LĨNH VỰC TTHC

Cấp ban hành

Dịch vụ công trực tuyến

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan ban hành
Cấp ban hành
Thời gian ban hành

BM QT KH Các tiêu chí phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn

Lĩnh vực TTHC: Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015  

Cấp ban hành: Cấp tỉnh  

Cơ quan ban hành: Cấp tỉnh  

Thời gian ban hành: 19/12/2019

File đính kèm:

Các thủ tục khác