Công văn số: 1075/SNN&PTNT-KH ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Sở Nông nghiệp & PTNT, Về việc xây dựng kế hoạch phát triển ngành Nông nghiệp & PTNT giai đoạn 2016 - 2020


  Căn cứ các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: số 22/CT-TTg ngày 05/8/2014 về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020;

Căn cứ  Chỉ thị số 6771/CT-BNN-KH ngày 21/8/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020;

Căn cứ các Văn bản: số 5316/BKHĐT-TH ngày 15/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020; số 6983/BNN-KH ngày 27/8/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển ngành và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020;

Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị Trưởng các phòng thuộc Sở; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; UBND các huyện, thành, thị; Phòng Nông nghiệp &PTNT (Kinh tế) các huyện, thành, thị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 3 năm 2011-2013, ước thực hiện năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015 xây dựng kế hoạch 5 năm 2016-2020 bảo đảm tính khả thi, gắn kết với khả năng cân đối, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phù hợp với đặc điểm, tình hình phát triển của đơn vị, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Phân tích, đánh giá, lựa chọn và sắp xếp thứ tự các mục tiêu ưu tiên trong kế hoạch 5 năm 2016-2020. Báo cáo xây dựng kế hoạch của đơn vị đúng theo nội dung hướng dẫn của các Văn bản trên. Đặc biệt lưu ý: kế hoạch của đơn vị xây dựng phải bám sát nhu cầu thực tế và khả năng về nguồn lực để hạn chế điều chỉnh trong các năm tiếp theo.

(Có Hướng dẫn và hệ thống biểu mẫu kèm theo)

Kế hoạch của các đơn vị gửi về Sở Nông nghiệp &PTNT trước ngày 30/9/2014 và địa chỉ thư điện tử: kehoachsonnvp@gmail.com để tổng hợp.

Giao phòng Kế hoạch Sở đôn đốc các phòng, đơn vị và tổng hợp xây dựng kế hoạch chung của ngành./.

Xem chi tiết:
Chi tiết công văn số: 1075/SNN&PTNT-KH...
Chi tiết đề cương hướng dẫn XDKH... 
Chi tiết hướng dẫn KH đầu tư công trung hạn của BNN...
Chi tiết mẫu biểu đầu tư công giai đoạn 2016-2020...
Chi tiết mẫu biểu thực hiện 5 năm 2011-2015...
Chi tiết phụ lục 1...
Chi tiết phụ lục 2...

Ngày đăng: 12/09/2014 Tác giả: Phòng kế hoạch - Số lần được xem: 872

Tin tức

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website