Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Vĩnh Phúc 70 năm xây dựng và trưởng thành


 

Cách đây 70 năm, ngay sau khi nước nhà giành độc lập, tại phiên họp của Hội đồng Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì, đã xác định: Việt Nam có 95% dân số sống về đồng ruộng. Muốn giải quyết vấn đề canh nông, vừa về phương diện xã hội, vừa về phương diện chuyên môn, cần phải có một cơ quan tối cao để điều hành. Ngay ngày hôm đó (14/11/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập Bộ Canh nông. Bộ có nhiệm vụ chăm lo, chỉ đạo phát triển nền nông, lâm nghiệp nước nhà. Từ đó, ngày 14 tháng 11 năm 1945 là ngày hoạt động chính thức đầu tiên của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), dưới chính thể Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngày nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 18 tháng 6 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 890/QĐ-TTg về việc lấy ngày 14 tháng 11 hàng năm là “Ngày Truyền thống ngành NN&PTNT Việt Nam”. Đây là Quyết định có ý nghĩa quan trọng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhiều thế hệ, đã góp sức xây dựng và phát triển ngành NN&PTNT; khẳng định vai trò quan trọng của nông nghiệp, nông thôn luôn gắn liền với lịch msử hào hùng của dân tộc ta.

Ngay sau khi giành được độc lập, Đảng và Nhà nước ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã rất quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và thủy lợi. Cùng với sự phát triển của sự nghiệp cách mạng cả nước, bộ máy tổ chức ngành NN&PTNT luôn có sự thay đổi để đáp ứng yêu cầu của mỗi thời kỳ với những tên gọi khác nhau: Bộ Canh nông; Nha Thủy lợi; Bộ Nông lâm; Bộ Thủy lợi - Điện lực; Bộ Nông nghiệp; Bộ Nông trường; Ủy ban Nông nghiệp Trung ương; BộLương thực thực phẩm; Bộ Lâm nghiệp, Bộ Công nghiệp thực phẩm; Bộ Thủysản; Bộ Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm.  Bộ NN&PTNT hiện nay trêncơ sở hợp nhất Bộ NN&PTNT với Bộ Thủy sản năm 2007.

Về tổ chức bộ máy, tiền thân của Sở NN&PTNT Vĩnh Phúc hiện nay cũng có nhiều tên gọi và chức năng nhiệm vụ khác nhau, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong suốt 70 năm qua, ngành NN&PTNT Vĩnh Phúc đã vượt qua nhiều gian nan thử thách,đấu tranh với đói nghèo, thiên tai, địch họa, có những bước trưởng thành về nhiều mặt, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và đấu tranh bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc (giai đoạn 1945-1975), nông nghiệp, nông dân và nông thôn Vĩnh Phúc đã chiến thắng nạn đói, tham gia tích cực công cuộc kháng chiến, hoàn thành vẻ vang sứ mệnh của “hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn”. Trong thư “Gửi Nông gia Việt Nam” ngày 07 tháng 12 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Hiện nay chúng ta có hai việc quan trọng nhất: cứu đói ở Bắc và kháng chiến ở Nam. “Thực túc” thì “binhcường”, cấy nhiều thì khỏi đói. Chúng ta thực hiện “tấc đất, tấc vàng” thì chúng ta quyết thắng lợi trong hai việc đó”.

Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khắp nơi trên địa bàn tỉnh đề ra khẩu hiệu “Tấc đất tấc vàng”. Ở nông thôn yêu cầu tất cả ruộng đất đều phải được canh tác. Ruộng nào không canh tác hết thì chính quyền địa phương có quyền tạm trưng dụng để cho nông dân tổ chức sản xuất. Một phong trào sản xuất nông nghiệp trong toàn tỉnh được phát động sâu rộng bằng mọi hình thức. Trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp, thực dân Pháp đã để lại những hậu quả nặng nề đối với nông nghiệp, nông thôn và đời sống nhân dân. Hàng chục vạn héc ta ruộng đất bị bỏ hoang do bom đạn cày xới, hầu hết các công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất bị tàn phá. Tình trạng kiệt quệ, đình đốn, lạc hậu của nông nghiệp là phổ biến, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Canh nông, nông dân trong tỉnh đã hăng hái dốc sức mình vào công cuộc phục hồi sản xuất, biến những cánh đồng bị nước lụt và cả một phần đồi núi hoang vu thành ruộng đất trồng trọt. Hàng vạn mẫu đất hoang, đồi trọc đã được nhân dân khai phá để trồng sắn, ngô, khoai chống đói và nuôi quân đánh giặc. Hàng vạn mẫu hoa màu ngắn ngày được thu hoạch. Sản xuất nông nghiệp của tỉnh trong giai đoạn này đã góp phần đáp ứng lương thực, thực phẩm cho bộ đội ăn no đánh thắng, đồng thời cũng từ các xóm làng ở nông thôn đã cung cấp cho tiền tuyến hàng chục vạn dân công và bộ đội tham gia chiến đấu, góp công làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.

Hoà bình lập lại, cũng như nhiều địa phương khác trên miền Bắc, Vĩnh Phúc bắt tay vào thời kỳ khôi phục, cải tạo xã hội chủ nghĩa với chồng chất khó khăn. Nhiều vùng bị địch tàn phá nặng nề, ruộng vườn phần lớn bị hoang hóa,  làm cho sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn; nạn đói xảy ra trên diện rộng. Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về chỉ đạo thí điểm xây dựng HTX nông nghiệp, sau khi tổng kết rút kinh nghiệm, phong trào hợp tác hóa nông nghiệp được mở rộng ra nhiều địa phương trong tỉnh. Tính đến cuối năm 1960, tỉnh đã lập được 1.350 HTX, thu hút trên 10 vạn hộ nông dân vào HTX. Nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến cả nước về chăn nuôi, trồng cây giỏi được Bác Hồ về thăm và biểu dương, khen ngợi.

Từ năm 1963 đến năm 1965, Vĩnh Phúc đã xuất hiện phương thức khoán hộ rải rác ở một số HTX trên địa bàn tỉnh, đây chính là những cơ sở thực tiễn ban đầu để hình thành chủ trương khoán hộ của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc. Ngày 10/09/1966, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ra Nghị quyết số 68-NQ/TU "Về một số vấn đề quản lý lao động trong HTX nông nghiệp hiện nay",  đã tạo nên nguồn sinh khí mới, động lực mới, làm thay đổi căn bản đời sống của người nông dân trong tỉnh. Mô hình “khoán hộ” không chỉ sáng tạo trong tư duy quản lý lao động hợp tác xã lúc đó, mà còn giúp Trung ương những căn cứ thực tiễn để nghiên cứu, chỉ đạo đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nông nghiệp.

Trong những năm tháng của thời kỳ khôi phục đất nước sau chiến tranh (thời kỳ 1975-1985), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nông nghiệp, nông dân và nông thôn đã phấn đấu vượt qua khó khăn, đi tiên phong trong công cuộc đổi mới đất nước.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất mở ra thời kỳ mới, thời kỳ cả nước đi lên CNXH. Những năm đầu của thời kỳ này sản xuất nông nghiệp của cả nước nói chung và của tỉnh nói riêng gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã ra sức thi đua, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, trong đó trọng tâm là phát triển kinh tế nông nghiệp. Một trong những chủ trương và giải pháp quan trọng là thực hiện khoán sản phẩm nông nghiệp ở từng khâu sản xuất. Thông qua phương pháp khoán sản phẩm, sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã có nhiều mặt phát triển.

Năm 1980, Ban Nông nghiệp Trung ương chọn huyện Vĩnh Lạc (cũ) làm nơi thực hiện khoán thí điểm cây lúa ở 2 HTX Thổ Tang và Đồng Văn, hình thức khoán này sau được nhân rộng ra toàn tỉnh. Ngày 13-1-1981, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 100-CT/TW về cải tiến công tác khoán, mở rộng khoán sản phẩm đến nhóm lao động và người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp. Chỉ thị số 100-CT/TW có ý nghĩa rất to lớn trong việc chuyển đổi cơ chế quản lý, từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp sang cơ chế hạch toán kinh doanh. Chỉ thị trở thành động lực để các hộ xã viên và người lao động phấn khởi sản xuất. Từ khi triển khai cách khoán mới, ở hầu hết các xã trên địa bàn tỉnh, sản xuất nông nghiệp có bước tiến mới. Sản lượng lương thực quy thóc liên tục tăng.

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (thời kỳ 1986 – 2015),  nông nghiệp và nông thôn liên tục giành được những thành tựu to lớn và toàn diện, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnhThực hiện chủ trương đổi mới của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ngành NN&PTNT Vĩnh Phúc đã triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả các chính sách và giải pháp về NN&PTNT. Năng lực sản xuất nông nghiệp được giải phóng, lao động nông nghiệp gắn bó mật thiết với đất đai; kinh tế nông nghiệp liên tục tăng trưởng, sản xuất phát triển toàn diện và đúng hướng, cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi chuyển dịch tích cực; chăn nuôi đã trở thành ngành sản xuất chính trong sản xuất nông nghiệp; đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hoá tập trung chuyên canh, có hiệu quả kinh tế cao. Một số sản phẩm nông nghiệp của tỉnh có thương hiệu, được thị trường trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Năng suất cây trồng, vật nuôi liên tục tăng. Năng suất lúa bình quân cả năm năm 1997 chỉ đạt 34,18 tạ/ha; năm 2015 đạt 55,74 tạ/ha, tăng 63,1%. Giá trị sản xuất nông lâm, thủy sản tính theo giá so sánh năm 2010, tăng từ 3.318 tỷ đồng năm 1997 lên 9.245 tỷ đồng năm 2015, tăng 178,6% (bình quân hàng năm tăng 5,85%).

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triểnkhai tích cực, đồng bộ và trở thành phong trào rộng khắp trên toàn tỉnh; diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới tích cực; đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đến hết năm 2015 có 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 64% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến năm 2017, tỉnh đạt các tiêu chí nông thôn mới.

   Nhìn lại chặng đường 70 năm qua, ngành NN&PTNT Vĩnh Phúc hoàn toàn có thể tự hào về những kết quả đã đạt được. Những nông dân cần cù và các thế hệ đội ngũ công chức, viên chức, lao động ngành NN&PTNT Vĩnh Phúc đã miệt mài lao động sản xuất để thực hiện thành công các chủ trương của Tỉnh ủy, chính sách của HĐND, UBND tỉnh về nông nghiệp, nông thônvà nông dân, làm căn cứ thực tiễn để Trung ương ban hành các chủ trương, chính sách, tạo bước ngoặt lịch sử trong quản lý kinh tế nông nghiệp sẽ mãi mãi còn lưu danh trong lòng nhân dân cả nước.

Tự hào về ngành, chúng ta  ghi nhớ công lao to lớn của cố Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc, đồng chí đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó có công lao cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghiên cứu và ban hành các chỉ thị, nghị quyết về cơ chế quản lý kinh tế trong nông nghiệp, làm căn cứ để Trung ương ban hành các chủ trương, chính sách làm thay đổi đời sống của hàng chục triệu nông dân Việt Nam. Chúng ta ghi nhớ công lao đóng góp của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đội ngũ cán bộ quản lý ngành NN&PTNT qua các thời kỳ đã dành nhiều tâm huyết lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu và thực hiện sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, dẫn dắt ngành NN&PTNT của tỉnh phát triển. Chúng ta cũng ghi nhớ công lao to lớn của hàngtrăm nghìn nông dân, công nhân nông nghiệp đã đổ biết bao mồ hôi, công sức trên những cánh đồng.

Nhân dịp này, cho phép tôi thay mặt công chức, viên chức, lao động ngành NN&PTNT Vĩnh Phúc, xin được cảm ơn Bộ NN&PTNT, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành, thị, các doanh nghiệp ngành NN&PTNT và toàn thể nông dân trong tỉnh đã luôn lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ và dành cho ngành NN&PTNT Vĩnh Phúc sự quan tâm to lớn.

Tự hào về những thành tựu đã đạt được, chúng ta cũng ý thức sâu sắc về những hạn chế, yếu kém của nông nghiệp, nông thôn Vĩnh Phúc cần phải sớm được khắc phục đó là: Sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ; chưa có sản lượng hàng hóa lớn; chất lượng sản phẩm thấp và giá thành sản phẩm cao là vấn đề gay gắt trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh, đặc biệt khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác châu Á- Thái Bình Dương (TPP) và các hiệp định thương mại quốc tế khác; cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất còn yếu kém; mức độ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp còn thấp; đất đồi bị bỏ hoang hoặc trồng cây hiệu quả kinh tế thấp; ô nhiễm môi trường ở nông thôn  hiện nay đang là vấn đề bức xúc, cần sớm được xử lý.

 Để tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển chung, ngành NN&PTNT Vĩnh Phúc đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 là:  “Xây dựng nền nông nghiệp nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu ngành, gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần đẩy nhanh phát triển nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân”.

Nhiệm vụ xuyên suốt của ngành trong thời gian tới là bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn Vĩnh Phúc đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó đặc biệt chú trọng việc tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách để dồn điền, đổi thửa, khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, sản phẩm kém chất lượng hiện nay; tập trung chỉ đạo để xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản; đảm bảo tạo ra các sản phẩm có sản lượng lớn, chất lượng cao, có thương hiệu trên thị trường; phấn đấu sớm có sản phẩm ngành trồng trọt xuất khẩu sang Nhật Bản và một số nước trên thế giới.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, toàn ngành tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực, chủ động, tham mưu các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để nông dân, doanh nghiệp và các thành phần kinh tế sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật làm cơ sở để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của nông, lâm, thuỷ sản. Đẩy mạnh phát triển thuỷ lợi và cơ sở hạ tầng nông thôn làm nền tảng phát triển nông nghiệp bền vững; thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, nâng cao trình độ và đời sống của công chức, viên chức, lao động trong  toàn ngành.

Mặc dù nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới sẽ rất nặng nề, nhưng chúng ta tin tưởng rằng với truyền thống tốt đẹp của tỉnh, Vĩnh Phúc luôn năng động, sáng tạo, tìm tòi, phát hiện và đề ra những chủ trương, quyết sách có tính đột phá trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời gian tới chắc chắn Tỉnh ủy Vĩnh Phúc sẽ có những chủ trương, chính sách để giải quyết những mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong sản xuất nông nghiệp hiện nay.

Với truyền thống của ngành NN&PTNT trong 70 năm qua, cùng với sự chỉ đạo của Bộ NN&PTNT, sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành, thị; sự nỗ lực, cố gắng của toàn ngành và toàn thể nông dân trong tỉnh, chúng ta tin tưởng chắcchắn rằng sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

 Sở NN&PTNT luôn tin tưởng và mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ của Bộ NN&PTNT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành, thị trong tỉnh, để ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngày đăng: 12/11/2015 Tác giả: N. T. P - Số lần được xem: 1523

Lịch làm việc

Xem tất cả »

Tuyên truyền nước sạch trên địa bàn huyện Vĩnh Tường Kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc Trà hoa vàng Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát đảm bảo ATTP năm 2021 Phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi bò thịt sinh sản theo hướng sản xuất tập trung Kỹ Thuật nuôi vịt đẻ trứng an toàn sinh học Gương hội viên nông dân làm kinh tế giỏi
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC


Liên kết website


Thời tiết