Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045


Thực hiện Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045. Ngày 10/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 202/KH-UBND về thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng ấp nở sản xuất con giống hộ ông Phùng Văn Kỳ xã Hướng Đạo - huyện Tam Dương

Theo đó, mục tiêu chung là tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại công nghiệp, hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, công nghệ cao, đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh theo chuỗi liên kết, giảm giá thành sản phẩm; xác định vùng sản xuất sản phẩm chăn nuôi chủ lực của tỉnh; quy định khu vực không được phép chăn nuôi trong nội thành, nội thị và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra ngoài khu vực không được phép chăn nuôi.

Mục tiêu cụ thể: Giá trị sản xuất chăn nuôi (theo giá so sánh 2010), giai đoạn 2021-2025 tăng bình quân 1,5%/năm; giai đoạn 2026-2030 tăng bình quân 1%/năm. Đến năm 2025, tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt 126,5 nghìn tấn, trong đó: thịt lợn 82,3 nghìn tấn, thịt gia cầm 37 nghìn tấn, thịt trâu, bò 7,2 nghìn tấn; sản lượng trứng đạt 580 triệu quả trứng; sản lượng sữa đạt 40 nghìn tấn. Đến năm 2030, tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt 132 nghìn tấn, trong đó: Thịt lợn 85,5 nghìn tấn, thịt gia cầm từ 38,5 nghìn tấn, thịt trâu, bò 8 nghìn tấn; sản lượng trứng 630 triệu quả; sản lượng sữa đạt 45 nghìn tấn.

Chuyển dịch chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi trang trại, hàng hóa; đến năm 2025, đưa sản phẩm chăn nuôi trong khu vực trang trại đạt khoảng 50%, đến năm 2030 đạt khoảng 60% tổng sản lượng sản phẩm chăn nuôi. Đến năm 2025 xây dựng được ít nhất 30 cơ sở an toàn dịch bệnh, đến năm 2030 ít nhất 50 cơ sở và 01 vùng an toàn dịch bệnh.

Về định hướng phát triển chăn nuôi đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045: Phát triển chăn nuôi của tỉnh trở thành ngành sản xuất hàng hóa; sản phẩm chăn nuôi chủ yếu được sản xuất trong các trang trại được kiểm soát, quản lý chặt chẽ, giảm chăn nuôi nông hộ. Xây dựng, hình thành các vùng sản chăn nuôi hàng hóa với phương thức chăn nuôi chuyên nghiệp, chuyên môn hóa. Kiểm soát tốt công tác giết mổ gia súc, gia cầm, đưa hoạt động giết mổ cơ bản vào các cơ sở giết mổ tập trung quy mô vừa, lớn. Khống chế và kiểm soát tốt các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là các bệnh có khả năng lây nhiễm sang con người. Số hóa công tác quản lý các hoạt động chăn nuôi, các cơ sở chăn nuôi, đánh giá cung cầu để phát triển theo cơ chế, nhu cầu thị trường.

Để đạt được các mục tiêu, yêu cầu trên, Chiến lược xác định các giải pháp cụ thể như hoàn thiện các nhóm chính sách về phát triển chăn nuôi (chính sách đất đai, tài chính, tín dụng, thương mại); nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường; tổ chức lại chăn nuôi nông hộ; ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng, hạ giá thành thức ăn chăn nuôi; nâng cao năng lực giết mổ và chế biến sản phẩm chăn nuôi; đào tạo nguồn nhân lực; phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành chăn nuôi; đổi mới tổ chức sản xuất; tăng cường năng lực quản lý nhà nước ngành chăn nuôi, thú y./.

Ngày đăng: 13/08/2021 Tác giả: Hoàng Huy - Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Số lần được xem: 92

Tin tức

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website