Cơ quan ban hành

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/12/2017
  • Ngày có hiệu lực: 05/12/2017
http://sonnptnt.vinhphuc.gov.vn/content/vanban/Lists/VBPQ/Attachments/1960/3623TCTS-NTTS.tif?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">