LĨNH VỰC TTHC

Cấp ban hành

Dịch vụ công trực tuyến

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan ban hành
Cấp ban hành
Thời gian ban hành

Danh sách thủ tục hành chính( : 95)

STT Tên thủ tục Thời gian ban hành Tải về
61 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật 13/08/2019
62 Thủ tục: Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y 13/08/2019
63 Thủ tục: Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y 13/08/2019
64 Thủ tục: Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh 13/08/2019
65 Thủ tục: Cấp, cấp lại giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y 13/08/2019
66 Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh 13/08/2019
67 Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản 13/08/2019
68 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống) 13/08/2019
69 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại 13/08/2019
70 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận 13/08/2019