Bản tin Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc - Số 57(Quý II/2021)


Ngày đăng: 01/07/2021 Tác giả: Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT - Số lần được xem: 19

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ