem: 137

Khoa học Công nghệ


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website