Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 20-9-2017


1. Vụ Mùa:

 - Diện tích gieo trồng vụ Mùa tính đến ngày 20/9/2017 là: 32.736,13 ha, đạt 99,20% so với KH, bằng 100,23% so với cùng kỳ. Trong đó

 * Cây Lúa:

-  Diện tích lúa đã cấy, gieo thẳng là: 26.778,87ha, bằng 96,49% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 1.121,42ha; Phúc Yên: 2.066,60ha; Lập Thạch: 3.040,49ha; Sông Lô: 2.313,63ha; Tam Dương: 3.253,53ha (Trại giống Mai Nham - Trung tâm Giống cây trồng 20,16ha); Tam Đảo: 2.526,90ha; Bình Xuyên: 3.145,0ha; Yên Lạc: 4.247,0ha; Vĩnh Tường: 5.064,30ha (Trại giống Vũ Di - Trung tâm Giống cây trồng 19,3ha).

- Diện tích lúa thu hoạch: Tổng diện tích 8.781,51 ha bằng 89,64% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 296,64ha; Phúc Yên: 85,0ha; Lập Thạch: 2.128,34ha; Sông Lô: 250,0ha; Tam Dương: 3.023,53ha - Trại giống Mai Nham - Trung tâm Giống cây trồng 20,16ha; Tam Đảo: 1.604,0ha; Bình Xuyên: 350,0ha; Yên Lạc: 424,7ha; Vĩnh Tường: 619,3ha - Trại giống Vũ Di - Trung tâm Giống cây trồng 19,3ha).

* Cây ngô:

 - Diện tích gieo trồng 1.962,32ha đạt 115,43% KH, bằng 136,17% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 39,0ha; Lập Thạch: 194,88ha; Sông Lô: 374,80ha; Tam Dương: 40,34,0ha; Tam Đảo: 29,3ha; Bình Xuyên: 80,0ha; Yên Lạc: 587,50ha; Vĩnh Tường: 616,50ha).

 - Diện tích đã thu hoạch: Tổng diện tích 1.572,5 ha bằng 174,53% so với cùng kỳ (Lập Thạch: 155,0ha; Sông Lô: 250,0ha; Yên Lạc: 587,5ha; Vĩnh Tường: 580,0ha).

 * Cây khoai lang: Diện tích gieo trồng 210,37 ha đạt 88,76% so với KH, bằng 114,74% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 5,0ha; Lập Thạch: 85,27ha; Sông Lô: 23,0ha; Tam Dương: 48,40ha; Tam Đảo: 39,4ha; Yên Lạc: 8,3ha; Vĩnh Tường: 1,0ha).

- Diện tích thu hoạch:Tổng diện tích 105,27 ha, bằng 241,44% so với cùng kỳ ( Lập Thạch: 85,27ha; Sông Lô: 20,0ha).

* Cây rau, đậu các loại:

Diện tích gieo trồng 1.876,17ha, bằng 108,94% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Cây rau các loại: Diện tích gieo trồng 1.821,80ha, đạt 100,65% so với KH, bằng 107,32% so với cùng kỳ ( Vĩnh Yên: 96,60ha; Phúc Yên: 151,0ha; Lập Thạch: 225,68 ha; Sông Lô: 175,89ha; Tam Dương: 273,22ha; Tam Đảo: 157,11ha; Bình Xuyên: 143,0ha; Yên Lạc: 218,00ha; Vĩnh Tường: 381,3ha ).

* Cây có hạt chứa dầu: Diện tích gieo trồng 633,51ha, đạt 81,64% so với KH, bằng 96,09% so với cùng kỳ. Trong đó:

 - Cây lạc: Diện tích gieo trồng 415,85ha, đạt 78,76 % so với KH, bằng 92,4% so với cùng kỳ ( Vĩnh Yên: 1,0ha: Phúc Yên: 5,0ha: Lập Thạch: 156,25ha; Sông Lô: 100,16ha; Tam Dương: 35,94ha; Tam Đảo: 31,0ha; Bình Xuyên: 18,0ha; Yên Lạc 39,5ha; Vĩnh Tường: 29,0ha).

- Cây đậu tương: Diện tích gieo trồng 176,04ha, đạt 70,98% so với KH,  bằng 84,14% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 0,5 ha; Phúc Yên: 5,0ha; Lập Thạch: 16,12ha; Sông Lô: 25,30ha; Tam Dương: 3,52ha; Tam Đảo: 36,0ha; Bình Xuyên: 25,0ha; Yên Lạc 61,6ha; Vĩnh Tường: 3,0ha).

* Cây hàng năm: Diện tích gieo trồng 1.244,43 ha, đạt 127,37% so với KH, bằng 139,76% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 54,0ha; Lập Thạch: 435,64ha; Sông Lô: 53,88ha; Tam Dương: 66,11ha; Tam Đảo: 62,40 ha; Yên Lạc: 107,20ha; Vĩnh Tường: 465,2ha).

* Tình hình dịch hại 7 ngày qua (TB của Chi cục BVTV từ ngày 13/9- 19/9/2017):

Trưởng thành các loại sâu hại chính vào đèn (con/đèn/đêm): Sâu đục thân hai chấm 8,5 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 22 con (Vĩnh Tường); sâu đục thân cú mèo 0,3 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 2 con (Bình Xuyên); rầy nâu 2,9 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 10 con (Sông Lô); rầy lưng trắng 0,2 con (xấp xỉ kỳ trước), nơi cao 1 con (Sông Lô); sâu cuốn lá nhỏ 0,6 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 1 con (Phúc Yên, Tam Đảo, Sông Lô).

* Cây lúa:

- Rầy (tuổi 4, 5, trưởng thành) hại diện ổ giai đoạn lúa chín - thu hoạch, mật độ phổ biến 50 - 70 con/m2, cục bộ 1.000 - 2.000 con/m2 (Phúc Yên).

- Bệnh khô vằn gây hại diện rộng trên lúa sớm, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 7-9%, cao 20% (Phúc Yên).

- Ngoài ra bệnh bạc lá, sâu đục thân 2 chấm, chuột hại rải rác.

* Trên cây rau, màu:

- Trên cây ngô: Các sâu bệnh gây hại không đáng kể.

- Trên cây dưa chuột: Bệnh giả sương mai gây hại nhẹ, tỷ lệ lá hại phổ biến 1-2%, cao 10%.

 * Dự báo tình hình dịch hại từ ngày 20/9-26/9/2017

- Trên cây Lúa: Đang thu hoạch

- Rầy gây hại cục bộ trên lúa Mùa muộn, mật độ phổ biến 50 - 70 con/m2, cá biệt 1.000 con/m2.

 - Bệnh khô vằn, bạc lá gây hại nhẹ - trung bình.

 Trên cây rau, màu:

- Trên cây ngô: Đang thu hoạch, sâu bệnh gây hại nhẹ không đáng kể.

- Trên cây dưa chuột: Bệnh héo xanh, phấn trắng tiếp tục gia tăng gây hại trong điều kiện mưa nhiều.

 - Thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa đã chín. Thực hiện vệ sinh đồng ruộng. Tích cực làm đất. Tranh thủ thời tiết thuận lợi gieo trồng cây vụ đông đảm bảo kịp thời vụ.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng giống cây trồng và vật tư nông nghiệp; công tác kiểm dịch thực vật các giống cây trồng vụ đông trên địa bàn toàn tỉnh.

 - Tích cực sử dụng các loại: bẫy lồng, bẫy dính, bẫy sập... để bắt chuột; sử dụng bẫy bám dính màu vàng diệt bọ phấn, bọ trĩ trên ruộng rau, màu; dùng bả chua ngọt diệt trưởng thành sâu khoang, sâu xám, sâu ăn lá trên cây rau, màu nhằm hạn chế sâu bệnh phát sinh gây hại cây trồng./.

Ngày đăng: 21/09/2017 Tác giả: Phòng Thống kê - Số lần được xem: 626

Thống kê tiến độ sản xuất


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website