Vĩnh Phúc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao


Từ khi triển khai Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới (NTM), Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều thành công với 100% xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 4/9 huyện, thành phố đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và được Trung ương đánh giá cao, là tiền đề để các địa phương bắt tay xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh có ít nhất 50% số xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, 30% số thôn được công nhận thôn NTM kiểu mẫu, tỉnh cần sớm có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Đường làng, ngõ xóm xã Liên Châu, huyện Yên Lạc đạt chuẩn NTM nâng cao của tỉnh

Hướng tới mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu, tỉnh tập trung chỉ đạo các huyện, thành phố duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn NTM, đồng thời, chọn một số xã của huyện để làm xây dựng chuẩn xã NTM nâng cao.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến xã và tinh thần đoàn kết, sự  đồng thuận cao của nhân dân, đến nay, xã Liên Châu (Yên Lạc) và xã Tam Phúc (Vĩnh Tường) đã đủ điều kiện, hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn NTM nâng cao và được tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2020.

Đối với các địa phương còn lại, việc xây dựng NTM nâng cao vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, thậm chí, một số xã được huyện chọn làm điểm hoàn thành chương trình trong năm 2020 như xã Vũ Di (Vĩnh Tường) cũng là xã được chọn làm điểm xây dựng NTM nâng cao,nhưng sau khi rà soát các tiêu chí hiện nay, trên địa bàn xã còn khoảng 1,5 km đường chưa được cứng hóa bằng bê tông và khoảng 2 km chưa trải thảm nhựa, tỷ lệ (km) đường xã, đường thôn, đường ngõ xóm được trồng cây bóng mát, cây xanh, hoa hoặc được trang trí pano, áp phích rất thấp nên để chuyển sang phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2021.

Năm 2020 và đầu năm 2021, dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân, gây khó khăn cho việc huy động nguồn lực trong nhân dân cho chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh chưa có cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với các xã thực hiện xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó theo Quyết định số 1980 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, thì một số huyện trong tỉnh có một số xã chưa đạt theo chuẩn nông thôn mới vùng Đồng bằng Sông Hồng như:huyện Tam Dương có 3 tiêu chí là giao thông, cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí nước sạch; huyện Sông Lô có 5 tiêu chí là giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, giáo dục và đào tạo, môi trường và an toàn thực phẩm; huyện Lập Thạch có 4 tiêu chí là giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tuy còn nhiều khó khăn nhưng tiếp nối với thành tựu đã đạt được. Trong những năm qua, các cấp chính quyền cùng với người dân lỗ lực,tập trung để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn theo chuẩn mới và đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Ông Trần Quốc Chí, Trưởng phòng Nông nghiệp cho biết: Để huyện Tam Dương đạt chuẩn nông thôn mới và 8 xã trung du đạt các tiêu chí nông thôn mới vùng đồng bằng Sông Hồng thì trong năm 2021, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sức dân, địa phương đề nghị tỉnh sớm ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao,thôn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; tiếp tục cho các địa phương thực hiện tiêu chí giao thông theo Nghị quyết số 25 của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020. Cùng với đó, hỗ trợ cho các xã mở rộng diện tích nhà văn hóa thôn và hỗ trợ các hộdân ở các xã Hướng Đạo, Đồng Tĩnh, Hoàng Hoa xây dựng các công trình nước sạch. Hoàn thành được các nhiệm vụ này trong năm nay sẽ là tiền đề để đến năm 2025, toàn huyện có 8/12 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, trong đó có từ 5-6 xã hoàn thành thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Để hoàn thành cả 2 nhiệm vụ là đạt chuẩn nông thôn mới và đạt chuẩn các tiêu chí vùng đồng bằng sông Hồng trong năm 2022, UBND huyện Lập Thạch tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lập Thạch chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời, triển khai các chính sách hỗ trợ tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp, nhất là cấp xã, thôn. Bên cạnh đó, huyện cũng đang đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các xã cứng hóa 100% tuyến đường giao thông theo quy định; tiếp tục có cơ chế hỗ trợ cứng hóa đường trục chính nội đồng, hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng mở rộng diện tích trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa thôn và xây dựng các công trình cung cấp nước sạch tập trung tại một số xã vùng trũng; riêng đối với các tiêu chí huyện nông thôn mới, đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng sân vận động huyện, nhà luyện tập thể dục thể thao, bãi rác tập trung tại 2 thị trấn và khu xử lý rác thải tập trung của huyện.

Xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc đang trồng hoa hai bên đường

Huyện Yên Lạc, với những lợi thế của huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương đang tích cực triển khai thực hiện nhiều giải pháp để giai đoạn 2021-2025 có trên 30% xã nông thôn mới nâng cao, trên 25% thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu và hơn 15% xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu. Ngay trong năm 2021 huyện đặt mục tiêu hai xã Nguyệt Đức và Yên Đồng đạt chuẩn NTM nâng cao và 15 thôn gồm: thôn Tam Kỳ (Đại Tự); thôn Trung Giang  (Trung Kiên); thôn Đình, thôn Yên nghiệp (Yên Đồng); thôn Cổ Tích (Đồng Cương); thôn Yên Quán (Bình Định); thôn Phú Phong  (Hồng Phương); thôn 1 (Trung Hà); thôn Nghinh Tiên 1 (Nguyệt Đức); thôn Yên Nội (Văn Tiến); thôn 7 (Hồng Châu); thôn 10 (Yên Phương); thôn Yên Lạc 4  (Đồng Văn); thôn Lý Nhân (Tề Lỗ); thôn Tân Nguyên (Trung Nguyên) đang tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí để được công nhận thôn NTM mới kiểu mẫu. Tuy nhiên tiến độ thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và thôn nông thôn mới kiểu mẫu còn chậm và gặp nhiều khó khăn, nhất là các tiêu chí về giao thông, tiêu chí hộ nghèo, tiêu chí văn hóa, tiêu chí môi trường, hệ thống chính trị và an ninh trật tự xã hội. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, các cơ quan chuyên môn phụ trách các tiêu chí đang tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các xã thực hiện, tập trung vào các tiêu chí chưa hoàn thành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, tự giác trồng cây xanh, trồng hoa, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ ngay tại hộ. Huyện cũng đã có văn bản đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kinh phí cho các địa phương thực hiện các tiêu chí, đồng thời, xem xét, sửa đổi tiêu chí nước thải khu dân cư được thu gom và xử lý phù hợp trước khi thải ra môi trường thuộc tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu cho phù hợp với thực tiễn.

Cùng với Tam Dương, Lập Thạch, Yên Lạc, các địa phương khác trên địa bàn tỉnh cũng đang tăng tốc trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, bởi hoàn thành nhiệm vụ này sẽ là tiền đề vững chắc, là động lực thúc đẩy cho các huyện, thành phố hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra trong giai đoạn 2021-2025. Để đạt mục tiêu trên thì ngay trong năm 2021 này, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sức dân, lồng ghép, ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, đề nghị tỉnh sớm ban hành Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 cùng những cơ chế, chính sách hỗ trợ cho chương trình, tạo điều kiện để thực hiện theo đúng lộ trình, góp phần xây dựng lên những vùng quê đáng sống, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân./.

Ngày đăng: 30/06/2021 Tác giả: Hồng Đức - Số lần được xem: 174

Phát triển nông thôn

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website