Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 20-12-2017


1.Vụ Đông:

- Diện tích gieo trồng vụ Đông tính đến ngày 20/12/2017 là: 17.336,97 ha, đạt 84,57% so với KH, bằng 94,93% so với cùng kỳ. Trong đó

* Cây ngô:

Diện tích gieo trồng 9.637,85ha đạt 87,62% KH, bằng 96,13% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 53,69ha; Phúc Yên: 337,90ha; Lập Thạch: 1.895,28ha; Sông Lô: 1.259,0ha; Tam Dương: 1.375,59ha; Tam Đảo: 977,7ha; Bình Xuyên: 726,0ha; Yên Lạc: 1.362,84ha; Vĩnh Tường: 1.650,0ha).

Diện tích đã thu hoạch: Diện tích thu hoạch 1.220,0ha, bằng 75,23% so với cùng kỳ ( Bình Xuyên: 120,0ha; Yên Lạc: 400,0ha; Vĩnh Tường 700,0ha).

* Cây khoai lang:

Diện tích gieo trồng 1.546,96 ha đạt 85,94% so với KH, bằng 107,12% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 88,51ha; Phúc Yên: 44,85ha; Lập Thạch: 338,28ha; Sông Lô: 247,30ha; Tam Dương: 215,69ha; Tam Đảo: 140,0ha; Bình Xuyên: 133,0ha; Yên Lạc: 175,53ha; Vĩnh Tường: 163,80ha).

* Cây chất bột khác: Diện tích gieo trồng 14,40 ha bằng 63,55% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 1,5ha; Phúc Yên: 5ha; Sông Lô: 3,50ha; Tam Dương: 2,9ha; Vĩnh Tường: 1,50ha).

* Cây rau, đậu các loại:

Diện tích gieo trồng 4.026,21ha, đạt 78,95% so với KH, bằng 94,86% so với cùng kỳ. Trong đó:

 - Cây rau các loại: Diện tích gieo trồng 3.947,26ha đạt 77,40% so với KH, bằng 93,78% so với cùng kỳ ( Vĩnh Yên: 194,0ha; Phúc Yên: 242,70ha; Lập Thạch: 364,43 ha; Sông Lô: 240,69ha; Tam Dương: 664,96ha; Tam Đảo: 169,13ha; Bình Xuyên: 431,10ha; Yên Lạc: 561,25ha; Vĩnh Tường: 1.079,0ha).

- Cây đậu các loại: Diện tích gieo trồng 78,95 ha bằng 222,58% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 7,9ha; Phúc Yên: 16,0ha; Tam Dương: 16,57ha; Tam Đảo: 17,08ha; Yên Lạc: 0,4ha; Vĩnh Tường: 21,0ha).

* Cây có hạt chứa dầu: Diện tích gieo trồng 1.099,05ha đạt 61,40% so với KH, bằng 70,20% so với cùng kỳ. Trong đó

 - Cây lạc: Diện tích gieo trồng 163,22ha, đạt 56,28 % so với KH, bằng 71,19% so với cùng kỳ ( Vĩnh Yên: 5,39ha: Phúc Yên: 28,40ha: Lập Thạch: 15,99ha; Sông Lô: 2,54ha; Tam Dương: 40,0ha; Tam Đảo: 20,0ha; Bình Xuyên: 10,50ha; Yên Lạc 10,40ha; Vĩnh Tường: 30,0ha).

- Cây đậu tương: Diện tích gieo trồng 935,63ha, đạt 62,38% so với KH,  bằng 70,01% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 1,54 ha; Phúc Yên: 5,50ha; Lập Thạch: 8,97ha; Sông Lô :0,36 ha; Tam Dương: 35,0ha; Tam Đảo: 20,0ha; Bình Xuyên: 16,90ha; Yên Lạc 782,36ha; Vĩnh Tường 65,0ha).

* Cây hàng năm: Diện tích gieo trồng 1.012,50ha, đạt 125,0% so với KH, bằng 105,33% so với cùng kỳ ( Phúc Yên: 76,0ha; Lập Thạch: 290,29ha; Sông Lô: 50,50ha; Tam Đảo: 68,94ha; Bình Xuyên: 55,8ha; Yên Lạc: 79,27 ha; Vĩnh Tường: 391,7ha).

Vụ Xuân 2018: Diện tích mạ Xuân sớm: 140,30ha, bằng 104,08% so với cùng kỳ ( Vĩnh Yên: 3,0ha; Lập Thạch: 23,3ha; Sông Lô: 60,0ha; Bình Xuyên: 36,0ha; Yên Lạc: 8,0ha; Vĩnh Tường: 10,0ha).

* Tình hình dịch hại 7 ngày qua (TB của Chi cục BVTV từ ngày 13/12- 19/12/2017):

 Trưởng thành các loại sâu hại chính vào đèn (con/đèn/đêm): Sâu đục thân 2 chấm 0,2 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 2 con (Phúc Yên); sâu đục thân cú mèo 0,6 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 3 con (Tam Đảo, Phúc Yên); rầy nâu 0,64 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 7 con (Yên Lạc); rầy lưng trắng 0,86 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 2 con (Yên Lạc); rầy xanh đuôi đen 0,5 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 3 con (Yên Lạc).

 * Trên mạ Xuân sớm:

Rầy lưng trắng gây hại cục bộ trên một số diện tích mạ Xuân sớm, mật độ phổ biến 3- 5 con/m2. Bọ trĩ gây hại rải rác, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,1-0,3%, cao 1-2% .

 * Trên cây màu:

- Trên cây ngô: Bệnh khô vằn gia tăng gây hại, tỷ lệ cây hại phổ biến 1-3%, cục bộ trên 20% (Tam Đảo, Sông Lô, Bình Xuyên).

- Sâu đục thân, đục bắp gây hại cục bộ, tỷ lệ cây hại phổ biến 1- 2%, nơi cao 4- 6%, cục bộ 15% (Vĩnh Tường).

-  Rệp cờ gây hại nhẹ - trung bình, tỷ lệ cây hại phổ biến 3- 4%, cục bộ 45% (Vĩnh Tường).

- Bệnh đốm lá gây hại nhẹ, tỷ lệ lá hại phổ biến 1- 3%, cao 12- 15%.

- Bệnh gỉ sắt hại nhẹ - trung bình, tỷ lệ lá hại phổ biến 3-4 %, nơi cao 20 % .

- Bệnh lùn sọc đen phương Nam gây hại cục bộ trên một số diện tích ngô trồng muộn, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,05- 0,1%, cá biệt 2,5% (Tam Dương, Tam Đảo, Sông Lô, Lập Thạch, Phúc Yên).

- Chuột hại rải rác, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,1- 0,3%, cao 1- 1,5%, cá biệt 6% (Bình Xuyên).

* Trên cây rau:

- Cây bí đỏ: Bệnh héo xanh, chuột gây hại nhẹ, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,1- 0,3%, cao 3- 5%.

- Cây cà chua: Bệnh héo xanh gây hại rải rác.

- Cây rau họ thập tự: Sâu xanh tiếp tục gây hại, mật độ phổ biến 0,5-1 con/m2, cao 4- 5 con/m2 (Tam Dương). Sâu tơ, bọ nhảy gây hại rải rác, mật độ phổ biến 1- 3 con/m2, cao 10- 12 con/m2 (Tam Dương). Rệp, bệnh sương mai gia tăng gây hại cục bộ.

* Dự báo tình hình dịch hại từ ngày 20/12- 26/12/2017:

Trên mạ Xuân sớm:

Rầy, bọ trĩ tiếp tục gây hại cục bộ trên diện tích mạ Xuân sớm ở huyện Sông Lô. Các huyện khác cần theo dõi.

* Trên cây màu:

- Trên cây ngô: Sâu đục thân, bắp, rệp cờ hại nhẹ - trung bình; Bệnh khô vằn, bệnh đốm lá, gỉ sắt, chuột… tiếp tục gây hại rải rác.

* Trên cây rau:

- Trên cây bầu bí: Đang thu hoạch, sâu bệnh gây hại nhẹ.

- Trên cây cà chua, khoai tây: Bệnh héo xanh, sương mai, mốc sương tiếp tục phát sinh gây hại rải rác.

- Trên rau cải, su hào, bắp cải: Bọ nhảy, sâu tơ, sâu khoang tiếp tục gia tăng gây hại; rệp, sâu xanh, sâu tơ, bệnh thối nhũn tiếp tục gây hại cục bộ.

- Thu hoạch sớm diện tích cây rau, màu đã chín, tích cực chăm sóc tốt các cây rau màu vụ đông muộn.

- Nhổ toàn bộ cây ngô bị bệnh lùn sọc đen phương Nam băm nhỏ cho trâu bò ăn hoặc phơi khô ủ làm thức ăn dự trữ cho trâu bò; Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất: Cày đất phơi ải, làm giầm, giống, phân bón hữu cơ để gieo trồng vụ Đông Xuân 2017 – 2018.

- Tăng cường tập huấn và hướng dẫn cho nông dân về kỹ thuật ngâm ủ, làm mạ nền cứng, mạ khay và kỹ thuật gieo mạ dược, chăm sóc và che phủ nilon để phòng chống rét, đảm bảo đủ mạ, chất lượng gieo cấy cho vụ Xuân.

- Thực hiện tốt công tác kiểm dịch thực vật các giống cây trồng trên địa bàn toàn tỉnh.

- Thăm đồng thường xuyên để phát hiện và xử lý kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại trên đồng ruộng.

- Tích cực sử dụng các biện pháp thủ công bắt sâu non, vợt bướm, ngắt ổ trứng, nhổ bỏ các cây bị bệnh hại nặng trên đồng ruộng; sử dụng các loại bẫy chuột, bẫy dính, bẫy màu vàng, bả chua ngọt để tiêu diệt trưởng thành một số loại sâu hại, hạn chế sâu gây hại.  

 - Ưu tiên sử dụng các loại thuốc sinh học, thảo mộc để phòng trừ sâu, bệnh hại rau, màu, tuân thủ nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc BVTV./.

Ngày đăng: 20/12/2017 Tác giả: Phòng Thống kê - Số lần được xem: 648

Thống kê tiến độ sản xuất


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website