Vĩnh Tường trên con đường trở thành huyện Nông thôn mới


Sau 06 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết 03/NQ-TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của nhân dân các dân tộc trong tỉnh và cộng đồng các doanh nghiệp, Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Tới thời điểm hiện tại có 2 huyện: Bình Xuyên và Yên Lạc đạt chuẩn nông thôn mới. Các huyện còn lại đang cố gắng nỗ lực để trở thành huyện đạt chuẩn NTM. Trong các huyện còn lại, Vĩnh Tường là huyện có địa bàn rộng gồm 29 xã, thị trấn (26 xã, 3 thị trấn) song công tác tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia NTM rất đồng bộ và toàn diện.

Để có được kết quả này, huyện Vĩnh Tường đã có những biện pháp thực hiện rất hiệu quả, tạo thành thể thống nhất từ chính quyền đến địa phương trong công tác xây dựng NTM.

Về công tác chỉ đạo, Huyện ủy Vĩnh Tường đã thành lập, kiện toàn lại Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2011-2020, UBND Huyện đã thành lập tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Đến ngày 25/8/2016, UBND huyện Vĩnh Tường kiện toàn lại Văn phòng Điều phối Chương trình NTM theo Quyết định số 860/QĐ-UBND. Việc thành lập bộ máy quản lý, chỉ đạo thực hiện Chương trình từ cấp huyện tới cấp xã, thôn đã thực hiện đúng hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Ban chỉ đạo ở mỗi cấp đều ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; quy định chế độ thông tin, báo cáo và kiểm tra, giám sát các hoạt động trên địa bàn. Ban chỉ đạo và cơ quan giúp việc Ban chỉ đạo ở mỗi cấp được bổ sung, kiện toàn kịp thời, đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền tổ chức triển khai thực hiện chương trình có hiệu quả.

UBND huyện đã có sự theo dõi sâu sát, lãnh, chỉ đạo kịp thời về thực hiện xây dựng NTM tại các xã trên địa bàn huyện; phân công các thành viên Ban chỉ đạo cùng các phòng chức năng của huyện có sự hướng dẫn, hỗ trợ các xã trong công tác lập, triển khai thực hiện; tổ chức đánh giá, tiến độ, xác định khó khăn, hạn chế tìm nguyên nhân và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn. Ban chỉ đạo huyện thường xuyên phối hợp với thành viên Ban chỉ đạo của tỉnh phụ trách các xã trên địa bàn huyện để chỉ đạo các xã, các cơ quan chuyên môn tích cực thực hiện các nội dung trong Chương trình xây dựng NTM.

Về công tác thông tin, tuyên truyền, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông tích cực tuyên truyền nội dung Chương trình xây dựng NTM với thông điệp “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch", "Thanh niên tình nguyện", "Nhà sạch, vườn đẹp", Khu dân cư “5 đoàn kết - 3 trong sạch”, tổ tự quản về bảo vệ môi trường... đã được Mặt trận, các Ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần tích cực trong việc vận động đoàn, hội viên, nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.  

Ứng dụng cơ giớ hóa vào trong sản xuất

Chương trình Nông thôn mới đã làm mới nhiều phương diện, mang lại những kết quả tích cực trên các lĩnh vực như: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; giảm nghèo và an sinh xã hội; phát triển giáo dục ở nông thôn; phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn; Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn; Vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề,...

Ước đến hết tháng 6 năm 2017, trên toàn địa bàn huyện, số xã đạt chuẩn  đã có Quyết định công nhận: 11 xã; Số xã đạt chuẩn: 08 xã (đề nghị xét đạt chuẩn NTM); Số xã đạt 11 tiêu chí: 03 xã; Số xã đạt 10 tiêu chí: 02 xã; Số xã đạt 9 tiêu chí: 02 xã. Mục tiêu chung của toàn huyện trong 6 tháng cuối năm là: tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn; tạo diện mạo mới cho nông thôn huyện Vĩnh Tường, xây dựng nông thôn giàu đẹp, văn minh; phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, nâng cao đời sống người dân nông thôn; phấn đấu đến năm 2017 có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM; đến năm 2018 có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM và trở thành huyện NTM với 26/26 xã đạt chuẩn NTM.

Để hoàn thành những mục tiêu đề ra, UBND huyện đã xây dựng những giải pháp, nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới đó là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, phát huy cao sự tham gia tích cực chủ động của nhân dân và sự quan tâm của toàn xã hội về xây dựng NTM; phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền trong quá trình xây dựng và thực hiện; tập trung chỉ đạo theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư trong xây dựng NTM; sâu sát, quyết liệt, đảm bảo tiến độ thời gian đến từng tiêu chí, dự án, công trình; các phòng, ban chuyên môn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc ngành dọc kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Tin rằng, bằng việc vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tế, khơi dậy và phát huy tối đa được nội lực và hơn hết là sự đồng thuận, chung sức đồng lòng của người dân, Vĩnh Tường sẽ sớm cán đích theo đúng lộ trình đề ra./.

 

Ngày đăng: 07/07/2017 Tác giả: Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 858

Phát triển nông thôn

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website