LĨNH VỰC TTHC

Cấp ban hành

Dịch vụ công trực tuyến

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan ban hành
Cấp ban hành
Thời gian ban hành

Danh sách thủ tục hành chính( : 93)

STT Tên thủ tục Thời gian ban hành Tải về
81 Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư) 13/08/2019
82 Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác 13/08/2019
83 Thủ tục: Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh 13/08/2019
84 Thủ tục: Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên 13/08/2019
85 Thủ tục: Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 13/08/2019
86 Thủ tục: Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức 13/08/2019
87 Thủ tục: Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh) 13/08/2019
88 Thủ tục: Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập 13/08/2019
89 Thủ tục: Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh 13/08/2019
90 Thủ tục: Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 13/08/2019