Tiến độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Kỳ 18, ngày 30/9/2020


I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT

1. Kết quả sản xuất nông nghiệp

1.1. Vụ Mùa 2020:

 Diện tích gieo trồng cây trồng vụ Mùa theo số liệu báo cáo của các huyện, thành phố tính đến kỳ báo cáo ngày 30/9/2020 là: 32.288,92 ha, đạt 100,9% kế hoạch, bằng 100,02% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Cây Lúa: Diện tích lúa đã thu hoạch là: 23.970,66 ha. Năng suất bình quân trên toàn tỉnh ước đạt 54,08 tạ/ha.

- Cây ngô: Diện tích thu hoạch là: 1.605,37 ha. Năng suất bình quân trên toàn tỉnh là: 46,5 tạ/ha.

- Cây Khoai lang: Diện tích thu hoạch 183,95 ha. Năng suất bình quân trên toàn tỉnh là: 91,24 tạ/ha.

- Cây lạc: Diện tích thu hoạch là: 464,13 ha. Năng suất bình quân trên toàn tỉnh là: 19,34 tạ/ha.

- Cây đậu tương: Diện tích thu hoạch là: 156,95 ha. Năng suất bình quân trên toàn tỉnh là: 18,79 tạ/ha.

- Cây rau, đậu các loại: Diện tích thu hoạch 2.577,62 ha. Năng suất bình quân trên toàn tỉnh là: 201,6 tạ/ha.

1.2. Vụ Đông 2020:

Diện tích gieo trồng cây trồng vụ Đông theo số liệu báo cáo của các huyện, thành phố tính đến kỳ báo cáo ngày 30/9/2020 là: 7.878,36 ha, đạt 49,24% kế hoạch, bằng 86,27% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Cây ngô: Diện tích gieo trồng là: 4.112,50 ha đạt 54,83% kế hoạch, bằng 92,05% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 15,0 ha; Phúc Yên: 33,50 ha; Lập Thạch: 972,0 ha; Sông Lô: 790,0 ha; Tam Dương: 450,0 ha; Tam Đảo: 260,0 ha; Bình Xuyên: 220,0ha; Yên Lạc: 832,0 ha; Vĩnh Tường: 540,ha)

- Cây Khoai lang: Diện tích gieo trồng là: 445,0 ha đạt 26,18% kế hoạch, bằng 49,68% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 5,0 ha; Phúc Yên: 2, ha; Lập Thạch: 54,0 ha; Sông Lô: 0,0 ha; Tam Dương: 40,0 ha; Tam Đảo: 30,0 ha; Bình Xuyên: 40,0 ha; Yên Lạc: 146,0 ha; Vĩnh Tường: 128,0 ha).

-  Cây rau, đậu các loại: Diện tích gieo trồng 2.039,50 ha đạt 40,79% kế hoạch, bằng 77,95% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Cây rau các loại: 2.036,50 ha, bằng 78,15% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 35,0 ha; Phúc Yên: 133,50ha; Lập Thạch: 131,0 ha; Sông Lô: 85,0 ha; Tam Dương: 360,0 ha; Tam Đảo: 85,0 ha; Bình Xuyên: 180,0 ha; Yên Lạc: 327,0 ha; Vĩnh Tường: 700,0 ha).

+ Cây đậu các loại: 3,0 ha, bằng 28,57% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 0,0 ha; Phúc Yên: 3,0 ha; Lập Thạch: 0,0 ha; Sông Lô: 0,0 ha; Tam Dương: 0,0 ha; Tam Đảo: 0,0 ha; Bình Xuyên: 0,0 ha: Yên Lạc: 0,0 ha Vĩnh Tường: 0,0 ha).

- Cây có hạt chứa dầu: Diện tích gieo trồng 175,0 ha đạt 15,91% kế hoạch, bằng 29,30% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Cây lạc: 76,50 ha đạt 38,25% kế hoạch, bằng 109,6% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 0,0 ha; Phúc Yên: 0,0; Lập Thạch: 19,0 ha; Sông Lô: 20,0 ha; Tam Dương: 6,0 ha; Tam Đảo: 5,0 ha; Bình Xuyên:0,0ha; Yên Lạc 14,50 ha; Vĩnh Tường: 12,0 ha).

+ Cây đậu tương: 98,50 ha đạt 10,94% kế hoạch, bằng 18,68% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 0,0 ha; Phúc Yên: 0,0 ha; Lập Thạch: 11,0 ha; Sông Lô: 0,0 ha; Tam Dương: 0,0 ha; Tam Đảo: 3,0 ha; Bình Xuyên: 5,0 ha; Yên Lạc: 74,50 ha; Vĩnh Tường: 5,0 ha)

- Cây hàng năm khác:  Diện tích gieo trồng là  1.106,36 ha, đạt 158,05% kế hoạch, bằng 199,34 % so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 15,0 ha; Phúc Yên: 11,50 ha; Lập Thạch: 187,00 ha; Sông Lô: 43,00 ha; Tam Dương: 90,0 ha; Tam Đảo: 0,0 ha; Bình Xuyên: 22,0 ha; Yên Lạc: 18,0 ha; Vĩnh Tường: 719,86 ha).

2. Kết quả sản xuất Lâm Nghiệp

2.1. Về lâm sinh:

- Diện tích trồng mới rừng tập trung (lũy kế) là 629,1/650ha bằng 91,91 % so với cùng kỳ và đạt 96,78 % kế hoạch năm

- Diện tích rừng trồng được chăm sóc là 2121,9/2.212,69 ha bằng 95,90% so với cùng kỳ và đạt 95,90% kế hoạch năm

- Diện tích rừng được giao khoán bảo vệ là 9.757,20 ha, trong đó: Các huyện, thành phố là 9.397,2 ha; Trung tâm phát triển Lâm nghiệp, nông nghiệp là 360,0 ha

- Số cây lâm nghiệp trồng phân tán là 1.591.100/1.600.000 cây bằng 100,04 % so với cùng kỳ và đạt 99,44 % kế hoạch năm

2.2. Về khai thác: Sản lượng gỗ khai thác gỗ rừng trồng là 30.542,50/45.980 m3 đạt 104,02 % so với cùng kỳ và đạt 66,43% kế hoạch năm

II. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH HẠI

1. Về thiên tai: Trong kỳ báo cáo trên đia bàn tỉnh Vĩnh Phúc không xảy ra thiên tai.

2. Về dịch hại:

2.1. Tình hình dịch hại 7 ngày qua (Theo thông báo của Chi cục Trồng trọt và BVTV từ ngày 23/9/2020 - 29/9/2020):

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): Sâu đục thân 2 chấm 0,52 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 3 con (Sông Lô, Lập Thạch); Sâu đục thân cú mèo 0,07 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 1 con (Tam Dương, Bình Xuyên); Rầy nâu 1,9 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 10 con (Vĩnh Tường); Rầy lưng trắng 0,57 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 18 con (Tam Dương); Rầy xanh đuôi đen 0,2 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 5 con (Sông Lô); Sâu cuốn lá nhỏ 4 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 4 con (Tam Dương).

- Trên cây rau, màu:

+ Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,2 - 0,3 con/m2, cao 1 - 2 con/m2, cục bộ 5 - 7 con/m2 (Yên Lạc). Chuột gây hại cục bộ, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,1 - 0,3%, cao 2 - 3% (Tam Dương).

+ Trên cây rau thập tự: Sâu tơ, sâu xanh, bọ nhảy gây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,3 - 0,5 con/m2, cao 2 - 3 con/m2 (Phúc Yên).

+ Trên cây dưa chuột: Bệnh sương mai, giả sương mai gây hại rải rác, tỷ lệ lá hại phổ biến 2 - 3%, cao 5 - 8%. Bệnh héo xanh gây hại cục bộ một số diện tích đang thu quả, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,1 - 0,2 %, cao  0,5 - 1% (Tam Dương).

2.2. Dự báo tình hình dịch hại từ ngày 30/9/2020 - 06/10/2020

- Trên cây rau, màu:

+ Trên cây cà chua, dưa chuột: Bệnh héo xanh, sương mai, giả sương mai, phấn trắng tiếp tục phát sinh gây hại nhẹ.

+ Trên rau thập tự: Bọ nhảy, sâu khoang, sâu xanh gia tăng gây hại.

+ Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu, chuột tiếp tục hại cục bộ.

3. Kiến nghị và các biện pháp quản lý:

- Trạm Trồng trọt & BVTV các huyện, thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế), trạm Khuyến nông trên địa bàn đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn, HTX dịch vụ nông nghiệp tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thực hiện:

+ Thực hiện vệ sinh đồng ruộng, áp dụng biện pháp làm bầu và làm đất tối thiểu để tranh thủ thời vụ gieo trồng cây vụ Đông sớm, nhất là những cây ưa ấm theo đúng khung lịch thời vụ của tỉnh.

+ Đảm bảo nước tưới và chăm sóc tốt cây rau, màu. Khi có sinh vật gây hại vượt ngưỡng cần khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, thảo mộc để phun phòng chống đảm bảo an toàn cho người sử dụng, ít ảnh hưởng đến môi trường.

+ Thực hiện thường xuyên các biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng sâu, bẫy bắt chuột khi chúng có mật độ thấp để hạn chế lây lan ra diện rộng. Chỉ phun phòng trừ các sinh vật gây hại khi có mật độ, tỷ lệ hại đến ngưỡng phòng trừ. Đối với sâu keo mùa thu trên ngô dùng: BT 1600WP, Emaben 0.2EC, Delfin WG, Foton 5.0ME, Clever 300WG...

- Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tích cực áp dụng các biện pháp IPM, SRI, VietGAP để cây trồng sinh trưởng, phát triển khỏe, chống chịu tốt với các điều kiện ngoại cảnh bất thuận và sinh vật gây hại, đây là tiền đề cho năng suất cao.

- Thực hiện tốt công tác quản lý việc buôn bán và sử dụng phân bón, thuốc BVTV; công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn tỉnh.

Ngày đăng: 02/10/2020 Tác giả: Phòng thống kê - TTTTNN&PTNT - Số lần được xem: 218

Thống kê tiến độ sản xuất

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website