Báo cáo tiến độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc kỳ 23, ngày 15/12/2021


I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT

1. Kết quả sản xuất nông nghiệp

         * Vụ Đông 2021: Diện tích gieo trồng vụ Đông 2021 theo số liệu báo cáo, điều chỉnh của các huyện, thành phố tính đến kỳ báo cáo ngày 15/12/2021 là: 15.470,16 ha, đạt 103,13% kế hoạch, bằng 103,39% so với cùng kỳ. Trong đó:

            Cây ngô: Diện tích gieo trồng: 5.814,7 ha đạt 96,91% kế hoạch, bằng 107,75% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 37 ha; Phúc Yên: 184 ha; Lập Thạch: 1.250 ha; Sông Lô: 1000 ha; Tam Dương: 452,50 ha; Tam Đảo: 483,2 ha; Bình Xuyên: 403,8 ha; Yên Lạc: 1.009,2 ha; Vĩnh Tường: 995 ha).

           Cây khoai lang: Diện tích gieo trồng: 1.331 ha đạt 83,19% kế hoạch, bằng 98,6% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 85 ha; Phúc Yên: 20 ha; Lập Thạch: 257 ha; Sông Lô: 186 ha; Tam Dương: 120 ha; Tam Đảo: 150 ha; Bình Xuyên: 95 ha; Yên Lạc: 234 ha; Vĩnh Tường: 184 ha).

         Cây rau, đậu các loại: Diện tích gieo trồng là: 5.460 ha đạt 105% kế hoạch, bằng 101,41% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Cây rau các loại: Diện tích gieo trồng 5.410,6 ha đạt 104,05%% kế hoạch, bằng 100,94% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 261,7 ha; Phúc Yên: 330 ha; Lập Thạch: 416 ha; Sông Lô: 300 ha; Tam Dương: 1.039,2 ha; Tam Đảo: 520 ha; Bình Xuyên: 470 ha; Yên Lạc: 615,5 ha; Vĩnh Tường: 1.458,2 ha).

+Cây đậu các loại: Diện tích gieo trồng: 49,4 ha (Vĩnh Yên: 2 ha; Phúc Yên 32,5 ha; Tam Đảo: 14,9 ha )

Cây có hạt chứa dầu: Diện tích gieo trồng: 724,41 ha, đạt 90,55% kế hoạch, bằng 92,83% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Cây lạc: Diện tích gieo trồng: 229,6 ha đạt 114,8% kế hoạch, bằng 111,95% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 6,6 ha; Phúc Yên: 13 ha; Lập Thạch: 54,4 ha; Sông Lô: 24,2 ha; Tam Dương: 32 ha; Tam Đảo: 29,8 ha; Bình Xuyên: 21,6 ha;  Yên Lạc: 26 ha; Vĩnh Tường: 22 ha)

          + Cây đậu tương: 494,81 ha đạt 82,47% kế hoạch, bằng 86,01% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 3 ha; Phúc Yên: 10 ha; Lập Thạch: 28,11 ha; Sông Lô: 3 ha; Tam Dương: 20 ha; Tam Đảo: 22 ha; Bình Xuyên: 15 ha;  Yên Lạc: 358,7 ha; Vĩnh Tường: 35 ha)

Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng là: 2.140,05 ha, đạt 152,86% kế hoạch, bằng 104,71% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Cây thức ăn gia súc(cỏ): Diện tích gieo trồng 1.401,67 ha bằng 8,84% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 9 ha; Lập Thạch: 313,37 ha; Tam Đảo: 28,6 ha; Vĩnh Tường: 1.050,7 ha )

+ Hoa cây cảnh: Diện tích gieo trồng 32,8 ha bằng 6,66% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 20,5 ha; Tam Đảo: 0,3 ha; Bình Xuyên: 12 ha)

+ Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng: 705,58 ha bằng 98,21% so với cùng kỳ ( Vĩnh Yên:13 ha; Phúc Yên: 15 ha; Lập Thạch: 44,18 ha; Sông Lô: 100 ha; Tam Dương: 250 ha; Yên Lạc: 169,3 ha; Tam Đảo: 65,5 ha; Vĩnh Tường: 48,6 ha)

2. Kết quả sản xuất Lâm Nghiệp:

2.1. Về lâm sinh:

Trong tháng 12, hoạt động trồng rừng tiếp tục được triển khai tại các đơn vị sản xuất lâm nghiệp, các địa phương của tỉnh với nhiệm vụ chủ yếu là: Chuẩn bị cây giống, khảo sát thực địa, chuẩn bị hiện trường trồng rừng. Ngoài ra bảo vệ diện tích rừng hiện có và chăm sóc diện tích rừng trồng mới.

- Diện tích rừng trồng mới 701 ha.

- Toàn tỉnh trồng được 1.021,24 nghìn cây phân tán.

2.2. Về khai thác: Sản lượng gỗ khai thác đến đạt 45.597,6 m3 tăng 7% . Sản lượng củi khai thác ước đạt 52.750,0 ste, giảm nhẹ so với năm 2020.

II. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH HẠI

1. Về thiên tai: Trong kỳ báo cáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc không xảy ra thiên tai.

2. Về dịch hại:

2.1. Tình hình dịch hại 7 ngày qua (Theo thông báo của Chi cục Trồng trọt và BVTV từ ngày 8/12/2021 - 14/12/2021):

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): Sâu đục thân 2 chấm 0,39 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 6 con (Lập Thạch). Rầy nâu 0,84 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 9 con (Lập Thạch); Rầy lưng trắng 0,4 con, nơi cao 5 con (Sông Lô). Rầy xanh đuôi đen 0,2 con (tương đương kỳ trước), nơi cao 2 con (Sông Lô, Bình Xuyên).  Sâu cuốn lá nhỏ 0,08 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 1 con (Lập Thạch);

 *. Cây rau, màu

- Trên cây ngô: Sâu đục thân gây hại cục bộ mật độ phổ biến từ 0,3 – 1 % CH, nơi cao từ 3 – 6 % CH (Bình Xuyên, Vĩnh Yên). Bệnh đốm lá trên cây ngô gây hại cục bộ mật độ phổ biến từ 0,5- 5% LH, nơi cao từ 10 - 15 % LH (Sông Lô, Bình Xuyên, Sông Lô, Phúc Yên). Rệp gây hại cục bộ mật độ hại phổ biến từ 1 – 0,5% CH, nơi cao từ 1 - 5 % CH (Bình Xuyên). Bệnh gỉ sắt gây hại rải rác mật độ phổ biến từ 2 - 9% LH, nơi cao từ 20 - 26% LH (Yên Lạc, Bình Xuyên, Phúc Yên, Vĩnh Yên, Tam Dương). Bệnh khô vằn gây hại cục bộ mật độ hại phổ biến từ 2 - 4 % CH, nơi cao từ 10 - 20 %CH (Yên Lạc, Sông Lô, Bình Xuyên, Vĩnh Yên). Chuột gây hại rải rác mật độ phổ biến từ 0,5 – 1 %CH, nơi cao từ 3 -7 %CH (Vĩnh Yên, Bình Xuyên). Ngoài ra có sâu keo mùa thu gây hại rải rác.

- Trên cây rau thập tự: Bọ nhảy gây hại nhẹ, mật độ phổ biến 2 - 5 con/m2, cao 10 - 20 con/m2 (Tam Dương, Phúc Yên, Bình Xuyên); sâu xanh gây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,5 - 1 con/m2 , nơi cao từ 3 – 6 con/m2 (Tam Dương, Bình Xuyên). Sâu tơ gây hại nhẹ mật độ phổ biến từ 1 – 3 con/m2, nơi cao từ 7 - 10 con/m2 (Tam Đảo, Tam Dương). Ngoài ra có sâu khoang gây hại rải rác. Ngoài ra có sâu khoang và bệnh sương mai gây hại rải rác.

- Trên cây su su có bệnh sương mai gây hại cục bộ, mật độ phổ biến 1,2 %LH, nơi cao 18%LH (Tam Đảo).

- Trên cây mạ vụ Xuân Sớm có sâu đục thân hai chấm gây hại cục bộ mật độ 0,05 %DH, nơi cao 0,2%DH (Sông Lô).

         2.2. Dự báo tình hình sinh vật gây hại từ ngày 15/12-21/12/2021.

*. Cây rau, màu

- Trên rau thập tự: Bọ nhảy, sâu khoang, sâu xanh, sâu tơ tiếp tục gây hại nhẹ (Yên Lạc, Bình Xuyên, Tam Dương).

- Trên cây ngô: Bệnh gỉ sắt, khô vằn, đốm lá hại cục bộ.

         III. ĐỀ NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

1. Trạm Trồng trọt & BVTV các huyện, thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế), trạm Khuyến nông trên địa bàn đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn, HTX dịch vụ nông nghiệp tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thực hiện:

- Chăm sóc mạ Xuân sớm, giữ ấm cho mạ; chú ý bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân xuất hiện gây hại.

- Tăng cường cày bừa, làm giầm, phơi ải đất chuẩn bị gieo trồng vụ Đông xuân để hạn chế nguồn sâu, bệnh gây hại.

- Chăm sóc cây vụ Đông, bón phân cân đối để cây khỏe, sinh trưởng phát triển tốt nhằm hạn chế sinh vật gây hại. Khi có sinh vật gây hại vượt ngưỡng cần khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, thảo mộc để phun phòng chống đảm bảo an toàn cho người sử dụng, ít ảnh hưởng đến môi trường.

- Thực hiện thường xuyên các biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng sâu, bẫy bắt chuột khi chúng có mật độ thấp để hạn chế lây lan ra diện rộng. Chỉ phun phòng trừ các sinh vật gây hại khi có mật độ, tỷ lệ hại đến ngưỡng phòng trừ. Đối với sâu keo mùa thu trên ngô dùng: BT 1600WP, Emaben 0.2EC, Delfin WG, Foton 5.0ME, Clever 300WG; đối với những diện tích rau bị sâu xanh, sâu khoang gây hùng thuốc Kajio 5WG, Dylan 2 EC, Tập kỳ 1.8EC...; bọ nhảy dùng thuốc Actara 25WG, Bamectin 1.8EC...;; bệnh héo xanh dùng thuốc Benlate C, Xanthomix 20WP, Kasai 21,2WP...

          2. Xây dựng và triển khai Phương án BVTV vụ Đông Xuân 2021 - 2022 đến các xã, phường, thị trấn và HTX Dịch vụ nông nghiệp phù hợp với thực tế của địa phương, chủ động phòng trừ dịch hại ngay từ đầu vụ.

3. Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tích cực áp dụng các biện pháp IPM, SRI, VietGAP để cây trồng sinh trưởng, phát triển khỏe, chống chịu tốt với các điều kiện ngoại cảnh bất thuận và sinh vật gây hại, đây là tiền đề cho năng suất cao

4. Thực hiện tốt công tác quản lý việc buôn bán và sử dụng phân bón, thuốc BVTV; công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn tỉnh.

          Trên đây là Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (từ ngày 8/12 - 14/12/2021).

 

Ngày đăng: 15/12/2021 Tác giả: Phòng Thống kê - TTTTNN&PTNT - Số lần được xem: 12

Thống kê tiến độ sản xuất

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website