Tam Đảo xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu


Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Tam Đảo xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/HU ngày 26/12/2011 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong đó đề ra mục tiêu là xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với phát triển du lịch - dịch vụ, phát triển vùng đô thị theo quy hoạch, bảo vệ môi trường sinh thái, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Để đạt được mục tiêu đó, từ khi bắt đầu triển khai Chương trình, huyện Tam Đảo đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tham gia của người dân; xây dựng lộ trình cụ thể để thực hiện theo từng giai đoạn 2011-2015, giai đoạn 2016-2020. Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự hưởng ứng tham gia mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân bằng những việc làm cụ thể như đóng góp ngày công lao động, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; góp tiền xây dựng các thiết chế văn hóa... do vậy đến hết năm 2018 huyện có 8/8 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2019 có 2 xã Hợp Châu và Đại Đình đạt tiêu chí đô thị loại V và được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thị trấn Hợp Châu và thị trấn Đại Đình; huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí của huyện nông thôn mới, đã được BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Vĩnh Phúc thẩm tra và hoàn thiện hồ sơ trình BCĐ Trung ương thẩm định.

Đoàn thẩm tra, đánh giá huyện đạt chuẩn NTM kiểm tra thực tế tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao của huyện

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, đồng thời tiếp tục thực hiện mục tiêu đã đề ra, căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu huyện Tam Đảo đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2020 về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời đưa vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 là phấn đấu từ 5-6 xã, thị trấn trở thành phường; 3-4 xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 60% số thôn đạt chuẩn thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, trong năm 2020 huyện phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao là xã Hồ Sơn và xã Minh Quang, có 2 thôn dân cư đạt chuẩn thôn dân cư NTM kiểu mẫu là thôn Tân Long xã Hồ Sơn và thôn Chùa Vàng xã Minh Quang. Để triển khai thực hiện Kế hoạch ngay từ đầu tháng 3 năm 2020, huyện đã phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM của tỉnh rà soát thực trạng các tiêu chí theo quy định tại Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 14/2/2019 của UBND tỉnh về ban hành bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu, từ đó đề xuất cấp trên hỗ trợ kinh phí và xây dựng lộ trình thực hiện. Kết quả rà soát các xã Hồ Sơn và Minh Quang đạt 3/5 tiêu chí là phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân (TC1), Giáo dục & đào tạo, văn hóa (TC3), Hệ thống Chính trị, hành chính công (TC5); có 2/5 tiêu chí chưa đạt là Hạ tầng kinh tế - xã hội (TC2), vệ sinh môi trường (TC4). Thôn Tân Long đạt 6/9 tiêu chí còn 3 tiêu chí chưa đạt là giao thông (TC1), văn hóa (TC5) và vệ sinh môi trường (TC8); thôn Chùa Vàng đạt 4/9 tiêu chí có 5 tiêu chí chưa đạt là giao thông (TC1), vườn hộ (TC3), hộ nghèo (TC4), văn hóa (TC5) và vệ sinh môi trường (TC8).

Người dân thôn Đồng Bả xã Hồ Sơn làm đường giao thông nông thôn

Để đạt được mục tiêu đề ra trong xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu trong thời gian tới, song song với việc tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở cần tập trung mọi nguồn lực đầu tư, xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân; tham mưu, đề xuất với cấp trên hỗ trợ, bổ sung kinh phí để thực hiện những tiêu chí chưa đạt chuẩn theo quy định tại Quyết định số 08 của UBND tỉnh./.

Ngày đăng: 30/06/2020 Tác giả: Lưu Văn Hương-Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tam Đảo - Số lần được xem: 182

Phát triển nông thôn

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website