Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân


Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại Văn bản số 942/VPCP-QHĐP ngày 07/02/2020 lần 2.

Ngày 31/3/2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành văn bản số 2254/UBND-NN2; theo đó yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Sở Nông nghiệp & PTNT:

- Chủ động tham mưu, đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách mới, đặc biệt là cơ chế, chính sách cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; xây dựng đề án, kế hoạch phát triển nông nghiệp trên tinh thần phát huy lợi thế của từng địa phương, từng vùng; chủ động lập quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm đối với từng cây, con cụ thể;

- Tiếp tục thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 26/NQ-TW Trung ương 7 khóa X và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới (NTM) trên tinh thần “Tam nông là chiến lược, xây dựng NTM là căn bản, hiện đại hóa nông nghiệp là then chốt và vai trò của người nông dân là chủ thể”;

- Hướng dẫn nông dân phát triển sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp theo chuỗi, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch; xem xét yếu tố đầu vào để giảm giá thành, kiểm soát chất lượng; đảm bảo an toàn thực phẩm. Thông tin cơ chế hỗ trợ đối với những sản phẩm nông nghiệp chủ lực, liên quan đến công tác quy hoạch, thị trường, các yếu tố đầu vào của sản xuất như vốn, vật tư nông nghiệp. Tăng cường hỗ trợ nông dân trong công tác thông tin, dự báo thị trường;

- Kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc; giám sát, kiểm soát chặt chẽ tình hình xói lở bờ sông, phòng chống thiên tai, đặc biệt vấn đề khai thác cát trái phép;

- Phối hợp với các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố:

+ Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang các loại cây trồng khác hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản;

+ Tổ chức thực hiện Luật Chăn nuôi, cơ cấu lại ngành chăn nuôi theo hướng bền vững, an toàn sinh học; hướng dẫn nông dân tái đàn lợn sau khi kiểm soát được dịch bệnh;

+ Phối hợp với Sở Công thương có phương án đảm bảo nguồn cung, ổn định thị trường các mặt hàng nông sản thiết yếu;

+ Rà soát, điều chỉnh chiến lược, quy mô và cơ cấu sản xuất, vật nuôi, cây trồng phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng chuỗi liên kết giữa người sản xuất với các doanh nghiệp trong chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Rà soát, lựa chọn chính sách hỗ trợ phù hợp với từng loại hình hợp tác xã, từng địa phương, vùng miền; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện chính sách; bố trí kinh phí hợp lý để hỗ trợ HTX một cách thiết thực, hiệu quả;

+ Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học vào lĩnh vực sản xuất giống, vật nuôi thương phẩm; kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp, thủy sản thông qua kiểm tra chuyên ngành;

+ Đẩy mạnh phát triển và hỗ trợ các thành phần kinh tế tham gia chuỗi liên kết sản xuất thông qua các yếu tố sản xuất như: Vốn, giống, thức ăn, khoa học công nghệ… tổ chức sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu và chế biến; tiếp cận và phát triển thị trường tiêu thụ, trong đó đặc biệt chú ý đến quy hoạch vùng và liên kết vùng;

- Theo dõi đôn đốc các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố việc thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản này; tổng hợp báo cáo theo quy định.

2. Các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố:

- Theo chức năng nhiệm vụ của mình, chủ động triển khai theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 942/VPCP-QHĐP ngày 07/02/2020 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân lần 2 và văn bản số 2254/UBND-NN2 ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc;

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân đảm bảo thiết thực, hiệu quả và báo cáo UBND tỉnh./.

(Đường dẫn đến văn bản số 2254/UBND-NN2 ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Ngày đăng: 03/04/2020 Tác giả: Ngọc Diệp - Số lần được xem: 394

Phát triển nông thôn

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website