Sở Nông nghiệp & PTNT: Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Quyết định 339 của Thủ tướng Chính phủ


Thực hiện Quyết định số 339/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 2 năm 2013 của Thủ tướng Chính Phủ về phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020. Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Quyết định 339 của Thủ tướng Chính phủ với những mục tiêu chủ yếu sau: Phát triển nông-lâm nghiệp, thủy sản toàn diện, hiệu quả, bền vững trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế so sánh của từng vùng, từng địa phương; áp dụng công nghệ cao để giảm thiểu chi phí và nâng cao chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm. Thực hiện chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng phát triển mạnh chăn nuôi, thủy sản gắn với an toàn dịch bệnh, giảm dần tỷ trọng lao động nông nghiệp trong nông thôn, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nông dân. Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ngành ổn định, bền vững thông qua nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Khai thác có hiệu quả nguồn lực đầu tư cho phát triển. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn.

Phấn đấu trong giai đoạn 2013-2016, tốc độ tăng GDP trong nông-lâm nghiệp-thủy sản của tỉnh đạt bình quân 3%/năm, giá trị sản xuất tăng bình quân 4-4,5%/năm; tổng diện tích cây hàng năm đạt trên 96 nghàn ha/năm, sản lượng lương thực có hạt đạt 38-39 vạn tấn/năm, tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt trên 90%. Đến năm 2020 tổng GDP nông-lâm-thủy sản( theo giá so sánh năm 1994) đạt 2.032 tỷ đồng; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt trên 4,2%/năm; ổn định diện tích sản xuất lúa khoảng 30 nghàn ha. Phấn đấu có trên 92% số xã trong toàn tỉnh đạt tiêu chuẩn xã Nông thôn mới vào năm 2020./.

 

Ngày đăng: 29/03/2013 Tác giả: Khả Khánh - Số lần được xem: 934

Tin tức

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website