Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019


Việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là một trong những vấn đề được lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở luôn quan tâm và xác định là một nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, góp phần không nhỏ xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh và phát triển.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016 - 2020. Ngày 06/12/2019, Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019. Tham dự hội nghị gồm có: Lãnh đạo Sở; công chức, viên chức làm việc tại các phòng chuyên môn thuộc Sở; trưởng phòng, nhân viên phòng HCTH các đơn vị trực thuộc Sở.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các học viên đã được đồng chí Nguyễn Văn Bảy - Phó Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy Vĩnh Phúc truyền đạt một số nội dung chính của Trung ương và tỉnh Vĩnh Phúc về Pháp luật liên quan đến Quy chế dân chủ và công tác cải cách hành chính như: Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNVvề thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 11/7/2015 của Ban thượng vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Ngoài ra, các học viên còn được truyền đạt các quy định pháp luật về công tác cải cách hành chính như: Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính Phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính Sở, ngành địa phương; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2028 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ…

Thông qua hội nghị đã giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành nâng cao nhận thức về pháp luật, về Quy chế dân chủ và công tác cải cách hành chính, góp phần xây dựng ngành nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc ngày càng phát triển bền vững ./.

Ngày đăng: 06/12/2019 Tác giả: Ngọc Diệp - Số lần được xem: 156

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website