LĨNH VỰC TTHC

Cấp ban hành

Dịch vụ công trực tuyến

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan ban hành
Cấp ban hành
Thời gian ban hành

Danh sách thủ tục hành chính( : 33)

STT Tên thủ tục Thời gian ban hành Tải về
1 Quy trình xây dựng kế hoạch Nông nghiệp và PTNT hàng năm, 05 năm 19/12/2019
2 Quy trình đánh giá công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 19/12/2019
3 Quy trình Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 19/12/2019
4 Quy trình Qiải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 19/12/2019
5 Quyết định về việc ban hành Mục tiêu chất lượng của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021 08/02/2021
6 Quy trình Quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm Quản lý văn bản (VNPT-ioffice) 24/11/2021
7 Quy trình Quản lý tài sản, trang thiết bị cơ quan 24/11/2021
8 Quy trình tạm ứng thanh toán 24/11/2021
9 Quy trình Quản lý sử dụng xe công 24/11/2021
10 Quy trình họp xem xét của lãnh đạo 24/11/2021