Bản tự công bố sản phẩm số 10/TRIPOD/2021 Gạo ST25 Gạo sạch của Công ty CP TRIPOD Group
12/01/2022
Bản tự công bố sản phẩm số 10/TRIPOD/2021 Gạo ST25 Gạo sạch của Công ty CP TRIPOD Group
    Bản tự công bố sản phẩm số 09/TRIPOD/2021 Gạo ST24 Gạo sạch của Công ty CP TRIPOD Group
12/01/2022
Bản tự công bố sản phẩm số 08/TRIPOD/2021 Gạo ST24 Gạo sạch của Công ty CP TRIPOD Group
    Bản tự công bố sản phẩm số 08/TRIPOD/2021 Gạo OM18 Gạo sạch của Công ty CP TRIPOD Group
12/01/2022
Bản tự công bố sản phẩm số 08/TRIPOD/2021 Gạo OM18 Gạo sạch của Công ty CP TRIPOD Group
    Bản tự công bố sản phẩm số 07/TRIPOD/2021 Gạo Dự hương Gạo sạch của Công ty CP TRIPOD Group
12/01/2022
Bản tự công bố sản phẩm số 05/TRIPOD/2021 Gạo ST21 Gạo sạch của Công ty CP TRIPOD Group
    Bản tự công bố sản phẩm số 06/TRIPOD/2021 Gạo ST21 Gạo sạch của Công ty CP TRIPOD Group
12/01/2022
Bản tự công bố sản phẩm số 06/TRIPOD/2021 Gạo ST21 Gạo sạch của Công ty CP TRIPOD Group
Xem tất cả »
Thông tư số 75/2019/TT-BTC
16/06/2021
Thông tư số 75/2019/TT-BTC
    Quyết định 09/2019/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
30/09/2020
Quyết định 09/2019/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
    Văn bản số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020, Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới
30/09/2020
Văn bản số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020, Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới
    Công văn số 1871/CV-BCĐLNATTP,Về tiếp tục thực hiện xử lý khẩn cấp sản phẩm không đảm bảo ATTP
10/09/2020
Công văn số 1871/CV-BCĐLNATTP,Về tiếp tục thực hiện xử lý khẩn cấp sản phẩm không đảm bảo ATTP
    Công văn số 1799/CV-BCĐLNATTP, Về xử lý khẩn cấp các sản phẩm không đảm bảo ATTP
10/09/2020
Công văn số 1799/CV-BCĐLNATTP, Về xử lý khẩn cấp các sản phẩm không đảm bảo ATTP
Xem tất cả »
Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao
Xem tất cả »