LĨNH VỰC TTHC

Cấp ban hành

Dịch vụ công trực tuyến

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan ban hành
Cấp ban hành
Thời gian ban hành

Danh sách thủ tục hành chính( : 126)

STT Tên thủ tục Thời gian ban hành Tải về
11 Quy trình Quản lý tài sản, trang thiết bị cơ quan 24/11/2021
12 Quy trình tạm ứng thanh toán 24/11/2021
13 Quy trình Quản lý sử dụng xe công 24/11/2021
14 Quy trình họp xem xét của lãnh đạo 24/11/2021
15 Quy trình lưu trữ hồ sơ tài liệu 24/11/2021
16 Quy trình kiểm soát, rà soát TTHC 24/11/2021
17 Quy trình Quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử 24/11/2021
18 Quy trìnhCông khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi tiếp nhận và giải quyết TTHC bị sai sót, quá hạn 24/11/2021
19 Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC theo quy trình nội bộ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh vĩnh Phúc 24/11/2021
20 Quyết định về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 24/11/2021