LĨNH VỰC TTHC

Cấp ban hành

Dịch vụ công trực tuyến

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan ban hành
Cấp ban hành
Thời gian ban hành

Danh sách thủ tục hành chính( : 89)

STT Tên thủ tục Thời gian ban hành Tải về
81 Thủ tục: Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 13/08/2019
82 Thủ tục: Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức 13/08/2019
83 Thủ tục: Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh) 13/08/2019
84 Thủ tục: Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập 13/08/2019
85 Thủ tục: Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh 13/08/2019
86 Thủ tục: Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 13/08/2019
87 Thủ tục: Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ đối với khu rừng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý 13/08/2019
88 Thủ tục: Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý 13/08/2019
89 Thủ tục: Xác nhận bảng kê lâm sản 13/08/2019