• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 21/05/2019
  • Ngày có hiệu lực: 21/05/2019
http://sonnptnt.vinhphuc.gov.vn/content/vanban/Lists/VBPQ/Attachments/2215/so2559cvtu.PDF?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">