Tiến độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Kỳ 17, ngày 15/9/2020


I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT

1. Kết quả sản xuất nông nghiệp

Diện tích gieo trồng cây trồng vụ Mùa theo số liệu báo cáo, điều chỉnh của các huyện, thành phố tính đến kỳ báo cáo ngày 15/9/2020 là: 32.287,92 ha, đạt 100,9% kế hoạch, bằng 100,01% so với cùng kỳ. Trong đó:

1.1. Cây Lúa:

- Diện tích trồng là: 23.970,66 ha, đạt 102,0% kế hoạch, bằng 100,21% so với cùng kỳ. (Vĩnh Yên: 1.011,79 ha; Phúc Yên: 1.995,46 ha; Lập Thạch: 2.671,49 ha; Sông Lô: 2.283,70 ha; Tam Dương: 3.083,24 ha (Trại Mai Nham của Trung tâm Giống Nông nghiệp: 20,0 ha); Tam Đảo: 2.407,40 ha; Bình Xuyên: 2.727,10 ha; Yên Lạc: 3.943,30 ha; Vĩnh Tường: 3.847,18 ha (Trại Vũ Di của Trung tâm Giống Nông nghiệp: 20,0 ha).

- Năng suất bình quân trên toàn tỉnh ước đạt 54,08 tạ/ha.

- Diện tích lúa đã thu hoạch là: 11.38,20 ha, bằng 77,07 % so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 750,0 ha; Phúc Yên: 650,0 ha; Lập Thạch: 1.388,20 ha; Sông Lô: 1200,0 ha; Tam Dương: 2.650,0 ha; Tam Đảo: 1.400,0 ha; Bình Xuyên: 950,0 ha; Yên Lạc: 1.100,0 ha; Vĩnh Tường: 1.000,00 ha)

1.2.Cây ngô:

Diện tích gieo trồng là: 1.605,37 ha, đạt 89,19 % kế hoạch, bằng 97,91 % so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 6,20 ha; Phúc Yên: 48,50 ha; Lập Thạch: 271,74 ha; Sông Lô: 388,60 ha; Tam Dương: 53,20 ha; Tam Đảo: 38,10 ha; Bình Xuyên: 96,30ha; Yên Lạc: 371,90 ha; Vĩnh Tường: 330,83ha)

1.3. Cây Khoai lang:

Diện tích gieo trồng 183,95 ha, đạt 79,98 % kế hoạch, bằng 89,17% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 3,0 ha; Phúc Yên: 9,4 ha; Lập Thạch: 48,85 ha; Sông Lô: 23,50 ha; Tam Dương: 32,70 ha; Tam Đảo: 43,20 ha; Bình Xuyên: 16,20 ha; Yên Lạc: 0,0 ha; Vĩnh Tường: 10,23 ha).

1.4. Cây rau, đậu các loại:

Diện tích gieo trồng 2.577,62 ha, đạt 107,40 % kế hoạch, bằng 105,33% so với cùng kỳ. Trong đó:

-  Cây rau các loại: Diện tích gieo trồng 2.505,03 ha, bằng 105,16% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 50,53 ha; Phúc Yên: 193,0ha; Lập Thạch: 266,0 ha; Sông Lô: 182,43 ha; Tam Dương: 384,94 ha; Tam Đảo: 184,90 ha; Bình Xuyên: 267,82 ha; Yên Lạc: 268,0 ha; Vĩnh Tường: 707,41 ha).

- Cây đậu các loại: Diện tích gieo trồng 72,59 ha, (Vĩnh Yên: 1,10 ha; Phúc Yên: 9,0 ha; Lập Thạch: 12,10 ha; Sông Lô: 4,57 ha; Tam Dương: 8,29 ha; Tam Đảo: 8,10 ha; Bình Xuyên: 2,0 ha: Yên Lạc: 5,0 ha Vĩnh Tường: 22,42 ha).

- Cây có hạt chứa dầu: Diện tích gieo trồng 641,79 ha, đạt 97,24 % kế hoạch, bằng 94,66% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Cây lạc: Diện tích gieo trồng là: 464,13 ha, đạt 92,83% kế hoạch, bằng 93,27 % so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 5,95 ha; Phúc Yên: 4,0; Lập Thạch: 159,41 ha; Sông Lô: 142,60 ha; Tam Dương: 35,40 ha; Tam Đảo: 21,40 ha; Bình Xuyên: 21,60ha; Yên Lạc 32,80 ha; Vĩnh Tường: 40,97 ha).

+ Cây đậu tương: Diện tích gieo trồng là: 156,95 ha, đạt 99,09 % kế hoạch, bằng 99,46% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 0,0 ha; Phúc Yên: 2,0 ha; Lập Thạch: 18,80 ha; Sông Lô: 35,90 ha; Tam Dương: 5,45 ha; Tam Đảo: 7,0 ha; Bình Xuyên: 11,20 ha; Yên Lạc: 63,20 ha; Vĩnh Tường: 13,40 ha)

1.5. Cây hàng năm khác:

 Diện tích gieo trồng 1.952,99 ha, đạt 107,90% kế hoạch, bằng 116,41 % so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 2,20 ha; Phúc Yên: 41,0 ha; Lập Thạch: 384,98 ha; Sông Lô:183,91 ha; Tam Dương: 100,06 ha; Tam Đảo: 238,70 ha; Bình Xuyên: 38,40 ha; Yên Lạc: 154,70 ha; Vĩnh Tường: 809,04 ha).

2. Kết quả sản xuất Lâm Nghiệp

2.1. Về lâm sinh:

- Diện tích trồng mới rừng tập trung (lũy kế) là 629,1/650ha bằng 91,91 % so với cùng kỳ và đạt 96,78 % kế hoạch năm

- Diện tích rừng trồng được chăm sóc là 2121,9/2.212,69 ha bằng 95,90% so với cùng kỳ và đạt 95,90% kế hoạch năm

- Diện tích rừng được giao khoán bảo vệ là 9.757,20 ha, trong đó: Các huyện, thành phố là 9.397,2 ha; Trung tâm phát triển Lâm nghiệp, nông nghiệp là 360,0 ha

- Số cây lâm nghiệp trồng phân tán là 1.591.100/1.600.000 cây bằng 100,04 % so với cùng kỳ và đạt 99,44 % kế hoạch năm

2.2. Về khai thác: Sản lượng gỗ khai thác gỗ rừng trồng là 30.542,50/45.980 m3 đạt 104,02 % so với cùng kỳ và đạt 66,43% kế hoạch năm

II. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH HẠI

1. Về thiên tai: Trong kỳ báo cáo trên đia bàn tỉnh Vĩnh Phúc không xảy ra thiên tai.

2. Về dịch hại:

2.1. Tình hình dịch hại 7 ngày qua (Theo thông báo của Chi cục Trồng trọt và BVTV từ ngày 09/9/2020 - 15/9/2020):

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): Sâu đục thân 2 chấm 0,9 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 5 con (Tam Dương); Sâu đục thân cú mèo 0,12 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 1 con (Tam Dương, Tam Đảo); Rầy nâu 2,5 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 20 con (Lập Thạch); Rầy lưng trắng 0,67 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 6 con(Sông Lô); Rầy xanh đuôi đen 0,2 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 3 con (Sông Lô); Sâu cuốn lá nhỏ 0,55 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 2con (Tam Dương, Phúc Yên).

- Trên lúa Mùa:

+ Hiện nay bà con nông dân đang tiến hành thu hoạch rộ diện tích lúa mùa, sâu bệnh hại cuối vụ trên lúa mùa ở mức độ nhẹ không đáng kể.

- Trên cây rau, màu:

+ Trên cây rau thập tự: Sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang gây hại rải rác, mật độ sâu xanh phổ biến 0,3-0,5 con/m2, cao 1 - 2 con/m2 (Phúc Yên, Vĩnh Yên).

+ Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu, chuột gây hại cục bộ, mật độ phổ biến 0,2 - 0,3 con/m2, cao 1 - 2 con/m2 (Yên Lạc, Tam Dương).

2.2. Dự báo tình hình dịch hại từ ngày 16/9/2020 - 22/9/2020

- Trên lúa Mùa:

Bà con nông dân đang thu hoạch lúa mùa.

- Trên cây rau, màu:

+ Trên cây cà chua, dưa chuột: Bệnh héo xanh, sương mai, giả sương mai, phấn trắng tiếp tục phát sinh gây hại nhẹ.

+ Trên rau thập tự: Bọ nhảy, sâu khoang, sâu xanh gia tăng gây hại.

+ Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu, chuột tiếp tục hại cục bộ.

3. Kiến nghị và các biện pháp quản lý:

1. Trạm Trồng trọt & BVTV các huyện, thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế), trạm Khuyến nông trên địa bàn đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn, HTX dịch vụ nông nghiệp tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thực hiện:

- Khẩn trương thu hoạch những diện tích lúa đã chín với phương châm xanh nhà hơn già đồng”. Thực hiện vệ sinh đồng ruộng, áp dụng biện pháp làm bầu và làm đất tối thiểu để tranh thủ thời vụ gieo trồng cây vụ Đông sớm, nhất là những cây ưa ấm theo đúng khung lịch thời vụ của tỉnh.

- Đảm bảo nước tưới và chăm sóc tốt cây rau, màu. Khi có sinh vật gây hại vượt ngưỡng cần khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, thảo mộc để phun phòng chống đảm bảo an toàn cho người sử dụng, ít ảnh hưởng đến môi trường.

- Thực hiện thường xuyên các biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng sâu, bẫy bắt chuột khi chúng có mật độ thấp để hạn chế lây lan ra diện rộng. Chỉ phun phòng trừ các sinh vật gây hại khi có mật độ, tỷ lệ hại đến ngưỡng phòng trừ. Đối với sâu keo mùa thu trên ngô dùng: BT 1600WP, Emaben 0.2EC, Delfin WG, Foton 5.0ME, Clever 300WG...

2. Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tích cực áp dụng các biện pháp IPM, SRI, VietGAP để cây trồng sinh trưởng, phát triển khỏe, chống chịu tốt với các điều kiện ngoại cảnh bất thuận và sinh vật gây hại, đây là tiền đề cho năng suất cao.

3. Thực hiện tốt công tác quản lý việc buôn bán và sử dụng phân bón, thuốc BVTV; công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn tỉnh.

Ngày đăng: 18/09/2020 Tác giả: Phòng thống kê - TTTTNN&PTNT - Số lần được xem: 35

Thống kê tiến độ sản xuất


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website