LĨNH VỰC TTHC

Cấp ban hành

Dịch vụ công trực tuyến

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan ban hành
Cấp ban hành
Thời gian ban hành

Quy trình đánh giá công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Các thủ tục khác