LĨNH VỰC TTHC

Cấp ban hành

Dịch vụ công trực tuyến

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan ban hành
Cấp ban hành
Thời gian ban hành

Danh sách thủ tục hành chính( : 20)

STT Tên thủ tục Thời gian ban hành Tải về
11 HD.SNN.04 Hướng dẫn kiểm soát rủi ro 19/12/2019
12 HD.SNN.03 Hướng dẫn kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục 19/12/2019
13 HD.SNN.02 Hướng dẫn đánh giá nội bộ 19/12/2019
14 HD.SNN.01 Hướng dẫn kiểm soát thông tin 19/12/2019
15 Chính sách chất lượng 19/12/2019
16 BM.TTr.01.01 Quyết định thanh tra/ kiểm tra 19/12/2019
17 BM.TTr.02.01 Phiếu đề xuất thụ lý đơn 19/12/2019
18 BM QT KH Các tiêu chí phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn 19/12/2019
19 BM Các tiêu chí phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn 19/12/2019
20 BM.35.TTr.02.35 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại tố cáo....(lần 2) 19/12/2019