Sở Nông nghiệp & PTNT tiếp tục quyết liệt chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19


Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg; Công điện số 01/CĐ-CTUBND, ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh; văn bản số 3623/UBND-VX1 ngày 16/5/2021 của UBND tỉnh, văn bản số 3672/UBND-BCĐ ngày 17/5/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc; Chỉ thị 08/CT-CTUBND ngày 21/5/2021 của chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục quyết liệt chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái, điều kiện mới; văn bản số 4355/UBND-VX4 ngày 4/6/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, Công điện số 02/CĐ-BCĐ ngày 06/7/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; văn bản 3672/CV-BCĐ ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện quy định về phòng chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Thông báo số 171/TB-UBND ngày 07/7/2021 thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 332-TB/TU ngày 12/7/2021 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc về triển  khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19và các văn bản chỉ đạo, đôn đốc khác của trung ương, của tỉnh Vĩnh Phúc.

          Sở Nông nghiệp & PTNT đã kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện: Phân công các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, các phòng chuyên môn trực công vụ phòng chống dịch Covid -19, ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan như: văn bản số 764/SNN&PTNT-TCCB ngày 06/05/2020 rà soát, đề xuất đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 132/BC-SNN&PTNT ngày 15/05/2020 Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19;văn bản số 892/SNN&PTNT-KHTC ngày 26/05/2020 hỗ trợ kinh phí cho các hộ chăn nuôi rắn gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; văn  bản số 148/BC-SNN&PTNT ngày 29/05/2020 báo cáo ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến hợp tác xã nông nghiệp; văn  bản số 1077/SNN&PTNT-PTNT ngày 23/06/2020 v/v thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với hợp tác xã nông nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; 1326/SNN&PTNT-VP ngày 03/08/2020 tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19; văn  bản số 94/CCPTNT-KTHT ngày 03/08/2020 v/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo số 30/TB-SNN&PTNT ngày 07/5/2021thông báo số điện thoại đường dây nóng và người tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong công tác phòng chống dịch Covid-19; Quyết định số 100/QĐ-SNN&PTNT ngày 19/3/2021 thành lập tổ phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan Sở Nông nghiệp & PTNT; văn  bản số1299/SNN&PTNT-VP ngày 17/6/2021 thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới; văn  bản số 1475/SNN&PTNT-VP ngày 06/7/2021 thực hiện một số biện pháp chủ động, chống dịch Covid-19; văn  bản số 1479/SNN&PTNT-VP ngày 076/7/202 triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Công điện số 02; Quyết định số 116/QĐ-SNN&PTNT ngày 16/6/2021 kiện toàn tổ phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan Sở Nông nghiệp & PTNT; ....

Sở Nông nghiệp & PTNT được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc phân công  nhiệm vụ“Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy các giải pháp về phát triển nông nghiệp và các phương án cung cấp sản phẩm nông nghiệp tại chỗ trong điều kiện cách ly xã hội phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; cho các khu cách ly tập trung quy mô lớn”.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp & PTNT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Phương án phát triển sản xuất nông nghiệp và cung cấp lương thực thực phẩm tại chỗ trong điều kiện cách ly xã hội phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; cho các khu cách ly tập trung quy mô lớn trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại tại văn bản số 108/PA-UBND ngày 15/5/2021.

Do nguy cơ dịch bệnh lây nhiễm và bùng phát vẫn còn hiện hữu, đặc biệt là khu công nghiệp, khu dân cư, bệnh viện ... Để tiếp tục giữ vững, bảo vệ những thành quả đã đạt được trong công tác phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan, Sở Nông nghiệp & PTNT đã ban hành rất nhiều văn bản yêu cầu trưởng các phòng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ như:

- Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; chỉ đạo của trung ương và của tỉnh, của Sở về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các văn bản Sở Nông nghiệp & PTNT chỉ đạo trên phần mềm Quản lý văn bản.

- Yêu cầu toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh. Các cơ quan cử người kiểm soát, ghi nhận các hoạt động vào ra của trụ sở, yêu cầu mọi người đến làm việc phải cài đặt và chạy ứng dụng Bluezone. Thực hiện khai báo y tế điện tử (Quét mã QR) đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và khách đến làm việc, liên hệ công tác. Quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; yêu cầu chỉ được đi đến vùng có dịch khi thực sự cần thiết và phải báo cáo; không có nhiệm vụ thì không đi ra tỉnh ngoài.

          - Nghiên cứu Tài liệu giới thiệu Bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, triển khai ngay các biện pháp và giải pháp công nghệ cần thiết, phù hợp với từng cơ quan, ngăn ngừa cao nhất sự lây lan của dịch bệnh, phục vụ công tác khoanh vùng dịch một cách nhanh chóng, chính xác, hiệu quả (Hướng dẫn tại văn bản số 421/STTTT-CNTT ngày 06/05/2021của Sở Thông tin và Truyền thông triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19).

          - Thực hiện đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính trong công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19, nguyên tắc 4 tại chỗ trong phòng, chống dịch Covid-19, lập sổ theo dõi thân nhiệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và khách đến làm việc; tăng cường công tác kiểm tra công vụ với các đơn vị trực thuộc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Nông nghiệp & PTNT triển khai quyết liệt các biện pháp để “Phát hiện nhanh – Khoanh vùng gọn – Xét nghiệm thần tốc – Cách ly kịp thời – Điều trị tích cực” để thực hiện hiệu quả “Bao vây – Khoanh vùng – Đón đầu và đánh chặn”.Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và các cơ quan liên quan trong việc triển khai, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại đơn vị đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc, mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phải đi đầu, trách nhiệm trong thực thi công vụ, xác định rõ quan điểm, tinh thần chống dịch như chống giặc, là tấm gương và là tuyên truyền viên tích cực trong công tác phòng chống dịch, thực hiện nghiêm túc quy định 5K trong công tác phòng chống dịch“KHẨU TRANG; KHỬ KHUẨN; KHOẢNG CÁCH; KHÔNG TỤ TẬP; KHAI BÁO Y TẾ.

Sở Nông nghiệp & PTNT cũng như các đơn vị trực thuộc Sở đảm bảo đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế trong công tác phòng chống dịch Covid-19 như: Khẩu trang, máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, thuốc khử trùng tiêu độc. Trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết tại khu vực sảnh cơ quan, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, đảm bảo luôn có đủ nước sạch, xà phòng tại nơi làm việc trong cơ quan; bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy; đảm bảo có đủ các trang thiết bị phục vụ công tác vệ sinh, khử khuẩn tại nơi làm việc.Bố trí nhân viên trực tại sảnh cơ quan để hướng dẫn khách đến làm việc tại cơ quan đeo khẩu trang, sát khuẩn tay đúng quy định khi vào làm việc.

Sở Nông nghiệp & PTNT cũng như các đơn vị trực thuộc Sở tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch hiệu quả; tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt hơn nữa các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Ngành, triển khai các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong tình hình mới, đẩy mạnh thực chất việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc,điểm nghẽn,khơi thông các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội./.

 

Ngày đăng: 16/07/2021 Tác giả: Đinh Thị Thanh Hà - Văn phòng Sở NN&PTNT - Số lần được xem: 129

Tin tức

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website