LĨNH VỰC TTHC

Cấp ban hành

Dịch vụ công trực tuyến

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan ban hành
Cấp ban hành
Thời gian ban hành

Danh sách thủ tục hành chính( : 16)

STT Tên thủ tục Thời gian ban hành Tải về
11 Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO ISO 9001:2015 19/12/2019
12 MHHTQLCL Mô hình hệ thống quản lý chất lượng 19/12/2019
13 HD.SNN.04 Hướng dẫn kiểm soát rủi ro 19/12/2019
14 HD.SNN.03 Hướng dẫn kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục 19/12/2019
15 HD.SNN.02 Hướng dẫn đánh giá nội bộ 19/12/2019
16 HD.SNN.01 Hướng dẫn kiểm soát thông tin 19/12/2019