Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI


Đ/c Nguyễn Tiến Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở NN&PTNT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sáng ngày 25/9/2014, tại Trường Chính trị Tỉnh, Đảng Ủy Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị Quyết hội nghị lần thứ 9 ban chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XI). Về dự và triển khai Nghị Quyết có đ/c Nguyễn Tiến Phong -  Bí thư Đảng ủy, GĐ Sở - Chủ trì hội nghị, đ/c Phạm Hồng Hải – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy, cùng toàn thể các đ/c là Đảng viên của Đảng ủy Sở NN & PTNT.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Tiến Phong - Bí thư Đảng ủy Sở nhấn mạnh: "Nội dung học tập, quán triệt lần này liên quan đến xây dựng và phát triển văn hóa, con người là những vấn đề hệ trọng, trong phạm vi hẹp có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển bền vững của đơn vị. Thời gian tổ chức Hội nghị không nhiều, tôi đề nghị tất cả các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi để Hội nghị đạt kết quả cao.

Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã được nghe đ/c Phạm Hồng Hải – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; định hướng xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI), với mục tiêu chung là: Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng, tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Để thực hiện các nhiệm vụ trên, nghị quyết đề ra 4 nhóm giải pháp là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; xây dựng đội ngũ làm công tác văn hóa; tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa.

 

Đ/c Phạm Hồng Hải - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt nội dung của Nghị quyết tại Hội nghị

Việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) giúp cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên Đảng ủy Sở Nông nghiệp & PTNT hiểu sâu, nắm vững quan điểm cơ bản của các Nghị quyết, cũng như tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác ở từng đơn vị và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng ủy Sở.

Qua hội nghị này, tin tưởng rằng các cấp uỷ Đảng, cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ sẽ thấy rõ hơn ý nghĩa tầm quan trọng những nội dung đã được Hội nghị lần thứ 9, BCH Trung ương khoá XI thông qua từ đó cụ thể hoá xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương khoá XI đi vào thực tiễn cuộc sống.

Ngày đăng: 25/09/2014 Tác giả: Tuấn Anh-Hương Lan - Nguồn: Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT - Số lần được xem: 850

Tin tức

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website